INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik medyczny

Kod: 325601

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Obecnie ratownik medyczny może znaleźć pracę w:

 • zespołach ratownictwa medycznego na stanowisku:
  • kierownik zespołu – minimalny wymagany staż wynosi 3 lata w zespołach ratownictwa,
  • ratownik medyczny,
  • kierowca ratownik medyczny – musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 • lotniczym pogotowiu ratunkowym – minimalny wymagany staż to 3 lata w zawodzie i przejście rekrutacji wewnętrznej organizowanej przez LPR,
 • oddziałach szpitalnych, takich jak: szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział kardiologii itp.,
 • firmach prowadzących szkolenia z zakresu BLS, BLS-AED, KPP i zaawansowanych czynności medycznych,
 • centrach dyspozytorni medycznych,
 • firmach zajmującymi się obstawami medycznymi,
 • firmach zajmującymi się prywatnymi transportami medycznymi.

Jego umiejętności mogą być też przydatne w:

 • gabinetach zabiegowych placówek podstawowej opieki zdrowotnej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach produkujących i sprzedających sprzęt medyczny stosowany w ratownictwie medycznym,
 • zespołach straży pożarnej,
 • wojsku.

Ratownicy zatrudniani są najczęściej na kontraktach, co wiąże się z koniecznością prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto możliwe jest zatrudnienie na umowę o dzieło/zlecenie lub umowę o pracę.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) kandydat do wykonywania zawodu ratownik medyczny powinien mieć ukończoną szkołę wyższą o kierunku ratownictwo medyczne. Studia z tego zakresu oferują wszystkie uczelnie medyczne w Polsce oraz część uczelni niepublicznych.

Szkolenie

Kursy doszkalające w zakresie ratownictwa medycznego organizują:

 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • Centra Kształcenia Podyplomowego medycznych uczelni wyższych,
 • Medycyna Praktyczna (polskie centrum informacji medycznej dla lekarzy) w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami medycznymi,
 • stowarzyszenia ratowników medycznych w Polsce.

Można szkolić się z wykorzystaniem metod e-learningu na stronach czasopism naukowych dotyczących ratownictwa medycznego bądź różnych ośrodków terapeutycznych.

Część szkoleń specyficznych dla miejsca zatrudnienia organizuje pracodawca.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie ratownik medyczny jest zróżnicowane. Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 3080 zł brutto (mediana). Co drugi ratownik medyczny otrzymuje wynagrodzenie od 2390 zł do 3790 zł. 25% najgorzej wynagradzanych ratowników medycznych zarabia poniżej 2390 zł brutto. Na zarobki powyżej 3790 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych ratowników medycznych.

Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia uzależniona jest od miejsca zatrudnienia, lokalizacji miejsca pracy oraz od warunków umowy ratownika medycznego.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie ratownik medyczny zatrudnienie osób z niepełnosprawnością jest ograniczone. Możliwe jest zatrudnienie osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wymagającej zręczności pracy podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz pracy przy sprzęcie medycznym i komputerach (nie ma możliwości dostosowania sprzętu),
 • z niewielką dysfunkcją wzroku (04-O) pod warunkiem stosowania szkieł korekcyjnych, dobrego oświetlenia,
 • słabo słyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację,
 • z niewielką dysfunkcją sfery psychicznej (02-P), gdy zapewnione będzie ich odpowiednie traktowanie przez współpracowników i pracodawca dostosuje zakres obowiązków oraz czas pracy do pracownika – głównie w oddziałach szpitalnych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę