INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik medyczny

Kod: 325601

2. Opis zawodu

Ratownik medyczny jest osobą wykonującą zawód medyczny, uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, wypadkach i katastrofach przy użyciu sprzętu ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.

Pracuje w zespołach państwowego ratownictwa medycznego, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, w wojsku, straży pożarnej, straży przemysłowej czy firmach świadczących przewozy medyczne. A dodatkowo np. podczas wydarzeń sportowych czy imprez masowych, jako członek zespołu zabezpieczenia medycznego.

Ratownik medyczny może także prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.

Opis pracy

Ratownik medyczny wykonuje pracę polegającą na:

 • ocenie miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń,
 • komunikowaniu się z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej,
 • ocenie parametrów życiowych pacjenta,
 • wykonywaniu medycznych czynności i zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia, z uwzględnieniem ich specyfiki i właściwej kolejności postępowania,
 • opiece nad pacjentem w trakcie transportu medycznego (w karetce),
 • prawidłowym przeprowadzaniu wywiadu dyspozytorskiego 22 i instruktażu ratowniczego 8 dostępnymi środkami łączności,
 • prowadzeniu i gromadzeniu dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach ratowniczych (karty informacyjne, wypadkowe, transportowe, książka zgłaszania wezwań, książka raportów).

Sposoby wykonywania pracy

Ratownik medyczny stosuje metody, techniki, procedury i sposoby związane z:

 • przekazywaniem pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek (z wypełnianiem odpowiedniej dokumentacji),
 • podejmowaniem działań z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej (m in. przywracanie drożności dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
 • podejmowaniem prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego, w tym postępowania w urazach ciała (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań),
 • ustalaniem wskazań co do kolejności leczenia i transportu pacjentów oraz podejmowania zleconego przez kierownika zespołu optymalnego postępowania ratowniczego, chroniącego zdrowie, życie poszkodowanych i transportowanych osób,
 • posługiwaniem się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne zabezpieczające przed wysoką temperaturą, kwasami, ługami, gazami) i medycznym (aparaty zapewniające drożność dróg oddechowych, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchamiania i transportu chorych w zakresie niezbędnym dla udzielenia pomocy zagrożonym utratą życia, poszkodowanym i transportowanym),
 • zapobieganiem zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki,
 • przeprowadzaniem kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, które stanowią wyposażenie zespołu lub oddziału.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

W zależności od miejsca pracy, jej warunki, organizacja i związane z nią zagrożenia są różne. Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są w różnych porach dnia i nocy, a także w różnych warunkach terenowych, często pod presją czasu i w obecności świadków zdarzenia oraz rodziny pacjenta. W zespole ratownictwa medycznego (ZRM) pracuje się w zespołach 2- lub 3-osobowych, zaś w szpitalach w zespole pod nadzorem lekarza.

Należy pamiętać o zagrożeniu epidemiologicznym, stąd istotne jest używanie środków ochrony indywidualnej. W trakcie wykonywania pracy ratownicy narażeni są na stres i wypalenie zawodowe.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Ratownik medyczny w działalności zawodowej wykorzystuje:

 • sprzęt służący do diagnostyki stanu pacjenta i monitorowania jego czynności życiowych: ciśnieniomierz, pulsoksymetr 16, kapnograf/kapnometr 9, glukometr 7, defibrylator 5 oraz elektrokardiograf w celu wykonania EKG bądź teletransmisji 20 do oddziału kardiologicznego w celu weryfikacji zapisu EKG i wykluczenia stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, USG 21, kardiomonitor 10, analizator parametrów krytycznych 2 ocenianych z krwi obwodowej,
 • sprzęt służący do wykonywania procedur terapeutycznych: do elektroterapii – defibrylator, do udrażniania dróg oddechowych – ssak 19, do prowadzenia wentylacji zastępczej – respirator 17, automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej, pompa infuzyjna 15 do podawania leków w dłuższym przepływie,
 • sprzęt służący do transportu pacjenta: nosze transportowe, deska ortopedyczna, krzesełko kardiologiczne, nosze próżniowe 12, wózek, podbieraki 14, pas miedniczy 13, wózek inwalidzki, łóżko szpitalne,
 • drobny sprzęt medyczny do zabezpieczenia pacjenta i w celu zastosowania farmakoterapii, udrożnienia dróg oddechowych, unieruchomienia złamań, tamowania krwotoków,
 • środki do dezynfekcji i stosowanej aseptyki.

Organizacja pracy

Praca w zawodzie ratownik medyczny wykonywana jest najczęściej w systemie zmianowym 12- lub 24-godzinnym (dzień, noc). Świadczenia medyczne mogą być realizowane w trybie etatowym lub kontraktowym (własna działalność gospodarcza).

W zależności od miejsca pracy modele organizacji pracy są różne. W zespołach ratownictwa medycznego praca wykonywana jest na miejscu zdarzenia, np. w domu pacjenta, na ulicy, w miejscu publicznym oraz podczas transportu pacjenta. W oddziałach szpitalnych praca wykonywana jest na oddziale pod nadzorem lekarza.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Ratownik medyczny może być narażony na:

 • zakażenie chorobami zakaźnymi w związku z bezpośrednim kontaktem z materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych,
 • urazy spowodowane ostrymi narzędziami, igłami itp., oparzeniami na skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami, uszkodzonym sprzętem elektrycznym, substancjami żrącymi itp.,
 • dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane dźwiganiem pacjentów, pracą wykonywaną w pozycji stojącej itp.,
 • wystąpienie zespołu „wypalenia zawodowego” w wyniku pracy zmianowej, sytuacji stresowych i dużej odpowiedzialności zawodowej oraz innych psychologicznych i organizacyjnych czynników (pacjenci agresywni, roszczeniowi, śmierć pacjenta),
 • ryzyko wypadku komunikacyjnego w związku z pracą w karetce pogotowia ratunkowego czy lotniczego pogotowia ratunkowego,
 • choroby skóry, błon śluzowych oraz układu oddechowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód ratownik medyczny ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • duża sprawność układu mięśniowego,
 • duża sprawność układu kostno-stawowego,
 • duża sprawność układu krążenia,
 • duża sprawność układu oddechowego,
 • duża sprawność narządu słuchu,
 • duża sprawność zmysłu wzroku,
 • duża sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku i słuchu,
 • widzenie o zmroku,
 • czucie dotykowe,
 • powonienie,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • brak lęku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność szybkiej analizy sytuacji,
 • dobra pamięć,
 • logiczne rozumowanie,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność postępowania z ludźmi,
 • zdolność podporządkowania się,
 • zdolność przekonywania,
 • zdolność współdziałania,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • uzdolnienia rachunkowe;

w kategorii cech osobowościowych

 • umiejętność pracy w szybkim tempie,
 • łatwość przechodzenie z jednej czynności do drugiej,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • odporność emocjonalna,
 • samokontrola,
 • empatia,
 • gotowość do pracy w warunkach izolacji,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 • inicjatywność,
 • wytrwałość, cierpliwość,
 • dokładność,
 • odwaga.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6.Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do wykonywania zawodu ratownik medyczny potrzebna jest dobra sprawność psychofizyczna. Praca ta jest wykonywana w różnych warunkach terenowych i o różnych porach dnia i nocy. Wymaga znacznej odporności psychicznej.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Zawód ratownik medyczny może wykonywać osoba, która ukończyła studia wyższe I stopnia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Tytuł licencjata lub magistra z ratownictwa medycznego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez korzystanie z różnych form kształcenia.

Obecnie (2018 r.) nie ma jednak studiów II stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Możliwa jest nauka na wyższej uczelni na studiach II stopnia w zakresie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, obrony narodowej. Studia te prowadzi wiele uczelni w całym kraju.

Po 5 latach pracy na stanowisku ratownika medycznego można zostać starszym ratownikiem medycznym. Według stanu na rok 2018 kursy samokształceniowe nie dają możliwości zwiększenia uprawnień zawodowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

W ciągu okresu rozliczeniowego (5 lat) ratownik medyczny zobowiązany jest zdobyć 200 punktów edukacyjnych. Rozliczenie z punktów edukacyjnych odbywa się w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego na terenie województwa, w którym ratownik medyczny zamieszkuje lub wykonuje zawód.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie ratownik medyczny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Pielęgniarka

222101

Opiekun medycznyS

532102

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę