INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

Kod: 352117

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Sporządzanie kosztorysu zamówionego filmu.
 • Z2 Tworzenie scenariusza zamówionego filmu.
 • Z3 Organizowanie planu zdjęciowego.
 • Z4 Obsługiwanie kamer wideo i sprzętu filmowego.
 • Z5 Filmowanie zdarzeń dokumentalnych i inscenizowanych.
 • Z6 Montowanie nagranego materiału wideo.
 • Z7  Postprodukowanie 9 nagranego materiału wideo.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie produkcji filmu wideo obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Sporządzanie kosztorysu zamówionego filmu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady sporządzania kosztorysu filmu;
 • Ceny sprzętu filmowego;
 • Stawki różnych usług związanych z filmowaniem.
 • Korzystać z programów/aplikacji ułatwiających przygotowanie kosztorysu;
 • Negocjować ceny sprzętu;
 • Porównywać oferty cenowe także pod względem potrzeb minimalnych projektu.

Z2

Tworzenie scenariusza zamówionego filmu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy języka filmowego;
 • Zasady tworzenia scenariusza, scenopisu 10;
 • Zasady oceny scenariusza, scenopisu.
 • Opracowywać scenariusz;
 • Opracowywać scenopis danego projektu;
 • Oceniać scenariusz pod względem merytorycznym.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wideofilmowanie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których są wymagane odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Organizowanie planu zdjęciowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady BHP;
 • Zasady organizacji pracy zespołu;
 • Zasady ubezpieczenia sprzętu i osób.
 • Stosować zasady BHP;
 • Kierować pracą zespołu;
 • Egzekwować zaplanowany czas pracy;
 • Rozwiązywać problemy i konflikty;
 • Planować dzień zdjęciowy 1 oraz harmonogram projektu.

Z4

Obsługiwanie kamer i sprzętu filmowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Możliwości kamer wideo oraz sprzętu filmowego;
 • Parametry kamer wideo oraz sprzętu filmowego;
 • Potrzeby danego projektu.
 • Obsługiwać wybrany sprzęt kamerowy;
 • Obsługiwać sprzęt oświetleniowy;
 • Obsługiwać sprzęt dźwiękowy;
 • Obsługiwać sprzęt stabilizacyjny (gimbal).

Z5

Filmowanie zdarzeń dokumentalnych i inscenizowanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Różne style i gatunki filmowe;
 • Podstawy inscenizacji ujęcia czy sceny;
 • Zasady montażu;
 • Podstawy reżyserii;
 • Ustawienia sprzętu filmowego;
 • Sposoby nagrywania dźwięku.
 • Komponować obraz w ruchu, czasie i przestrzeni;
 • Planować i realizować ujęcie;
 • Decydować czy nagrany materiał jest merytorycznie poprawny;
 • Oświetlać obiekt zdjęciowy;
 • Naświetlać prawidłowo materiał;
 • Ustawiać prawidłowo ostrość;
 • Dobierać ogniskową obiektywu względem założeń estetycznych i formalnych;
 • Nagrywać dźwięk.

Kompetencja zawodowa Kz3: Montowanie filmów i obróbka komputerowa obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których są wymagane odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Montowanie nagranego materiału

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady montażu obrazu;
 • Zasady montażu dźwięku;
 • Zasady języka filmowego;
 • Zasady synchronizowania dźwięku i obrazu.
 • Obsługiwać programy montażowe;
 • Montować dźwięk według zasad języka filmowego;
 • Montować obraz według zasad języka filmowego;
 • Synchronizować dźwięk i obraz.

Z7

Postprodukowanie nagranego materiału

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy korekcji koloru 5;
 • Podstawy grafiki komputerowej;
 • Zasady udźwiękowienia;
 • Zasady doboru muzyki;
 • Zasady dystrybucji plików cyfrowych.
 • Nadawać filmowi odpowiedni kolor i kontrast;
 • Dobierać napisy, podpisy, czołówkę i tyłówkę;
 • Dodawać plansze i inne efekty komputerowe;
 • Wykorzystywać nagrania na Green Screen 4;
 • Zgrywać dźwięk;
 • Eksportować gotowy plik z filmem;
 • Publikować plik na platformie cyfrowej bądź przesłać do klienta.

Pracownik w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania związane z realizacją filmów wideo.
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych norm etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Wykonywania pracy zarówno samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
 • Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
 • Komunikowania się z partnerami i klientami.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu realizator filmu wideo (wideofilmowiec).

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę