INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Redaktor serwisu internetowego

Kod: 264207

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie redaktor serwisu internetowego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Uczestniczenie w kolegiach redakcyjnych.
 • Z2 Wyszukiwanie, pozyskiwanie i zamawianie materiałów do publikacji w serwisie internetowym.
 • Z3 Publikowanie treści w serwisie internetowym.
 • Z4 Korzystanie z analiz popularności serwisu internetowego.
 • Z5 Zapewnianie poprawności językowej i merytorycznej materiałów.
 • Z6 Zapewnianie atrakcyjnej formy prezentacji materiałów.
 • Z7 Pisanie autorskich tekstów w oparciu o zgromadzone informacje.
 • Z8 Tworzenie treści na zamówienie partnerów marketingowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Kreowanie, pozyskiwanie i umieszczanie treści w serwisie internetowym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Uczestniczenie w kolegiach redakcyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Prawo autorskie;
 • Zasady etyki dziennikarskiej;
 • Standardy wydawnicze portalu.
 • Zgłaszać własne propozycje tematów materiałów do publikacji z poszanowaniem prawa autorskiego;
 • Prezentować swoje pomysły (zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej) w atrakcyjny i komunikatywny sposób;
 • Ustalać harmonogram publikacji w oparciu o standardy wydawnicze portalu.

Z2

Wyszukiwanie, pozyskiwanie i zamawianie materiałów do publikacji w serwisie internetowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła informacji właściwe dla dziedziny, której dotyczą materiały publikowane w serwisie i sposoby korzystania z nich;
 • Języki obce, np. angielski, niemiecki, francuski;
 • Prawo autorskie;
 • Serwisy udostępniające informacje na temat ilości, pochodzenia, zależności od czasu i głównych regionów zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych.
 • Śledzić źródła informacji właściwe dla dziedziny, której dotyczy serwis (np. agencje prasowe 1, magazyny branżowe, RSS 16, inne);
 • Czytać ze zrozumieniem i tłumaczyć teksty obcojęzyczne;
 • Pozyskiwać materiały do publikacji z poszanowaniem prawa autorskiego;
 • Korzystać z serwisów udostępniających informacje na temat ilości, pochodzenia, zależności od czasu i głównych regionów zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych.

Z3

Publikowanie treści w serwisie internetowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy zarządzania treścią CMS;
 • Zasady konstruowania nagłówków;
 • Narzędzia do analizowania zachowań użytkowników na stronie (np. clickmapy 4, scrollmapy 17);
 • Podstawy HTML 5 i kaskadowych arkuszy stylów (CSS) 6.
 • Wykorzystywać funkcjonalności systemów zarządzania treścią CMS;
 • Konstruować przyciągające uwagę użytkowników, a jednocześnie informacyjne nagłówki;
 • Monitorować na bieżąco zachowania użytkowników na stronie za pomocą przeznaczonych do tego narzędzi (tzn. clickmapy, scrollmapy) i reagować na nie;
 • Posługiwać się językami HTML i CSS w podstawowym zakresie.

Z4

Korzystanie z analiz popularności serwisu internetowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia i pojęcia z zakresu analizy statystyk serwisów www (np. realny i unikalny użytkownik, sesja internetowa 19 i inne);
 • Zagadnienia SEO;
 • Źródła informacji na temat wyników pomiarów widowni internetowej.
 • Interpretować wyniki analizy statystyk serwisów www;
 • Stosować wytyczne SEO w praktyce;
 • Korzystać ze źródeł informacji na temat wyników pomiarów widowni internetowej.

Kompetencja zawodowa Kz2: Tworzenie, redagowanie i opracowywanie materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Zapewnianie poprawności językowej i merytorycznej materiałów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pisowni i gramatyki języka polskiego;
 • Zagadnienia kultury języka polskiego;
 • Wiadomości ogólne z zakresu dziedziny, którą zajmuje się serwis;
 • Źródła informacji właściwe dla dziedziny, którą zajmuje się serwis.
 • Posługiwać się poprawną polszczyzną w piśmie;
 • Dokonywać redakcji merytorycznej i korekty językowej tekstów;
 • Wykorzystywać wiedzę ogólną z zakresu dziedziny, którą zajmuje się serwis;
 • Korzystać ze źródeł wiedzy właściwych dla dziedziny, w której specjalizuje się serwis internetowy.

Z6

Zapewnianie atrakcyjnej formy prezentacji materiałów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady konstruowania nagłówków, tytułów i leadów publikowanych w Internecie materiałów;
 • Metody komunikowania treści użytkownikom dostępne w serwisie;
 • Wizualne standardy dotyczące wyglądu materiałów zamieszczanych na stronie obowiązujące w serwisie oraz ogólnie.
 • Konstruować przystępne i przyciągające uwagę użytkowników nagłówki, tytuły i leady;
 • Korzystać z różnych form komunikacji treści (np. artykułów, galerii zdjęć, relacji na żywo);
 • Zamawiać dodatkowe grafiki lub wideo u współpracowników, zajmujących się przygotowaniem materiałów wizualnych lub we własnym zakresie pozyskiwać takie materiały.

Z7

Pisanie autorskich tekstów w oparciu o zgromadzone informacje

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła informacji właściwe dla dziedziny, którą zajmuje się serwis;
 • Gatunki dziennikarskie;
 • Techniki pisarskie;
 • Techniki prowadzenia wywiadów;
 • Zasady pisowni i gramatyki;
 • Zasady posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do edycji tekstów.
 • Gromadzić, selekcjonować i weryfikować informacje na temat zjawisk, procesów i wydarzeń z dziedziny, którą zajmuje się serwis;
 • Dobierać gatunki dziennikarskie w zależności od przeznaczenia i specyfiki materiału;
 • Posługiwać się zróżnicowanymi technikami pisarskimi;
 • Przeprowadzać wywiady;
 • Przygotowywać materiały zgodne z zasadami gramatyki języka polskiego;
 • Posługiwać się programami do edycji tekstów.

Z8

Tworzenie treści na zamówienie partnerów marketingowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia marketingu internetowego 9;
 • Zasady tworzenia materiałów sponsorowanych;
 • Sposoby tworzenia artykułów natywnych.
 • Stosować narzędzia marketingu internetowego oraz nawiązywać współpracę z przedstawicielami działu marketingu lub sprzedaży;
 • Tworzyć materiały sponsorowane;
 • Tworzyć artykuły natywne.

Pracownik w zawodzie redaktor serwisu internetowego powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za efekty swoich działań w zakresie redakcji serwisu internatowego.
 • Wykonywania pracy samodzielnie oraz podejmowania współpracy z pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego, autorami zewnętrznymi i pracownikami innych działów serwisu internetowego, np. marketingu czy promocji.
 • Dokonywania oceny i korekty swojego działania oraz działania podległego zespołu pracowników.
 • Dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego.
 • Postępowania zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych w celu doskonalenia warsztatu pracy redaktora serwisu informatycznego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu redaktor serwisu internetowego.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu redaktor serwisu internetowego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie redaktor serwisu internetowego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę