INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Radiesteta

Kod: 516901

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie radiesteta wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ocenianie radiestezyjne pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i inwentarskich.
 • Z2 Neutralizowanie stref geopatycznych i poprawianie środowiska energetycznego w pomieszczeniach.
 • Z3 Udzielanie konsultacji przed zakupem nieruchomości na cele mieszkaniowe (działki, domy, mieszkania).
 • Z4 Neutralizowanie stref geopatycznych budowanego domu metodą układania kamieni (otoczaków).
 • Z5 Wskazywanie miejsc pod ujęcia wody metodami radiestezyjnymi.
 • Z6 Diagnozowanie stref zaburzeń energetycznych człowieka sprzętem radiestezyjnym.
 • Z7 Przywracanie stanu równowagi energetycznej człowieka sprzętem radiestezyjnym.
 • Z8 Określanie wpływów różnych czynników środowiska na dobrostan człowieka.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie ekspertyzy i poprawianie środowiska energetycznego obiektów stałego i czasowego przebywania ludzi obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ocenianie radiestezyjne pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i inwentarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje występujących promieniowań naturalnych i sztucznych w pomieszczeniach oraz ocenia ich szkodliwości;
 • Rodzaje pomieszczeń o różnych funkcjach użytkowych i różnych optymalnych warunkach energetycznych, dostosowanych do tych funkcji;
 • Zastosowanie sprzętu radiestezyjnego i zasady wykonywania technik pomiarowych;
 • Rysunek budowlany i zasady oznaczeń rysunkowych;
 • Zasady wykonywania szkiców roboczych i dokumentacji z badania;
 • Zasady i metody poprawy warunków środowiska energetycznego w pomieszczeniach;
 • Zasady wykonania dokumentacji swojej pracy;
 • Potrzeby wykonywania trudniejszych zadań zespołowo i weryfikowania tych zadań;
 • Zasady BHP radiestety.
 • Oceniać szkodliwość różnych rodzajów promieniowania;
 • Przygotowywać się do prowadzenia badań radiestezyjnych i zorganizować je;
 • Dobierać właściwy sprzęt radiestezyjny dla potrzeb konkretnego badania i umiejętnie się nim posługiwać;
 • Rozpoznawać różne rodzaje naturalnych i sztucznych promieniowań występujących w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu;
 • Przeprowadzać badania wskazując dokładny przebieg stref geopatycznych i stref korzystnych dla zdrowia;
 • Oceniać szkodliwość i wpływ zidentyfikowanych stref geopatycznych na różne organizmy żywe i nieożywione;
 • Czytać plan mieszkania i wykonywać na nim własne szkice i oznaczenia wynikające z badania;
 • Określać optymalne warunki środowiska energetycznego dla poszczególnych pomieszczeń o różnym przeznaczeniu;
 • Określać stopień zagrożenia poszczególnymi promieniowaniami w różnych pomieszczeniach;
 • Formułować wnioski i zalecenia poprawiające stan środowiska energetycznego w poszczególnych miejscach i pomieszczeniach;
 • Wykonywać szkic i opis będący dokumentacją z badania;
 • Wykonywać prace w zespole radiestetów i weryfikować badania;
 • Stosować techniki zabezpieczające, regeneracyjne ze zbioru zasad BHP radiestety.

Z2

Neutralizowanie stref geopatycznych i poprawianie środowiska energetycznego w pomieszczeniach

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Właściwości naturalnych sposobów oraz materiałów poprawiających warunki środowiska energetycznego człowieka w pomieszczeniach;
 • Możliwości zastosowania naturalnych sposobów i materiałów poprawiających warunki środowiska energetycznego człowieka;
 • Techniki sprawdzające poprawność zastosowanych środków;
 • Zasady działania, warunki instalowania, dostrajania i skuteczność różnych rodzajów ekranów radiestezyjnych;
 • Ograniczenia związane ze stosowaniem różnych modeli ekranów radiestezyjnych;
 • Możliwości zastosowania ekranów radiestezyjnych poprawiających warunki środowiska energetycznego człowieka;
 • Techniki sprawdzające poprawność zastosowanych środków;
 • Zasady i metody okresowej kontroli ekranów radiestezyjnych;
 • Sposoby dezaktywacji ekranów radiestezyjnych;
 • Konieczność stosowania BHP radiestety.
 • Zalecać zmianę funkcji pomieszczeń i rozplanowania miejsc stałego przebywania ludzi w dostosowaniu do wcześniej wykonanej radiestezyjnej oceny pomieszczeń;
 • Wykonywać neutralizację szkodliwych promieniowań za pomocą metod naturalnych;
 • Przeprowadzać weryfikację wykonywanych przez siebie zaleceń i efektów neutralizacji;
 • Dokumentować w formie pisemnej i rysunkowej efekt swojej pracy;
 • Sygnalizować klientowi decyzję o zastosowaniu ekranu radiestezyjnego podając konkretny typ i model ekranu w dostosowaniu do rozpoznanych warunków środowiska energetycznego;
 • Wyszukiwać optymalne radiestezyjnie i funkcjonalnie miejsce na zainstalowanie ekranu;
 • Instalować ekran i zestrajać go z układem istniejącego promieniowania, w celu zapewnienia skutecznej neutralizacji poprzez stabilność oraz trwałość uzyskanego efektu neutralizacji;
 • Sprawdzać działanie zainstalowanego wcześniej ekranu radiestezyjnego i w razie potrzeby poprawić skuteczność jego działania;
 • Przeprowadzać okresową kontrolę zainstalowanego ekranu i w razie potrzeby dokonywać korekt;
 • Demontować i dezaktywować istniejący ekran;
 • Poinformować klienta w zakresie podstawowej obsługi ekranu radiestezyjnego;
 • Stosować techniki zabezpieczające, regeneracyjne ze zbioru zasad BHP radiestety.

Z3

Udzielanie konsultacji przed zakupem nieruchomości na cele mieszkaniowe (działki, domy, mieszkania)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Mechanizm sprzedaży – zakupu nieruchomości;
 • Metody szybkiej i syntetycznej radiestezyjnej oceny mieszkania;
 • Cechy bardzo złych warunków środowiska energetycznego w mieszkaniach i domach;
 • Sposoby neutralizacji szkodliwych promieniowań w pomieszczeniach różnymi metodami;
 • Przepisy prawa miejscowego dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zawartych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjach administracyjnych;
 • Cel jakiemu ma służyć zadanie określone przez klienta;
 • Sposoby i miejsca pozyskiwania jawnych materiałów geodezyjno-kartograficznych;
 • Zasady i techniki posługiwania się podstawowym sprzętem geodezyjnym;
 • Rodzaje występujących promieniowań w terenie oraz ich szkodliwość i użyteczność;
 • Zasady doboru sprzętu do prac radiestezyjnych w terenie otwartym;
 • Zasady oraz techniki dokonywania pomiarów radiestezyjnych w terenie;
 • Zasady sporządzania planów z badań terenu;
 • Techniki pracy teleradiestezyjnej;
 • Zasady formułowania zrozumiałych wniosków i zaleceń dla klienta.
 • Dostosowywać się do krótkich terminów klienta wynikających z transakcji zakupu;
 • Określać warunki środowiska energetycznego w badanym domu lub mieszkaniu;
 • Określać potrzeby związane z ewentualną neutralizacją lub koniecznością zmiany funkcji mieszkalnych w poszczególnych pomieszczeniach, w dostosowaniu do istniejących warunków;
 • Wskazywać możliwości przyszłej neutralizacji stref geopatycznych za pomocą ekranów radiestezyjnych;
 • Uprzedzać klienta i odradzać zakup mieszkania w przypadku występowania bardzo silnych stref geopatycznych, których neutralizacja może być trudna i niedająca spodziewanego efektu;
 • Wybierać ze zbioru kilku nieruchomości najkorzystniejszą radiestezyjnie i rekomendować ją klientowi;
 • Odczytywać ze zrozumieniem ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy i Zagospodarowania terenu dla badanego obszaru;
 • Rozumieć wymagania klienta i dostosowywać do nich zakres oraz sposób wykonania prac;
 • Pozyskiwać, plany, mapy, ortofotomapy z jawnych źródeł;
 • Wytyczać za pomocą sprzętu geodezyjnego system domiarowy (osnowę geodezyjną) dowiązany do trwałych elementów zagospodarowania występujących w terenie, np.: ogrodzenia, słupy, budynki, drzewa, itp.;
 • Dobierać właściwy sprzęt radiestezyjny do warunków atmosferycznych i rodzaju zadania;
 • Dokonywać pomiarów w terenie, rozpoznawać i oznaczać na miejscu zasięg stref geopatycznych oraz stref korzystnych;
 • Określać stopień szkodliwości poszczególnych stref geopatycznych a następnie przydatności dla funkcji przewidywanych na działce, np. takich jak: dom, altana, miejsce wypoczynku, ujęcie wody;
 • Wykonywać plan roboczy w oparciu o wyznaczony system domiarowy z naniesionymi wynikami badań radiestezyjnych;
 • Doprecyzować plan roboczy w ramach prac kameralnych posługując się technikami teleradiestezyjnymi;
 • Formułować zrozumiałe zalecenia dla klienta, mające charakter wytycznych do lokalizacji domu, projektu architektonicznego, projektu wystroju wnętrz, projektu zagospodarowania działki;
 • Konsultować w razie potrzeby preferowane materiały budowlane, sugerować optymalne rozmieszczenie pomieszczeń i stosowanie metod naturalnych.

Z4

Neutralizowanie stref geopatycznych budowanego domu metodą układania kamieni (otoczaków)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Proces budowy domu, jego etapy i kolejność wykonywanych prac;
 • Rysunek projektu budowlanego domu;
 • Własności i różnorodność promieniowań geopatycznych oraz stref korzystnych w obrysie budowanego domu;
 • Właściwości polaryzacji kamieni (otoczaków) używanych w neutralizacji stref geopatycznych;
 • Miejsca zakupu i zasady wyboru materiału (kamienia) do neutralizacji;
 • Zasady i technikę układania kamieni oraz ich dostrajania do zaistniałych warunków w celu uzyskania efektu neutralizacji stref geopatycznych;
 • Zasady i techniki weryfikacji swojej pracy lub innych radiestetów;
 • Sposoby skutecznego zabezpieczania swojej pracy przed dalszymi etapami budowy domu;
 • Zasady BHP obowiązujące na budowie i ogólne zasady współpracy pomiędzy pracownikami na budowie;
 • Konieczność stosowania zasad BHP radiestety.
 • Uzgadniać z inwestorem i wykonawcą domu czas swojej pracy, wpisując ją w harmonogram budowy, analogicznie do innych branż, a tym samym ustanawiać się jako branża radiestezyjna;
 • Analizować konstrukcję budynku oraz rozplanowanie funkcji mieszkalnych, skorelować je z występującymi w obrysie budynku strefami geopatycznymi przewidzianymi do neutralizacji;
 • Określać ilość i jakość potrzebnego materiału (kamienia) dla potrzeb neutralizacji badanego domu, w razie potrzeby wskazywać inwestorowi miejsce zakupu;
 • Doradzać Inwestorowi a w razie potrzeby organizować zakup i transport materiału z hurtowni kamienia na plac budowy;
 • Określać i oznaczać polaryzację poszczególnych kamieni;
 • Rozmieszczać kamienie w obrysie budynku, zestrajać je w sposób skutecznie i trwale neutralizujący oddziaływanie stref geopatycznych;
 • Sprawdzać i weryfikować efekty swojej pracy a w razie potrzeby poprawiać skuteczność neutralizacji;
 • Stabilizować i zasypywać w gruncie kamienie – zabezpieczając je przed kolejnymi pracami budowlanymi;
 • Stosować w praktyce zasady BHP na budowie;
 • Współpracować z innymi pracownikami, wykonującymi roboty budowlane;
 • Stosować techniki zabezpieczające, regeneracyjne ze zbioru zasad BHP radiestety.

Z5

Wskazywanie miejsc pod ujęcia wody metodami radiestezyjnymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy hydrogeologii i pozyskiwania informacji geologicznych z dostępnych źródeł;
 • Zasady działania studni wierconych i kopanych;
 • Podstawowe parametry fizykochemiczne wody zdatnej do picia;
 • Potrzeby klienta odnośnie jakości wody, jej przeznaczenia i spodziewanej wydajności studni;
 • Charakterystykę promieniowań i jego składowe podziemnego cieku wodnego (tzw. „żyły wodnej”);
 • Zasady przygotowania i doboru sprzętu radiestezyjnego dla potrzeb zadania;
 • Zasady tyczenia miejsc pod ujęcie wody;
 • Sposoby udokumentowania swoich wskazań i oznaczania w terenie wyznaczonego punktu;
 • Konieczność stosowania zasad BHP radiestety.
 • Zdobywać i rozumieć zdobyte informacje na temat budowy geologicznej terenu, którego dotyczy usługa;
 • Dostosowywać metodę poszukiwania odpowiedniego miejsca pod przyszłą studnię w zależności od potrzeb klienta co do wydajności i jakości wody;
 • Odnajdywać – stosując różne techniki – w terenie promieniowanie najsilniejszego i najwydajniejszego podziemnego cieku wodnego (tzw. „żyły wodnej”) i w jego obrębie wskazywać najwłaściwsze miejsce pod przyszłe ujęcie wody;
 • Określać głębokość warstwy wodonośnej oraz oszacowywać wydajność i przybliżoną jakość przyszłej wody;
 • Doradzać klientowi jaki rodzaj studni będzie optymalny na jego działce (kopana czy wiercona) w zależności od wydajności i przeznaczenia wody;
 • Doradzać klientowi, w jakim stopniu mogą być potrzebne technologie i urządzenia uzdatniające wodę;
 • Wskazywać wykonawcę studni i sugerować technologie wiercenia odwiertu;
 • Oznaczać w terenie punkt pod ujęcie wody i wykonywać dokumentacje z badania;
 • Stosować techniki zabezpieczające, regeneracyjne ze zbioru zasad BHP radiestety.

Kompetencja zawodowa Kz2: Stosowanie technik radiestezyjnych do celów terapeutycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8 do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Diagnozowanie stref zaburzeń energetycznych człowieka sprzętem radiestezyjnym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę ciała energetycznego człowieka (biopola);
 • Podstawowe parametry energetyczne określające stan równowagi energetycznej i stan wskazujący na istnienie zaburzeń energetycznych;
 • Zasady prawidłowego przepływu energii życiowej;
 • Zasady posługiwania się specjalistycznym i terapeutycznym sprzętem radiestezyjnym;
 • Zasady i metody lokalizacji stref zaburzeń energetycznych;
 • Przyczyny powstawania zaburzeń energetycznych w biopolu;
 • Niedobory lub nadmiary różnych czynników wpływających na stan równowagi energetycznej organizmów.
 • Wyczuwać ciało energetyczne człowieka (biopole) wraz jego warstwami i strukturami;
 • Mierzyć podstawowe parametry energetyczne takie jak: siły witalne, poziom energii, stopień polaryzacji, kolor radiestezyjny, używać ich jako ważnego elementu wstępnej diagnozy;
 • Wyciągać wnioski określające stan wskazujący na istnienie zaburzeń energetycznych lub stan równowagi energetycznej;
 • Posługiwać się specjalistycznym radiestezyjnym sprzętem terapeutycznym, dokonując pomiarów i wyciągając wnioski;
 • Lokalizować metodami radiestezyjnymi strefy zaburzeń energetycznych i oceniać ich rolę i zależności związane ze środowiskiem energetycznym, w którym człowiek żyje;
 • Określać przyczyny zaburzeń energetycznych i wskazywać sposoby usunięcia tych przyczyn;
 • Stwierdzać niedobory lub nadmiary różnych czynników określając ich stopień.

Z7

Przywracanie stanu równowagi energetycznej człowieka sprzętem radiestezyjnym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady diagnozowania stref zaburzeń energetycznych człowieka;
 • Techniki oczyszczające zaburzenia energetyczne;
 • Techniki podnoszące potencjał energetyczny człowieka;
 • Techniki weryfikujące prawidłowość przywracanego stanu równowagi energetycznej.
 • Diagnozować strefy zaburzeń energetycznych człowieka;
 • Wyciągać prawidłowe wnioski z wykonanej diagnozy;
 • Dobierać i stosować właściwe techniki oczyszczające i likwidujące strefy zaburzeń energetycznych;
 • Stosować techniki podnoszące potencjał energetyczny i przywracające równowagę energetyczną;
 • Weryfikować swoje działania i korygować w zależności od potrzeb.

Z8

Określanie wpływów różnych czynników środowiska na dobrostan człowieka

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody diagnozowania stref zaburzeń energetycznych;
 • Znaczenie szeregu czynników środowiska człowieka mogących mieć wpływ na stan energetyczny człowieka;
 • Techniki i ich zastosowanie określające wpływ różnych czynników na dobrostan człowieka.
 • Diagnozować strefy zaburzeń energetycznych;
 • Identyfikować przyczyny zdiagnozowanych zaburzeń energetycznych i wskazywać klientowi sposoby usunięcia, neutralizacji lub złagodzenia tych przyczyn;
 • Ustalać hierarchię przyczyn i ustalać kolejność oraz sposoby ich usunięcia, neutralizacji lub złagodzenia.

Pracownik w zawodzie radiesteta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi) oraz za powierzone urządzenia i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy radiestety.
 • Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia, wynikającego z pracy podczas wykonywania usług radiestezyjnych.
 • Oceniania swoich działań związanych z wykonywaniem usług radiestezyjnych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami na stanowisku pracy radiestety.
 • Stałego podnoszenia kompetencji zawodowych w celu ciągłego polepszania wykonywanych usług radiestezyjnych.
 • Promowania zasad etycznych w dziedzinie działalności zawodowej radiestety.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu radiesteta.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

`

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu radiesteta

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie radiesteta nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę