INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Refleksolog

Kod: 323011

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie refleksolog wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z klientem.
 • Z2 Planowanie indywidualnego przebiegu terapii.
 • Z3 Stosowanie przepisów prawa i wiedzy ogólnomedycznej w działalności zawodowej refleksologa.
 • Z4 Tworzenie diagnozy terapeutycznej 1 na podstawie stanu skóry i odczuć bólowych w strefach refleksów 5.
 • Z5 Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do potrzeb klienta.
 • Z6 Prowadzenie zabiegu refleksologii na stopach, dłoniach, twarzy i głowie, z wykorzystaniem różnych narzędzi wspomagających ucisk refleksów.
 • Z7 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii.

Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie terapii obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z klientem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie zaufania klienta do terapeuty;
 • Potrzeby i motywacje klienta;
 • Konieczność gotowości/zgody klienta na następujące pod wpływem terapii zmiany.
 • Zdobywać (w sposób etyczny i poparty wiedzą) zaufanie klienta;
 • Stosować techniki aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań;
 • Określać rodzaj możliwych zmian pod wpływem terapii i informować o nich klienta.

Z2

Planowanie indywidualnego przebiegu terapii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zadania i cele działania refleksologa;
 • Wpływ na zdrowie fizyczne i emocjonalne klienta proponowanych oddziaływań na refleksy na stopach, rękach i dłoniach, twarzy i głowie;
 • Wpływ oddziaływań refleksologa na podniesienie jakości życia klienta.
 • Sporządzać indywidualny plan terapii dla klienta na podstawie diagnozy;
 • Dobierać zakres i formę terapii;
 • Planować etapy postępowania terapeutycznego.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie i dokumentowanie terapii obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Stosowanie przepisów prawa i wiedzy ogólnomedycznej w działalności zawodowej refleksologa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.
 • Akty prawne z zakresu ochrony zdrowia;
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Zasady etyczne właściwe dla zawodu refleksologa;
 • Budowę fizyczną i energetyczną organizmu człowieka oraz ich odzwierciedlenia na stopach, dłoniach, twarzy i głowie;
 • Funkcje ciała fizycznego człowieka i jego ciał subtelnych;
 • Specyfikę działania i współdziałania fizycznych organów ludzkich, a także centrów i kanałów energetycznych.
 • Charakteryzować pojęcia z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz podstawowe pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii, histologii i patologii człowieka;
 • Stosować przepisy z zakresu ochrony zdrowia;
 • Stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Kierować się zasadami etycznymi właściwymi dla zawodu refleksologa;
 • Opisywać funkcje ciała fizycznego człowieka i jego ciał subtelnych;
 • Opisywać działanie i współdziałanie fizycznych organów ludzkich, a także centrów i kanałów energetycznych.

Z4

Tworzenie diagnozy terapeutycznej na podstawie stanu skóry i odczuć bólowych w strefach refleksów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przeprowadzania wywiadu z klientem;
 • Rozmieszczenie stref refleksyjnych na stopach, dłoniach oraz twarzy i głowie człowieka;
 • Mechanizmy oddziaływania refleksów na organy fizyczne i strefy energetyczne;
 • Przejawy poszczególnych zaburzeń i ich implikacje terapeutyczne.
 • Przeprowadzać wywiad z klientem;
 • Przeprowadzać badanie skóry i odczuć bólowych klienta na jego stopach, dłoniach oraz twarzy i głowie;
 • Rozpoznawać zaburzenie i określać stopień jego nasilenia.

Z5

Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do potrzeb klienta

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki pracy refleksologicznej z klientem;
 • Przeznaczenie terapeutyczne technik i metod pracy;
 • Metody pracy z klientem.
 • Dostosowywać zakres zabiegu, narzędzia i sposób pracy do stanu klienta;
 • Stosować techniki terapeutyczne w zależności od potrzeb klienta;
 • Wdrażać różnorodne metody pracy z klientem.

Z6

Prowadzenie zabiegu refleksologii na stopach, dłoniach, twarzy i głowie, z wykorzystaniem różnych narzędzi wspomagających ucisk refleksów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki uwalniania od napięć i blokad na stopach klienta;
 • Techniki uwalniania od napięć i blokad na rękach i dłoniach klienta;
 • Techniki uwalniania od napięć i blokad na twarzy i głowie klienta;
 • Zasady organizacji pracy refleksologa w gabinecie i poza nim.
 • Dobierać odpowiedni zabieg w zakresie stosownym do stanu i potrzeb klienta;
 • Stosować techniki uwalniania napięć w zależności od obszaru ciała;
 • Dobierać i stosować metody pracy adekwatne do potrzeb terapii;
 • Organizować pracę zgodnie z zasadami dobrej praktyki zawodowej w gabinecie i poza nim.

Z7

Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby oceny efektów terapii;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji zawodowej zgodnie z przepisami prawa;
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji zawodowej zgodnie z przepisami prawa.
 • Oceniać efekty prowadzonej terapii;
 • Prowadzić dokumentację zawodową zgodnie z przepisami prawa;
 • Przechowywać i archiwizować dokumentację zawodową zgodnie z przepisami prawa.

Pracownik w zawodzie refleksolog powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi).
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy ze specjalistami innych specjalności.
 • Oceniania swoich działań związanych z wykonywaniem zabiegów terapeutycznych.
 • Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia, wynikającego z pracy podczas wykonywania terapii.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Komunikowania się z klientem w sposób otwarty, asertywny, tolerancyjny i życzliwy.
 • Podejmowania działań adekwatnych do stanu klienta poddającego się terapii refleksologa.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie świadczonych usług.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu refleksolog.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu refleksolog

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie refleksolog nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę