INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Recepcjonista hotelowy

Kod: 422401

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Channel Manager

Oprogramowanie, które pozwala na prezentowanie oferty hotelu w wielu miejscach jednocześnie, a cenami i dostępnością zarządzać z poziomu jednego panelu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.profitroom.pl/blog/channel-manager-proste-i-szybkie-zarzadzanie-kanalami-sprzedazy

[dostęp: 31.10.2018]

2. Check-in

Proces rejestracji przyjazdu gościa do hotelu – zameldowanie.

http://pl.hotelopedia.org/zameldowanie-w-hotelu/

[dostęp: 31.10.2018]

3. Check-out

Wyrejestrowanie z hotelu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://visiton.pl/news/88-informacje/146-slowniczek-pojec-w-hotelarstwie-czesc-3.html

[dostęp: 31.10.2018]

4. Cross-selling

Technika handlowa polegająca na oferowaniu produktów (np. usług) dodatkowych do zakupionego przez klienta produktu podstawowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-cross-selling-i-up-selling-zwiekszaj-wartosc-i-lojalnosc-klienta

[dostęp: 31.10.2018]

5. Czek

Dokument w formie blankietu wydawany przez bank posiadaczowi rachunku bankowego w postaci książeczki czekowej, w którym wystawca poleca bankowi wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi przez wystawcę banku (z rachunku wystawcy). Czek nie wymaga akceptu trasata (banku).

Encyklopedia zarządzania

https://mfiles.pl/pl/index.php/Czek

[dostęp: 31.10.2018]

6. Dokumentacja kasowa

Dokumentację kasy stanowią: dokumenty operacyjne kasy (w tym dowody wpłaty KP i wypłaty KW), dokumenty źródłowe lub dyspozycyjne (w tym dowody zakupu i sprzedaży – faktury i rachunki), dokumenty organizacyjne kasy (w tym instrukcja kasowa).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.plankont.pl/artykul,6505,obrot-gotowkowy-w-firmie-dokumentacja-i-ewidencja-w-ksiegach.html

[dostęp: 31.10.2018]

7. GDS Manager

Globalny system rezerwacyjny usług turystycznych, działający na linii hotel – pośrednik. Za jego pomocą rezerwacji w hotelach dokonują organizatorzy turystyki (touroperatorzy), pośrednicy i agenci turystyczni. (z ang. Global Distribution Systems).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1083

[dostęp: 31.10.2018]

8. Housekeeping

Służba pięter – pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie pokoju hotelowego do sprzedaży i bieżącego użytkowania.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://visiton.pl/news/88-informacje/146-slowniczek-pojec-w-hotelarstwie-czesc-3.html

[dostęp: 31.10.2018]

9. Lista oczekujących (lista rezerwowa)

Oznacza to, że obiekt noclegowy ma już w pełni zarezerwowane pokoje lub inną usługę, jednak nie wszystkie rezerwacje są pewne i istnieje możliwość, że jakieś miejsce się zwolni.

https://visiton.pl/news/88-informacje/142-slowniczek-w-hotelarstwie.html

[dostęp: 31.10.2018]

10. Lobby hotelowe

Przestrzeń, w której znajdujemy się po wejściu do hotelu. Najczęściej mieści się tu recepcja oraz fotele i kanapy. Lobby to reprezentacyjna część hotelu, której styl wyraża charakter obiektu.

http://pl.hotelopedia.org/lobby-hotelowe/

[dostęp: 31.10.2018]

11. Mail order

Forma sprzedaży detalicznej, w której kupujący dokonuje transakcji poprzez złożenie zamówienia drogą elektroniczną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.businessdictionary.com/definition/mail-order.html

[dostęp: 31.10.2018]

12. Newsletter

Rodzaj internetowego biuletynu rozsyłanego systematycznie do zaangażowanych użytkowników. Najczęściej w jego treści umieszcza się aktualne informacje o aktywności firmy, najnowsze oferty produktów i usług, informacje o promocjach czy opublikowanych materiałach. Jest to marketingowa metoda zbudowania trwalszej relacji z klientem, przypomnienia mu o swoim istnieniu i zachęcenia do ponownego skorzystania z asortymentu firmy.

https://codeengineers.com/pl/definition/121/Newsletter

[dostęp: 31.10.2018]

13. Overbooking

Proces przyjmowania większej liczby rezerwacji niż dany obiekt hotelarski jest w stanie pomieścić. Hotelarze stosują overbooking głównie ze względów finansowych, aby zminimalizować straty spowodowane anulacjami rezerwacji przez klientów. Praktyka jest stosowana przede wszystkim w obiektach popularnych oraz w sezonie, kiedy liczba zainteresowanych gości znacznie wzrasta, rośnie także liczba odwołanych wizyt.

http://pl.hotelopedia.org/overbooking

[dostęp: 31.10.2018]

14. Preautoryzacja

Polega na weryfikacji i czasowym zablokowaniu środków dostępnych na karcie płatniczej na podstawie podanych w trakcie rezerwacji danych karty. Konto nie jest obciążane, a jedynie sprawdzane, czy karta jest ważna i czy dostępne są na niej środki wystarczające do pokrycia kosztów rezerwacji hotelowej.

https://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/hotele/ rezerwacja-hotelu/na-czym-polega-preautoryzacja-karty-kredytowej

[dostęp: 31.10.2018]

15. Program lojalnościowy

Jedno z występujących narzędzi promocji stosowanych w sprzedaży, które skierowane jest do konsumentów. Ma na celu przywiązanie potencjalnego klienta do produktów (usług) danej firmy. W ramach programu lojalnościowego konsumenci nagradzani są za wielkość oraz częstotliwość robionych zakupów danej firmy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://marketing.org.pl/czytelnia/sprzedaz/237-dla-kogo-i-po-co-program-lojalnosciowy

[dostęp: 31.10.2018]

16. RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (z ang. General Data Protection Regulation - GDPR).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/co-to-jest-rodo-jak-sie-przygotowac-do-jego-wprowadzenia

[dostęp: 31.10.2018]

17. Służba pięter

Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie pokoju hotelowego do sprzedaży i bieżącego użytkowania.

https://visiton.pl/news/88-informacje/146-slowniczek-pojec-w-hotelarstwie-czesc-3.html

[dostęp: 31.10.2018]

18. Służbowy uniform

Przepisowy, szczególnego rodzaju ubiór wyróżniający członków grupy zawodowej, formacji wojskowej, organizacji społecznej itp.

https://sjp.pl/uniform

[dostęp: 31.10.2018]

19. Strategia marketingowa

Zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku.

Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2001

20. Up-selling

Technika handlowa polegająca na sprzedaży aktualnemu klientowi droższych produktów. W przypadku techniki up-selling udostępniane klientom produkty mają charakter ekskluzywny, o podwyższonym standardzie.

http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/bankowosc/hasla/912966,up-selling.html

[dostęp: 31.10.2018]

21. Walk-in

Osoba, która wchodzi do hotelu prosto z ulicy i nie ma rezerwacji, a chce wykupić nocleg.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://visiton.pl/news/88-informacje/146-slowniczek-pojec-w-hotelarstwie-czesc-3.html

[dostęp: 31.10.2018]

22. VIP

Bardzo ważna oraz przeważnie znana osoba, która wymaga specjalnego traktowania (z ang. Very Important Person).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://visiton.pl/news/88-informacje/146-slowniczek-pojec-w-hotelarstwie-czesc-3.html

[dostęp: 31.10.2018]

23. Voucher

Dokument uprawniający do uzyskania określonego świadczenia.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://visiton.pl/news/88-informacje/146-slowniczek-pojec-w-hotelarstwie-czesc-3.html

[dostęp: 31.10.2018]

24. Yield management

Zarządzanie dochodem i zyskiem w hotelach. Jest aplikacją systemów informatycznych i strategii cenowych w celu sprzedaży odpowiedniego produktu (usługi) właściwemu klientowi w odpowiednim czasie i w odpowiedniej cenie.

https://secco.com.pl/Zarzadzanie-zyskiem-Yield-Management-przedsiebiorstwa-hotelarskiego

[dostęp: 31.10.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę