INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik medyczny

Kod: 325601

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie ratownik medyczny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie czynności medycznych w warunkach zespołu ratownictwa medycznego (w tym lotniczego pogotowia ratunkowego) na miejscu zdarzenia.
 • Z2 Wykonywanie czynności medycznych w warunkach oddziału szpitalnego (SOR, OIOM itp.).
 • Z3 Przyjmowanie wezwań i wydawanie dyspozycji odpowiedniej ilości sił i środków do miejsca zdarzenia jako dyspozytor medyczny.
 • Z4 Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
 • Z5 Transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • Z6 Organizowanie i uczestniczenie w obstawie medycznej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie zaawansowanych czynności medycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie czynności medycznych w warunkach zespołu ratownictwa medycznego (w tym lotniczego pogotowia ratunkowego) na miejscu zdarzenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Prawidłowość struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów;
 • Zaburzenia w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem;
 • Mechanizmy prowadzące do nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
 • Objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych;
 • Czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia;
 • Podstawowe działanie leków;
 • Zasady aseptyki i antyseptyki;
 • Zasady pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny i opisu zdarzenia;
 • Zasady postępowania w zdarzeniach mnogich, masowych i katastrofach;
 • Procedury wezwania i łączności z lotniczym pogotowiem ratunkowym (LPR);
 • Organizację, funkcjonowanie i finansowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz organizację i funkcjonowanie innych służb i organizacji powołanych do niesienia pomocy.
 • Wdrażać postępowanie adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia życia;
 • Rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • Oceniać stan pacjenta, jego świadomość w celu ustalenia dalszego postępowania;
 • Przeprowadzać wywiad medyczny z pacjentem, jego rodziną, świadkiem zdarzenia;
 • Wyjaśniać pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadniać decyzję o sposobie dalszego postępowania terapeutycznego;
 • Układać pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych urazów;
 • Prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci;
 • Przywracać drożność dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi;
 • Wykonywać elektroterapię właściwą dla danego schorzenia;
 • Monitorować czynności układu oddechowego, krążeniowego;
 • Prowadzić wentylację zastępczą z użyciem respiratora transportowego;
 • Rozpoznawać znamiona śmierci;
 • Wdrażać farmakoterapię właściwą dla danego schorzenia;
 • Wykonywać dojście dożylne i doszpikowe;
 • Podawać leki drogą dożylną, doszpikową, domięśniową, podskórnie;
 • Stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki;
 • Komunikować się z pacjentem i jego rodziną, świadkiem zdarzenia;
 • Prowadzić dokumentację medyczną;
 • Dokonywać segregacji medycznej (Triage) 18;
 • Działać zespołowo, udzielając pomocy, w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego;
 • Stosować się do procedur wezwania i łączności z lotniczym pogotowiem ratunkowym;
 • Stosować się do zasad funkcjonowania i finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Z2

Wykonywanie czynności medycznych w warunkach oddziału szpitalnego (SOR, OIOM itp.)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury specjalistyczne w stanach nagłych realizowane w danym oddziale szpitalnym;
 • Strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym;
 • Prawidłowość struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów;
 • Mechanizmy prowadzące do nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
 • Objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych;
 • Mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów oraz rozumie zależności istniejące między nimi;
 • Mechanizmy działania leków;
 • Zasady dekontaminacji 6;
 • Zasady pielęgnacji pacjenta unieruchomionego;
 • Preparaty krwi zastępczej;
 • Zasady cewnikowania żył centralnych i posługiwania się dojściem do żył centralnych;
 • Zasady aseptyki i antyseptyki, dezynfekcji i sterylizacji.
 • Stosować się do zasad obowiązujących w danym oddziale szpitalnym;
 • Dokonywać segregacji medycznej wewnątrzszpitalnej pacjenta (Triage);
 • Prowadzić dokumentację medyczną;
 • Skutecznie komunikować się z pacjentem i jego rodziną (opiekunem);
 • Skutecznie komunikować się z innymi pracownikami;
 • Rozpoznawać stan nagłego zagrożenia życia;
 • Monitorować czynności życiowe pacjenta;
 • Prowadzić wentylację zastępczą przy użyciu worka samorozprężalnego i respiratora transportowego;
 • Układać pacjenta do badania zależnego od rodzaju badania obrazowego;
 • Wykonywać procedury medyczne bez nadzoru i pod nadzorem lekarza;
 • Pobierać krew, zabezpieczać materiał do badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych i toksykologicznych;
 • Organizować transport pacjenta w warunkach szpitalnych do domu lub innej jednostki leczniczej;
 • Wykonywać dojście dożylne i doszpikowe;
 • Podawać leki drogą dożylną, doszpikową, domięśniową, podskórnie;;
 • Stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki oraz dezynfekcji i sterylizacji.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Przyjmowanie wezwań i wydawanie dyspozycji odpowiedniej ilości sił i środków do miejsca zdarzenia jako dyspozytor medyczny

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym;
 • Procedury wezwania i zasady łączności z LPR;
 • Organizację, funkcjonowanie i finansowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz organizację i funkcjonowanie innych służb i organizacji powołanych do niesienia pomocy;
 • Procedury dyspozycji odpowiednich służb i odpowiedniej liczby sił i środków na miejsce zdarzenia;
 • Procedury postępowania w zdarzeniach mnogich, masowych i katastrofach;
 • Czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia;
 • Podstawy psychologicznych zachowań indywidulnych.
 • Stosować się do zasad ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym;
 • Stosować się do zasad funkcjonowania i finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Przyjmować wezwanie od świadka zdarzenia, pacjenta;
 • Prowadzić wywiad medyczny poprzez rozmowę telefoniczną;
 • Dysponować odpowiednim rodzajem i liczbą służb na miejsce zdarzenia;
 • Współpracować z innymi dyspozytorniami w sytuacji zdarzenia masowego lub katastrofy;
 • Komunikować się i współpracować z innymi służbami i organizacjami powołanymi do niesienia pomocy;
 • Oceniać stan pacjenta na podstawie wywiadu;
 • Wyjaśniać podstawowe czynności resuscytacyjne świadkom zdarzenia;
 • Komunikować się z pacjentem, jego rodziną, świadkiem zdarzenia.

Z4

Organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Program kształcenia w zależności od rodzaju szkolenia;
 • Terminologię nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym na kierunku ratownictwo medyczne;
 • Terminologię nauk dydaktycznych i pedagogicznych niezbędnych w prowadzeniu szkoleń;
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej;
 • Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące prowadzenia szkoleń;
 • Stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz społeczno-kulturowych różnic;
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie edukacji społeczeństwa;
 • Zarządzania w ochronie zdrowia;
 • Zasady merytorycznego i metodycznego przygotowania się do zajęć oraz rolę nauczyciela/instruktora w tym procesie;
 • Działania profilaktyczne i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej.
 • Zaplanować pracę dydaktyczną, teoretyczną, stosując aktywizujące metody kształcenia;
 • Zaplanować i przeprowadzić egzamin końcowy;
 • Przygotować i przeprowadzić szkolenie;
 • Poprowadzić szkolenie z zakresu BLS 3, BLS-AED 4, KPP 11, ALS 1 itp.;
 • Obsługiwać sprzęt multimedialny;
 • Kontrolować błędy i bariery w procesie komunikacji;
 • Identyfikować organizacje międzynarodowe i krajowe zajmujące się zdrowiem oraz edukacją w ramach ratownictwa medycznego czy pierwszej pomocy;
 • Projektować i przygotować prezentację multimedialną;
 • Słuchać, parafrazować i udzielać informacji zwrotnej;
 • Nawiązywać kontakt interpersonalny;
 • Przeprowadzić końcową ewaluację prowadzonych przez siebie działań w zakresie edukacji/promocji zdrowia.

Z5

Transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym;
 • Zasady oceny pacjenta przed rozpoczęciem transportu medycznego;
 • Wskazania do układania pacjenta w trakcie transportu w zależności od schorzenia pacjenta;
 • Zasady monitorowania pacjenta w trakcie transportu;
 • Zasady podejmowania działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków choroby podczas transportu.
 • Stosować się do zasad funkcjonowania i finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Oceniać stan pacjenta przed przełożeniem pacjenta na nosze transportowe;
 • Rozpoznawać stan nagłego zagrożenia życia;
 • Podawać leki;
 • Przygotowywać pacjenta do transportu;
 • Stosować procedury bed to bed;
 • Monitorować czynności życiowe pacjenta w trakcie transportu;
 • Układać pacjenta do transportu w zależności od schorzenia lub odniesionych urazów.

Z6

Organizowanie i uczestniczenie w obstawie medycznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Aspekty prawne związane z organizacją imprezy masowej;
 • Zasady postępowania w zdarzeniach masowych, mnogich i katastrofach;
 • Czynniki zagrożenia zdrowotnego i życia;
 • Zasady dekontaminacji;
 • Mechanizmy wywołujące objawy i skutki stresu, paniki w tłumie;
 • Podstawy epidemiologii, zagrożeń bioterrorystycznych, masowego rażenia (promieniowania, skażenia chemicznego, biologicznego);
 • Organizację i strukturę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie krajowym i globalnym.
 • Stosować się do przepisów prawnych odnoszących się do organizacji imprez masowych;
 • Rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • Wdrażać zaawansowane medyczne czynności ratunkowe;
 • Współpracować z dyspozytornią i jednostkami pogotowia ratunkowego;
 • Dokonywać segregacji medycznej;
 • Skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną lub świadkiem zdarzenia;
 • Identyfikować na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki szkodliwe;
 • Podejmować działania zabezpieczające w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia;
 • Stosować się do zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pracownik w zawodzie ratownik medyczny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową.
 • Działania w warunkach stresu i niepewności.
 • Dbania o bezpieczeństwo własne i współpracowników.
 • Podejmowania doskonalenia kompetencji i samokształcenia w zakresie ratownictwa medycznego.
 • Zachowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Okazywania szacunku wobec pacjenta, zrozumienia różnic światopoglądowych i kulturowych.
 • Porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną w empatyczny sposób.
 • Podejmowania współpracy we własnym zespole lub z innymi służbami obecnymi na miejscu zdarzenia.
 • Organizowania pracy własnej i współpracowników.
 • Wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniając poszanowanie i respektowanie jego praw.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu ratownik medyczny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu ratownik medyczny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie ratownik medyczny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę