INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

Kod: 352117

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może być zatrudniony m.in. w:

 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • agencjach reklamowych,
 • telewizjach regionalnych,
 • szkołach i uczelniach artystycznych,

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może także prowadzić własną działalność usługową. Wówczas sporządza scenariusz i kosztorys, negocjuje ceny i wykonuje pracę wideofilmowania oraz montażu i postprodukcji (często zatrudnia dodatkowych pracowników, bądź sam jest podwykonawcą większego projektu).

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec).

Kompetencje zbieżne z wymaganymi w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) można uzyskać:

 • w technikum (np. w zawodach: technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień),
 • w szkole policealnej (np. w zawodzie technik realizacji dźwięku),
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • w wyższych szkołach filmowych,
 • na uczelniach, akademiach i politechnikach oraz studiach podyplomowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji cząstkowych (ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych i  ST.05 Realizacja nagrań studyjnych oraz ST.02 Realizacja nagrań i ST.03 Realizacja nagłośnień) w ww. zawodach szkolnych pokrewnych mogą oferować:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje właściwe dla ww. zawodów pokrewnych potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szkolenie

Do wykonywania zawodu realizator filmu wideo (wideofilmowiec) przydatne są szkolenia obejmujące np. tematykę:

 • z zakresu historii sztuki, filmu i literatury,
 • z zakresu sztuki operatorskiej, filmu animowanego, dźwięku i muzyki w filmie i telewizji, techniki i technologii filmowej, plastyki i scenografii w telewizji i filmie,
 • montażu i grafiki komputerowej,
 • samodzielnej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych,
 • organizacji produkcji i zarządzania planem zdjęciowym.

Przykładowe nazwy ważniejszych kursów:

 • intensywny kurs montażu filmowego,
 • kurs filmowy,
 • warsztaty filmowe,
 • kurs reżysersko-operatorski,
 • kurs filmowania,
 • warsztaty filmu dokumentalnego.

Organizatorzy szkoleń i kursów poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.

Osoba na tym stanowisku, z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, powinna rozwijać swoje kompetencje zawodowe także poprzez samokształcenie. Szkolenia mogą być organizowane przez producentów i dystrybutorów sprzętu kamerowego lub przez inne firmy prywatne.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) kształtuje się z reguły na poziomie od 400 zł brutto za dzień zdjęciowy. Zarobki zależą od charakteru zatrudnienia i liczby zleceń. Wynagrodzenie realizatora filmu wideo (wideofilmowca) w telewizji lokalnej kształtuje się najczęściej w granicach od 3500 zł do 4000 zł brutto miesięcznie.

Indywidualne honoraria za pracę przy realizacjach filmowych mogą wynosić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto za film. Poziom wynagrodzeń jest uzależniony m.in. od:

 • miejsca pracy (wielkość instytucji i usytuowanie geograficzne),
 • poziomu wykształcenia,
 • kwalifikacji,
 • doświadczenia zawodowego.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) jest możliwe zatrudnienie osób niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze (jest wówczas wymagane dostosowanie sprzętu komputerowego),
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę