INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Radiesteta

Kod: 516901

2. Opis zawodu

Radiesteta rozpoznaje i analizuje właściwości środowiska energetycznego 12, ocenia jego wpływ na zdrowie człowieka i organizmów żywych. Efektem pracy radiestety jest między innymi określenie najodpowiedniejszych lokalizacji pod zabudowę, miejsc spania i wypoczynku w mieszkaniach, neutralizowanie szkodliwych promieniowań (oddziaływań) 11, wskazywanie najkorzystniejszego miejsca pod ujęcia wody.

Opis pracy

Radiesteta jest zawodem rzemieślniczym o charakterze usługowym. Do najczęściej wykonywanych przez radiestetę usług należą: diagnozowanie biopola 2 (ciała energetycznego człowieka) za pomocą specjalistycznego sprzętu radiestezyjnego pod kątem lokalizacji stref zaburzeń energetycznych 10 człowieka – w oparciu o diagnozę oraz przywracanie stanu równowagi energetycznej 7, poprzez stosowanie odpowiednich technik oczyszczających i wzmacniających.

Osoba wykonująca ten zawód wykonuje ekspertyzy (badania mieszkań, domów, biur, działek i innych obiektów) w celu diagnozy warunków środowiska energetycznego, w którym na stałe lub czasowo przebywają ludzie. Konsultuje przed zakupem nieruchomości warunki środowiska energetycznego.

Wskazuje przy użyciu metod radiestezyjnych miejsc pod ujęcia wody pitnej oraz wody dla celów gospodarczych, rolnictwa, ogrodnictwa, terenów zieleni, przetwórstwa i innych gałęzi gospodarki.

Prace radiestezyjne przy budowie domu wiążą się z neutralizowaniem 4 stref geopatycznych z wykorzystaniem tradycyjnej metody układania kamieni 15 (otoczaków) tworzących radiestezyjną przegrodę.

Ponadto radiesteta poprawia warunki środowiska energetycznego człowieka, poprzez wydawanie zaleceń co do lokalizacji miejsc spania, stanowisk pracy, miejsc nauki i wypoczynku w strefach korzystnych 9. Zajmuje się poprawą niekorzystnych warunków i zabezpieczaniem miejsca przebywania ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem stref geopatycznych 8, poprzez zastosowanie środków technicznych, tzw. ekranów radiestezyjnych 3 (moderatorów, neutralizatorów) lub sposobów naturalnych.

Radiesteta może także wykonywać inne nietypowe usługi opierające się na rozpoznawaniu zmienności środowiska energetycznego lub wskazywaniu miejsc, np. awarii technicznych, zagubionych przedmiotów, poszukiwaniu osób.

Sposoby wykonywania pracy

Radiesteta wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • gromadzeniu: map, planów, zdjęć lotniczych, przygotowaniu sprzętu do pracy, wykonaniu osnowy pomiarowej,
 • wykonywaniu badań w terenie z wykorzystaniem sprzętu radiestezyjnego,
 • analizie i ocenie wyników badań, w postaci szkicu oraz krótkiego opisu,
 • tyczeniu miejsca pod ujęcie wody,
 • neutralizowaniu szkodliwych oddziaływań w pomieszczeniu,
 • neutralizacji stref geopatycznych budowanego domu za pomocą kamieni (otoczaków),
 • diagnozowaniu biopola człowieka i stosowaniu technik przywracających stan jego równowagi energetycznej,
 • wytwarzaniu sprzętu radiestezyjnego, w warunkach warsztatu lub w pracowni z zastosowaniem indywidualnych technologii wytwarzania i różnych materiałów.

Radiesteta może wykonywać swoje prace z zastosowaniem technik teleradiestezyjnych 14 (pracy na odległość). W tym celu wykorzystuje mapy, plany, zdjęcia lotnicze, fotografie oraz inne przedmioty będące, tzw. świadkiem radiestezyjnym 13, umożliwiające kontakt energetyczny z badanym obiektem.

WAŻNE:

Ważnym elementem pracy radiestety jest stosowanie różnych, w tym mentalnych sposobów zabezpieczających przed odziaływaniem geopatycznym oraz zasad BHP radiestety 1.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Radiesteta zasadniczą część swojej pracy wykonuje w miejscach prowadzonych badań. Są to najczęściej:

 • pomieszczenia zamknięte, takie jak: mieszkania, domy jednorodzinne, pomieszczenia biurowe i inwentarskie, o różnorodnych urządzeniach oświetleniowych, klimatyzacyjnych i ogrzewczych,
 • teren otwarty: działki budowlane, rekreacyjne, na których mają stanąć domy mieszkalne lub letniskowe, place budowy, ogrody, tereny produkcji ogrodniczej i leśnej.

Praca jest wykonywana najczęściej w pozycji stojącej (praca w terenie), przy narażeniu na zmienne warunki klimatyczne, np. wysoka/niska temperatura, wilgoć itp. Pewne rodzaje prac, takie jak neutralizacja promieniowań kamieniami i wystrajanie ekranu, wymagają zazwyczaj pozycji klęczącej lub kucznej.

Prace analityczne, przygotowanie dokumentacji z badań oraz badania teleradiestezyjne radiesteta wykonuje zazwyczaj na siedząco w swoim stałym miejscu pracy, w pomieszczeniu posiadającym oświetlenie dzienne i sztuczne, urządzenia klimatyzacyjne i ogrzewcze.

WAŻNE:

Ze względu na specyfikę pracy z energiami, radiesteta potrzebuje cyklicznych przerw w wykonywaniu pomiarów, przeznaczonych na regenerację swoich sił witalnych i poziomu energii, co jest zgodne z wymogami radiestezyjnego BHP.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Radiesteta w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • podstawowy sprzęt do badań radiestezyjnych, tzw. sprzęt wskaźnikowy: wahadło o różnym przeznaczeniu, różdżkę, rezonator, aurometr,
 • pomocniczy sprzęt wykorzystywany w pomiarach: biometr, diagram, próbkę kopalin i inne próbki,
 • środki techniczne modyfikujące promieniowanie stref geopatycznych (ekran radiestezyjny różnych typów: moderator, ekran, neutralizator i inne) oraz środki naturalne (kreda, wylewka, warstwa odcinająca, skóra, materac z nasion lub włókien roślinnych),
 • geodezyjny sprzęt pomiarowy niezbędny do pracy w terenie: taśma, miarka, dalmierz, tyczka, węgielnica, szpilka, busola, siekierka,
 • sprzęt umożliwiający dokumentowanie badania, czyli: sprzęt kreślarski do szkicowania w terenie i do wykonywania planów finalnych: linijka, skalówka, ekierka, ołówek, cienkopis, flamaster, gumka, podkładka do szkicowania, aparat fotograficzny, dyktafon, kamera cyfrowa,
 • sprzęt biurowy (komputer, drukarka, skaner) umożliwiający kompletowanie materiałów i zdobywanie informacji geodezyjnych o terenie, opracowywanie dokumentacji z badań, umożliwiający kontakt i elektroniczną wymianę materiałów z klientami,
 • samochód umożliwiający dojazd do klienta z pełnym wyposażeniem potrzebnym do pracy,
 • sprzęt umożliwiający prace na budowie, w tym: nakolanniki, saperkę, szpilki, kamizelkę ochronną, kask,
 • ochronną odzież roboczą umożliwiającą pracę w terenie.

Organizacja pracy

Radiesteta wykonuje usługi w nienormowanym czasie pracy, w dostosowaniu do czasu klienta lub cyklu pracy na budowie. Może pracować również w niedziele i święta. Część prac terenowych, takich jak: prace pomiarowe w terenie, tyczenie studni czy neutralizacja promieniowań kamieniami metodą tradycyjną, ma charakter prac sezonowych.

Niewielkie usługi radiesteta zazwyczaj wykonuje indywidualnie. W przypadku większych zleceń preferowana jest praca zespołowa, którą przeważnie kieruje radiesteta o największym doświadczeniu zawodowym i organizacyjnym. Czasami, przy pracach zespołowych, radiesteta sprawdzający weryfikuje pracę zespołu.

Radiesteta przy realizacji swoich usług współpracuje bezpośrednio z klientem lub osobą przez niego wytypowaną. Na budowie współpracuje dodatkowo z osobą kierującą pracami budowlanymi. Przy pracach poprzedzających budowę domu lub zamieszkanie w gotowym obiekcie, radiesteta współpracuje z architektem lub projektantem wnętrz.

Większość prac wymaga bytności radiestety bezpośrednio w terenie, co wiąże się z dojazdami na teren wykonywanych usług.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Radiesteta podczas wykonywania swoich czynności zawodowych może być narażony m.in. na:

 • wysoką i niską temperaturę, związaną z pracą wykonywaną w terenie w trudnych warunkach atmosferycznych,
 • zagrożenia wynikające z przebywania na placu budowy,
 • urazy fizyczne związane z przenoszeniem i układaniem ciężkich kamieni,
 • utratę sił witalnych na skutek pracy ze szkodliwymi promieniowaniami.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód radiesteta ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • łatwość wypowiadania się w mowie,
 • zdolność motywowania siebie,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • wrażliwość radiestezyjna 16,
 • zdolność oceny warunków środowiska energetycznego,
 • zdolność regeneracji sił witalnych 6;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • komunikatywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • odpowiedzialność proekologiczna,
 • niezależność,
 • odporność emocjonalna,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • silny własny potencjał energetyczny 5.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na charakter pracy i zakres obowiązków, w zawodzie radiesteta wymagany jest dobry stan zdrowia, kondycja fizyczna przy manewrowaniu i przenoszeniu sprzętu pomiarowego, bardzo dobry wzrok ze sprawnością odróżniania barw przydatną przy czytaniu mapy oraz czucie dotykowe. Warunkiem koniecznym jest także wydolność fizyczna umożliwiająca pracę w terenie, także trudno ukształtowanym. Radiesteta powinien odznaczać się sprawnością rąk i palców, niezbędną przy obsłudze sprzętu do badań radiestezyjnych.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są:

 • niesprawność ruchowa,
 • dyskopatia,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • niektóre choroby psychiczne,
 • niska wrażliwość oraz wysoka nadwrażliwość radiestezyjna.

Praca w zawodzie radiesteta pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich lub średnio ciężkich (praca w terenie). Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji w zakresie radiestezji.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) wykształcenie preferowane do podjęcia pracy w zawodzie radiesteta można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wykonywanie zawodu radiesteta nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia czy uprawnień zawodowych.

Pracę w zawodzie radiesteta może wykonywać osoba, która została przyuczona do zawodu lub uzyskała doświadczenie w trakcie pracy.

Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie radiesteta, nadawanego w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Dodatkowymi atutami przy podjęciu pracy zawodzie radiesteta może być posiadanie:

 • suplementu Europass (w języku polskim i angielskim) do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • tytułu rzeczoznawcy przyznawanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji,
 • prawa jazdy kategorii B,
 • świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • dyplomu ukończenia uczelni wyższej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie radiesteta może rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika u boku doświadczonego mistrza radiestety, a następnie:

 • po okresie praktycznej nauki zawodu, po sprawdzeniu i potwierdzeniu umiejętności poprzez egzamin zawodowy w Izbie Rzemieślniczej, otrzymać tytuł czeladnika w zawodzie radiesteta,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Izby Rzemieślnicze oraz zdać egzamin mistrzowski i uzyskać tytuł mistrza w zawodzie radiesteta,
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie radiestezji.

Uzyskanie tytułu mistrzowskiego wiąże się z prestiżem zawodowym i umożliwia rozpoczęcie pracy dydaktycznej – praktycznej nauki zawodu. Przynależność do organizacji zawodowych (cechów rzemieślniczych i stowarzyszeń) pozwala na dalsze poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Prowadzenie własnej praktyki zawodowej i działalności dydaktycznej, przy jednoczesnej przynależności do organizacji zawodowych, umożliwia budowanie autorytetu zawodowego, co może u bardzo doświadczonych zawodowo radiestetów, skutkować powołaniem do Komisji Egzaminacyjnych w Izbach Rzemieślniczych lub pełnienia funkcji społecznych.

Doświadczeni radiesteci mogą być powoływani na biegłych sądowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) istnieje możliwość potwierdzania kompetencji w zawodzie radiesteta w systemie nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski. Egzaminy są organizowane przez Izby Rzemieślnicze.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie radiesteta może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Bioenergoterapeuta

323002

Naturopata

323009

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę