INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Refleksolog

Kod: 323011

2. Opis zawodu

Refleksolog wykonuje manualne zabiegi terapeutyczne poprzez oddziaływanie na refleksy (punkty) znajdujące się na stopach, dłoniach, twarzy i głowie klienta.

Opis pracy

Refleksolog wykonuje manualne zabiegi terapeutyczne w strefach występowania licznych zakończeń nerwowych, jakimi są: stopy, dłonie, twarz i głowa klienta. Kciukami i pozostałymi palcami wykonuje ucisk na refleksy (punkty) odpowiadające poszczególnym gruczołom, organom i częściom ciała w celu aktywizacji sił obronnych organizmu, poprawy jego funkcjonowania i utrzymania ciała w harmonii.

Sposoby wykonywania pracy

Refleksolog wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • przeprowadzaniu szczegółowego wywiadu z klientem, obejmującego m.in. przebyte i obecne choroby oraz przyjmowane leki,
 • dostosowywaniu zabiegów do potrzeb zdrowotnych klienta w danym momencie,
 • przeprowadzaniu zabiegów refleksologii, które mają za zadanie doprowadzić klienta do ogólnej homeostazy 3,
 • dbaniu o dobrą atmosferę i komfort klienta,
 • doskonaleniu wiedzy własnej i umiejętności dotyczących refleksologii.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Refleksolog wykonuje swoją pracę głównie w gabinecie refleksoterapii, który spełnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa, ergonomii pracy, sanitarno-epidemiologiczne, estetyki i poziomu obsługi klientów. Refleksolog może też świadczyć usługi w domu klienta lub miejscu przez niego wskazanym.

Praca jest wykonywana najczęściej w pozycji siedzącej, ponieważ klient podczas zabiegu refleksologii z reguły znajduje się w pozycji leżącej lub półsiedzącej. Refleksolog wykonuje zabieg techniką tzw. „chodzenia” kciukiem i innymi palcami lub inną techniką, pracując w zależności od przeprowadzanego zabiegu na refleksach stóp, dłoni, twarzy lub głowy klienta.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Refleksolog w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • stół do masażu,
 • fotel do refleksologii lub relaksacji,
 • wałki, półwałki,
 • ręczniki,
 • chusteczki odświeżające lub miskę z workiem foliowym, wypełnioną wodą i ewentualnie odświeżającym płynem z solą,
 • prześcieradła,
 • poduszki,
 • koce,
 • naturalne oleje do masażu,
 • płyn do dezynfekcji skóry i urządzeń,
 • rękawiczki winylowe i nitrylowe,
 • taboret obrotowy z regulacją wysokości,
 • drewniane pałeczki refleksologiczne 2,
 • kształtki do ucisku punktów 4,
 • wałeczki jadeitowe, nefrytowe 6.

Organizacja pracy

Refleksolog, w zależności od miejsca pracy i wykonywanych zadań, może pracować indywidualnie lub w zespole. Przy realizacji swoich usług współpracuje bezpośrednio z klientem.

Praca refleksologa odbywa się w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy, stacjonarnie bądź mobilnie. Czas pracy refleksologa opiera się na ustalonym wcześniej harmonogramie spotkań z klientami. Praca refleksologa nie jest rutynowa, wymaga indywidualnego podejścia, kreatywności i zdolności rozwiązywania problemów.

Refleksolog prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie organizuje sobie czas pracy. Może pracować w nienormowanym czasie, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Refleksolog w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:

 • przeciążenia układu kostnego, mięśniowego i stawów dłoni i nadgarstków, wynikające z konieczności wykonywania przez większość czasu zdecydowanych ucisków kciukiem i pozostałymi palcami,
 • zagrożenia zakażeniami bakteryjnymi, grzybiczymi, wirusowymi, na skutek ciągłego, fizycznego kontaktu z klientem,
 • stres, obciążenia emocjonalne związane z pracą z tzw. „trudnym klientem”.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód refleksolog ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu krążenia;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo- ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • dokładność,
 • łatwość wypowiadania się w mowie,
 • zdolność motywowania siebie,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;

w kategorii cech osobowościowych

 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • samodyscyplina,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • odpowiedzialność za innych (klientów),
 • empatia,
 • odporność emocjonalna,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • tolerancyjność,
 • zainteresowania naukowe,
 • wytrwałość i cierpliwość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie refleksolog wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, dobra kondycja fizyczna, sprawność układu kostno-stawowego, a w szczególności sprawność dłoni i czucie dotykowe umożliwiające wykonywanie terapii manualnej. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich. W pracy występują również obciążenia umysłowe, związane np. ze skupieniem na problemach klienta i podejmowaniem optymalnych decyzji.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu refleksolog są m.in.:

 • dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • niektóre choroby psychiczne,
 • przewlekłe choroby skóry, włosów i paznokci,
 • nadmierna potliwość.

Refleksolog, aby wypełniać swoje obowiązki, powinien mieć aktualne orzeczenie/zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy. Zawodu nie mogą wykonywać osoby z chorobami pasożytniczymi, będące nosicielami chorób zakaźnych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie refleksolog preferowane jest wykształcenie na poziomie średnim, np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik masażysta, oraz ukończenie kursów i szkoleń z zakresu refleksologii.

Zawód refleksolog nie jest zawodem medycznym i nie jest wymagany ściśle określony kierunek wykształcenia, chociaż pomocne jest wykształcenie o profilu medycznym lub pokrewnym medycynie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu refleksolog nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe. Podjęcie pracy w zawodzie ułatwiają:

 • posiadanie świadectwa ukończenia kursów i szkoleń z zakresu refleksologii,
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej, w szczególności na kierunkach medycznych, poszerzony o kurs refleksologii,
 • dyplom potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym technik masażysta w zakresie kwalifikacji MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu, uzyskany po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez uczelnie wyższe lub Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, np. na poziomie B2 (komunikowanie się z klientem, korzystanie z literatury fachowej),
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie refleksolog ma możliwość rozwoju zawodowego i rozszerzania kompetencji poprzez:

 • kontynuację edukacji (po zdaniu matury) na studiach wyższych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych o profilu medycznym lub pokrewnym medycynie,
 • kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • uczestniczenie w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach dotyczących refleksologii.

W miarę zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego refleksolog może m.in.:

 • awansować na stanowisko związane z nadzorowaniem małego zespołu pracowników,
 • podjąć pracę w zawodzie pokrewnym,
 • otworzyć własną działalność gospodarczą, świadcząc np. usługi terapeutyczne,
 • zdobyć uprawnienia do nauczania zawodu refleksolog.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie refleksolog nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu refleksolog, w zakresie kwalifikacji MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu, wyodrębnionej w zawodzie pokrewnym technik masażysta.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie refleksolog może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Fizjoterapeuta

229201

Akupunkturzysta

323001

Biomasażysta

323003

Naturopata

323009

Podolog

323014

Technik masażystaS

325402

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę