INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

Kod: 352117

2. Opis zawodu

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) jest zawodem integrującym kompetencje z różnych obszarów. Zapoznaje się z tematyką projektu, tworzy scenariusz, organizuje plan zdjęciowy 8, filmuje, a następnie montuje i dostarcza film zamawiającemu. Realizuje samodzielnie lub z pomocą asystenta reportaże, filmy dokumentalne, szkoleniowe, instruktażowe oraz informacyjne.

Opis pracy

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) powinien mieć wiedzę z wielu dziedzin na poziomie co najmniej podstawowym, ale najistotniejsze są kompetencje związane z operowaniem kamerą i montażem cyfrowym. Na ogół pracuje jak dokumentalista (bohaterowie ich filmów często mówią do kamery, tak jak w reportażach telewizyjnych). Zazwyczaj są odpowiedzialni nie tylko za nakręcenie, ale też za montaż, udźwiękowienie i efekty graficzne.

Do wykonywania zadań realizator filmu wideo używa sprzętu filmowego oraz dodatkowego sprzętu, takiego jak: krany kamerowe 6, drony i gimbale 3. Oprócz realizacji filmu wideo do zadań realizatora należy przyjęcie od klienta zamówienia, ustalenie szczegółów i terminu realizacji, a także wynegocjowanie ceny za usługę i podpisanie umowy. Realizatorzy filmu wideo zazwyczaj prowadzą działalność gospodarczą.

Sposoby wykonywania pracy

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • pisaniu scenariusza do filmów szkoleniowych, instruktażowych, reportaży, teledysków,
 • dodawaniu/wykonaniu czołówki,
 • montażu i korekcji kolorystycznej czołówki,
 • montażu obrazu według założonej dramaturgii,
 • montażu zapisu dźwiękowego i udźwiękowieniu filmu,
 • obsłudze urządzeń podstawowych i towarzyszących, takich jak: odtwarzacz, rekorder, komputer, mikser wizyjny, stół edycyjny,
 • montażu obrazu według zasad języka filmowego,
 • organizowaniu planu zdjęciowego: ustawianiu tematu filmowanego, oświetlenia, kamer i mikrofonów, dekoracji itp.),
 • obsługiwaniu kamer oraz urządzeń zapisu obrazu i dźwięku,
 • poprawianiu jasności/kontrastu/nasycenia filmu wideo, jeżeli jest taka potrzeba.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wykonuje pracę w wielu różnych miejscach, w zależności od zamówienia:

 • w hali zdjęciowej,
 • w studio nagraniowym,
 • na wolnym powietrzu podczas zdjęć plenerowych,
 • w innych miejscach, w których realizowane są zdjęcia.

W przypadku pracy w plenerze powinien być przygotowany na zmianę warunków atmosferycznych. Zdarza się, że pracuje np. w deszczu. Zadania wykonuje zarówno w ruchu, jak i w pozycji stojącej lub siedzącej. Prace montażowe wykonuje w pomieszczeniach firmowych lub w prywatnym mieszkaniu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • kamery wideo lub aparaty fotograficzne nagrywające filmy,
 • drony,
 • mikrofon nakamerowy i mikroport 7,
 • komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem,
 • światło na kamerę lub statyw,
 • gimbal do stabilizacji obrazu,
 • samochód.

Organizacja pracy

Praca realizatora filmu wideo (wideofilmowca) wymaga samodzielnego planowania i organizowania czasu i zakresu pracy, twórczego myślenia oraz otwartości na nowe rozwiązania.

Praca ta wiąże się z częstym kontaktem zdalnym oraz bezpośrednim z ludźmi. Z klientami komunikuje się ustnie, ale także pisemnie za pomocą wiadomości e-mail. Czas pracy zazwyczaj jest nienormowany i zależy od rodzaju otrzymanego zamówienia. Jego praca może wiązać się z nadgodzinami. Część prac może wykonywać na odległość (online). Obowiązki może wypełniać o każdej porze, także w święta i dni wolne, jeżeli wymaga tego rodzaj zdjęć.

Pracuje indywidualnie lub grupowo. Zawód ten może wiązać się z częstymi wyjazdami.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) występują uciążliwe warunki pracy, np. długotrwała praca przy komputerze i pulpicie montażowym. Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo w tym zawodzie mogą być związane z realizacją zdjęć:

 • kaskaderskich,
 • pirotechnicznych,
 • w miejscach zagrażających zdrowiu i życiu,
 • ze zwierzętami.

Warunki pracy mogą powodować osłabienie wzroku i słuchu, choroby kręgosłupa, zwyrodnienie stawu barkowego, obciążenie dla nadgarstków, długotrwały stres.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód realizator filmu wideo (wideofilmowiec) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • widzenie o zmroku,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • zmysł równowagi,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności analityczne,
 • zdolności organizacyjne,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • konsekwencja w działaniu;

w kategorii cech osobowościowych

 • odporność emocjonalna,
 • zainteresowania sztuką filmową,
 • samokontrola,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • dokładność,
 • gotowość do współdziałania,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wrażliwość artystyczna,
 • kreatywność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • otwartość na innowacje,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • opanowanie,
 • motywacja do doskonalenia i rozwijania własnych kompetencji zawodowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna oraz dobry wzrok. Pod względem wydatku energetycznego praca należy do prac średnio ciężkich. Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie można zaliczyć:

 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 • zaburzenia widzenia barwnego,
 • niską odporność psychiczną,
 • dysfunkcję kończyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia, skręcania, rozłączania.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) powinien mieć wykształcenie co najmniej średnie. Posiadanie wykształcenia kierunkowego nie jest obligatoryjne. Do wykonywania tego zawodu często wystarczają: doświadczenie zdobyte w trakcie pracy, zdolności twórcze i organizacyjne.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) przydatne są:

 • tytuł technika realizacji dźwięku,
 • tytuł technika realizacji nagrań i nagłośnień,
 • tytuł licencjata lub magistra na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe, biorąc udział w kursach i specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez placówki edukacyjne, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, ośrodki naukowo-dydaktyczne (krajowe i zagraniczne). Wideofilmowiec może poszerzać wiedzę i uzyskać tytuły: technika, licencjata i magistra w zawodach i na kierunkach związanych z produkcją i realizacją filmów.

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec), zdobywając doświadczenie i uczestnicząc w szkoleniach i kursach, staje się coraz bardziej cenionym pracownikiem. Ma to duże znaczenie np. przy poszukiwaniu nowej pracy lub zleceń, a także daje możliwość założenia własnej pracowni, tym samym umożliwiając realizowanie własnych aspiracji zawodowych. Najlepsi awansują, by pracować w profesjonalnych ekipach filmowych 2 lub stają się producentami różnego rodzaju filmów wideo.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może potwierdzać kompetencje w pokrewnych zawodach szkolnych, uzyskując np. tytuł:

 • technika realizacji dźwięku z potwierdzonymi kwalifikacjami ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych i ST.05 Realizacja nagrań studyjnych,
 • technika realizacji nagrań i nagłośnień z potwierdzonymi kwalifikacjami ST.02 Realizacja nagrań i ST.03 Realizacja nagłośnień.

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może rozwijać się na uczelniach oferujących kierunek: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, uzyskując dyplom licencjata oraz magistra. Potwierdzać może także znajomość języka angielskiego, zdobywając certyfikaty – np. Certyfikat FCE - First Certificate in English (poziom B2).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Montażysta dźwięku

352109

Montażysta obrazu

352110

Operator dźwięku

352111

Operator kamery

352112

Realizator dźwięku

352116

Technik realizacji dźwiękuS

352120

Technik urządzeń audiowizualnych

352121

Technik realizacji nagrań i nagłośnieńS

352122

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę