INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Recepcjonista hotelowy

Kod: 422401

2. Opis zawodu

Recepcjonista hotelowy zajmuje się profesjonalną obsługą gości hotelowych w recepcji hotelu oraz dokonywaniem rezerwacji. Rejestruje gości hotelowych, udziela informacji dotyczących zasad pobytu i dostępnych usług oraz obsługuje gości w trakcie pobytu w hotelu.

Opis pracy

W zakres obowiązków recepcjonisty hotelowego wchodzą czynności związane z kompleksową obsługą gości hotelowych przy ich zakwaterowaniu i wykwaterowaniu oraz opieką i pomocą w trakcie pobytu w hotelu. Zakres działań recepcjonisty hotelowego obejmuje rejestrację i wyrejestrowywanie gości z wykorzystaniem elektronicznych systemów rezerwacyjnych, przydzielanie pokoi oraz udzielanie wszelkich informacji na temat zasad pobytu i oferowanych na terenie hotelu usług. Realizuje dodatkowe życzenia klientów związane z pobytem.

Recepcjonista hotelowy powinien posiadać wiedzę z zakresu geografii turystycznej i historii regionu, ponieważ niejednokrotnie udziela gościom hotelu informacji na temat atrakcji turystycznych występujących w danym regionie i możliwości spędzania wolnego czasu. Ważne jest zatem, aby recepcjonista miał wiedzę z różnych obszarów oraz posiadał umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji.

Sposoby wykonywania pracy

Recepcjonista hotelowy wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • reprezentowaniu hotelu zgodnie z kategorią oraz ogólnie przyjętą etykietą hotelową,
 • prowadzeniu obsługi recepcji,
 • przyjmowaniu rezerwacji od gości hotelowych,
 • rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu gości hotelowych,
 • obsługiwaniu elektronicznych systemów rezerwacyjnych,
 • nawiązywaniu poprawnych relacji z gośćmi hotelowymi,
 • prezentowaniu oraz oferowaniu gościom hotelowym dostępnych na terenie obiektu usług oraz atrakcji,
 • współpracy z innymi działami hotelu celem świadczenia najwyższej jakości usług hotelowych,
 • zapewnianiu bezpieczeństwa gościom hotelowym,
 • sporządzaniu raportów związanych ze statystykami hotelowymi,
 • rozliczaniu pobytu gości hotelowych pod względem finansowym.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy recepcjonisty hotelowego jest recepcja mieszcząca się w części holu lub lobby hotelu 10. Wykonuje on swoją pracę przy ladzie recepcyjnej, głównie w pozycji stojącej. Poza tym recepcjonista hotelowy zwykle ma do dyspozycji część wewnętrzną recepcji – zaplecze biurowe, gdzie znajdują się, m.in. urządzenia kontrolne, alarmowe, sterujące węzły łączności, przechowalnia bagażu, sejfy depozytowe oraz biurko, przy którym wykonuje czynności związane z obsługą rezerwacji czy sporządzaniem raportów.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Recepcjonista hotelowy w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z urządzeniami peryferyjnymi i dostępem do internetu,
 • specjalistyczne oprogramowanie, np. rezerwacyjne,
 • telefon, faks, centralę telefoniczną,
 • kasę fiskalną,
 • terminal do obsługi kart płatniczych,
 • programator kart – kluczy,
 • sejf depozytowy,
 • urządzenia sygnalizacji i alarmowania na wypadek pożaru.

Organizacja pracy

Recepcjonista hotelowy pracuje w recepcji, która jest czynna z reguły przez całą dobę, co wiąże się z koniecznością pracy zmianowej. Godziny pracy recepcjonisty są zgodne z ustalonym grafikiem obowiązującym w danym obiekcie hotelarskim. Zmiany najczęściej trwają 12 godzin, po których, w zależności od tego, czy była to zmiana dzienna, czy nocna, pracownikowi przysługuje 24 lub 48 godzin wolnych od pracy. Recepcjonista pracuje też w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta.

Praca recepcjonisty hotelowego wiąże się z samodzielnością podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Wiąże się również z odpowiedzialnością finansową, a także odpowiedzialnością za urządzenia znajdują się na recepcji, jak również pośrednio za bezpieczeństwo, życie i zdrowie gości hotelowych.

Recepcjonista rozliczany jest z wykonywanych zadań przez swojego przełożonego. Wewnątrz hotelu recepcjonista współpracuje m.in. ze służbą pięter 17, gastronomią oraz księgowością, natomiast na zewnątrz z korporacjami taksówkowymi, przewodnikami turystycznymi itp.

Ze względu na różnorodność kontaktów z przybywającymi gośćmi hotelowymi i związanymi z tym sytuacjami, problemami do rozwiązania, pracy recepcjonisty hotelowego nie można zaliczyć do prac rutynowych.

Podczas wykonywania czynności służbowych recepcjonista hotelowy najczęściej pracuje w służbowym uniformie 18.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Recepcjonista hotelowy narażony jest w szczególności na:

 • hałas i szum, jaki wywołują goście przebywający w holu hotelowym,
 • mocne oświetlenie, które negatywnie wpływa na wzrok i układ nerwowy,
 • duży stres psychiczny wynikający z ciągłego kontaktu z wymagającymi gośćmi hotelowymi.

Praca recepcjonisty hotelowego w dużej mierze jest wykonywana na stojąco, w konsekwencji czego obciążeniom poddawany jest kręgosłup i kończyny dolne.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • zaburzenia nerwicowe i bóle głowy,
 • zaburzenia snu,
 • choroby układu mięśniowego i kostnego,
 • choroby wzroku,
 • choroby słuchu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód recepcjonista hotelowy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu oddechowego,
 • wydolność układu krążenia,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • spostrzegawczość,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów;

w kategorii cech osobowościowych

 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • dokładność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • komunikatywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • tolerancyjność,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • odporność emocjonalna,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność za innych,
 • miła aparycja,
 • wysoka kultura osobista,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie recepcjonista hotelowy ważny jest dobry ogólny stan zdrowia. Praca recepcjonisty jest w dużej mierze wykonywana na stojąco, dlatego wymagana jest sprawność fizyczna. W związku z tym, że personel recepcji pracuje również w nocy w trybie zmianowym, wskazana jest odporność na zmęczenie i brak snu.

Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są m.in.:

 • poważne wady wzroku i słuchu,
 • wady wymowy utrudniające komunikację z gośćmi i personelem hotelu,
 • niewydolność układu mięśniowego i kostnego,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • zaburzenia układu krążenia.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie recepcjonista hotelowy preferowane jest minimum wykształcenie średnie. Najchętniej zatrudniani są absolwenci techników kształcących w zawodach pokrewnych (szkolnych): technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej lub technik turystyki wiejskiej.

Niektórzy pracodawcy oczekują od recepcjonisty hotelowego wykształcenia wyższego na kierunkach: hotelarstwo, turystyka i rekreacja.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) nie ma możliwości uzyskania tytułu zawodowego recepcjonista hotelowy w toku edukacji formalnej.

Przy zatrudnianiu w tym zawodzie preferowane są przez pracodawców osoby legitymujące się dyplomami lub świadectwami w szkolnych zawodach pokrewnych, w tym:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (pełne) w zawodzie technik hotelarstwa lub świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje wyodrębnione dla tego zawodu (kwalifikacje cząstkowe): TG.12 Planowanie oraz realizacja usług w recepcji i TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (pełne) w zawodzie technik obsługi turystycznej lub świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje wyodrębnione dla tego zawodu (kwalifikacje cząstkowe): TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych;
 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (pełne) w zawodzie technik turystyki wiejskiej lub świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje wyodrębnione dla tego zawodu (kwalifikacje cząstkowe): TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Dodatkowe wymagania wobec recepcjonisty hotelowego zależą od wewnętrznych procedur w danym obiekcie hotelowym. Zalicza się do nich np.:

 • certyfikaty potwierdzające znajomość co najmniej jednego języka obcego (bardzo często dwóch języków obcych),
 • certyfikaty potwierdzające umiejętność biegłej obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz systemów rezerwacyjnych,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość obsługi kasy fiskalnej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu w zawodzie recepcjonista hotelowy zależą od miejsca pracy. W dużych obiektach hotelarskich lub w hotelach należących do międzynarodowych sieci dużo łatwiej o awans, niż w małych hotelach. Przykładowa ścieżka kariery pracownika recepcji hotelu może wyglądać następująco: recepcjonista - kierownik recepcji - dyrektor hotelu.

Recepcjonista hotelowy ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez:

 • uczestnictwo w branżowych szkoleniach, jak również warsztatach tematycznych dotyczących branży hotelarskiej,
 • uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych organizowanych najczęściej przez hotele sieciowe,
 • wyjazdy zagraniczne na staże do innych hoteli w ramach danej sieci hotelowej.

Swoje kompetencje recepcjonista hotelowy może rozwijać także w trakcie szkoleń z zakresu obsługi klienta, standardów usług, asertywności.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie recepcjonista hotelowy nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji w toku edukacji formalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych w pokrewnych zawodach szkolnych, takich jak technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej lub technik turystyki wiejskiej oraz kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w tych zawodach:

 • w zawodzie technik hotelarstwa: TG.12 Planowanie oraz realizacja usług w recepcji i TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • w zawodzie technik obsługi turystycznej: TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych;
 • w zawodzie technik turystyki wiejskiej: TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Aby w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przystąpić do walidacji kwalifikacji pełnej w zawodzie, prowadzącej do uzyskania dyplomu w zawodzie, należy:

 • ukończyć technikum w danym zawodzie, lub
 • posiadać wykształcenie średnie i ukończyć wymagane kwalifikacyjne kursy zawodowe, lub
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono dane kwalifikacje zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Aby w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przystąpić do walidacji kwalifikacji cząstkowej należy:

 • kształcić się w technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, lub
 • ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, lub
 • ukończyć 8-letnią szkołę podstawową/ 6-letnią szkołę podstawową i gimnazjum oraz dwa lata kształcić się lub pracować w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kompetencje zdobywane lub rozwijane w toku edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego potwierdzają różnego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie recepcjonista hotelowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kierownik działu w hotelu

141101

Kierownik hostelu / hotelu

141102

Kierownik hotelu

141103

Technik obsługi turystycznejS

422103

Technik hotelarstwaS

422402

Inspektor hotelowy

515101

Technik turystyki wiejskiejS

515203

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę