INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rodzic zastępczy

Kod: 531105

2. Opis zawodu

Rodzic zastępczy sprawuje okresową opiekę 3 wychowawczą zwaną rodzinną pieczą zastępczą 4 nad dzieckiem osieroconym, opuszczonym lub z rodziny pozbawionej (lub o ograniczonej) władzy rodzicielskiej. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie dziecku sprzyjających warunków wychowania 10, rozwoju emocjonalnego 8, fizycznego i społecznego, a także właściwej edukacji, możliwości rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku.

Opis pracy

Rodzic zastępczy sprawuje tymczasową opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy rodzice dziecka zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została ograniczona. Dziecko pozostaje pod pieczą zastępczą zwykle czasowo do momentu unormowania się jego sytuacji życiowej. Rodzina zastępcza 7 jest formą pomocy dla tych dzieci, które ze względu na wiek nie mają dużych szans na przysposobienie. Dzieci o nieuregulowanej sytuacji prawnej po jej wyjaśnieniu mogą być adoptowane przez te same rodziny zastępcze lub innych chętnych. Mogą powrócić także do swoich biologicznych rodziców, gdy ci odzyskają pełnię praw rodzicielskich. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Rodzic zastępczy sprawuje całodobową opiekę nad dzieckiem, pełniąc funkcje wychowawczo-opiekuńcze, wykonując zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dbając o prawidłowy rozwój (psychofizyczny 9, emocjonalny, intelektualny, społeczny), kształtując jego zachowania, nawyki i postawy 5. Osoba wykonująca zawód rodzic zastępczy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.

Kluczowym zadaniem jest nawiązanie kontaktu werbalnego 2 i pozawerbalnego 1, a w szczególności nawiązanie i utrzymanie kontaktu emocjonalnego z każdym powierzonym dzieckiem. Do zadań rodzica zastępczego należy także poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka, kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru, wypracowywanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków. Rodzic zastępczy zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne i potrzeby psychospołeczne 6 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych powierzonych jego opiece dzieci.

Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej podejmuje sąd opiekuńczy.

WAŻNE

W zawodowych rodzinach zastępczych, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej (limit ten odróżnia rodzinę zastępczą zawodową od rodzinnego domu dziecka, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność w pieczy zastępczej). Odstępstwem od tego limitu jest umieszczenie w rodzinie rodzeństwa. Rodzicami zastępczymi mogą być małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędąca wstępnym lub rodzeństwem dziecka. Umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej zawiera się na okres co najmniej 4 lat (umowa z prowadzącym rodzinny dom dziecka zawierana jest na okres dłuższy – co najmniej 5 lat).

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie rodzic zastępczy wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • zapewnieniu dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności: warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego, żywienia oraz odpowiednich warunki bytowych i mieszkaniowych umożliwiających zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
 • zaspakajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych, traktowaniu dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, dbaniu o rozwój jego uzdolnień i zainteresowań,
 • zapewnieniu ochrony zdrowia dziecka (kontrola stanu zdrowia i stanów chorobowych, zgłaszanie i leczenie chorób dziecka),
 • dbaniu o rozwój fizyczny dziecka, wytwarzaniu nawyków rekreacyjnych i sportowych,
 • przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka w ścisłej współpracy z sądem opiekuńczym, nauczycielami, poradnią zdrowia psychicznego oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • czuwaniu nad wypełnianiem przez dziecko obowiązku szkolnego, kontrolowaniu postępów w nauce, wyrównywaniu braków szkolnych oraz współpracowaniu z nauczycielami,
 • wytwarzaniu nawyków uczestnictwa w życiu kulturalnym, nawyków czytelniczych,
 • kształtowaniu cech charakterologicznych dziecka, takich jak zdyscyplinowanie, punktualność, postaw prospołecznych i aktywności do uczestnictwa w organizacjach społecznych i młodzieżowych,
 • utrzymywaniu kontaktów z sądem opiekuńczym w sprawach ważnych dla podopiecznych (majątkowych, trudności wychowawczych itp.),
 • zarządzaniu majątkiem dziecka,
 • zapewnianiu ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwianiu dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami,
 • współpracowaniu z jednostką sprawującą nadzór nad przebiegiem rozwoju dziecka oraz warunkami jego życia (tj. PCPR/MOPS lub sprawującym nadzór w jego imieniu ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym) i informowaniu jej o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub jego samowolnym oddaleniu się,
 • gromadzeniu dokumentacji o dziecku, m.in.: odpisu aktu urodzenia dziecka, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, dokumentów szkolnych, diagnozy psychofizycznej dziecka itp.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Rodzic zastępczy pracuje w miejscu swojego zamieszkania. Swoją pracę wykonuje zarówno w mieszkaniu, jak i na świeżym powietrzu. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne. Rodzic zastępczy realizuje swoje zadania w zmiennej pozycji ciała, tj. zarówno na stojąco, w pozycji siedzącej, jak i niekiedy w pozycji wymuszonej.

Ponadto z uwagi na charakter wykonywanych zadań, osoba wykonująca ten zawód realizuje zadania zawodowe w przestrzeni społeczno-edukacyjnej dziecka oraz instytucjonalnej (sprawowanie kurateli nad rodziną zastępczą). Z uwagi na zakres działania wymagana jest także ścisła współpraca z innymi specjalistami wspierającymi rodzica zastępczego w procesie realizacji zadań zawodowych.

Praca ma charakter określony czasowo i trwa najczęściej do zakończenia kryzysu w rodzinie i powrotu dziecka do rodziców biologicznych lub do czasu adopcji dziecka.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Rodzic zastępczy w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • samochód osobowy,
 • powszechnie dostępne w domach przedmioty codziennego użytku,
 • materiały i narzędzia służące do rehabilitacyjnych i terapeutycznych ćwiczeń (jeśli są wykonywane w domu) zaleconych przez terapeutów lub innych specjalistów wspomagania rozwoju dziecka,
 • komputer z dostępem do internetu i oprogramowaniem biurowym,
 • typowe urządzenia i artykuły biurowe.

Praca w tym zawodzie zwykle nie wymaga wykorzystywania specyficznych narzędzi pracy.

Organizacja pracy

Praca w zawodzie rodzic zastępczy ma charakter indywidualny. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, także w święta i dni ustawowo wolne. Godziny pracy wyznaczane są zakresem zadań i obowiązków. Zdarza się, że rodzic zastępczy przyjmuje dziecko z interwencji w środku nocy. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje (każdorazowo po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych) na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. Umowa ta wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania z zakresu pieczy zastępczej.

Osoba wykonująca zawód rodzica zastępczego ma za zadanie całodobowo zapewniać dziecku poczucie bezpieczeństwa, dbać o jego zdrowie fizyczne i psychiczne oraz realizować jego indywidualne potrzeby.

Rodzic zastępczy ściśle współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Praca w zawodzie związana jest z bardzo intensywnymi kontaktami (bezpośrednimi, pisemnymi, telefonicznymi i prowadzonymi drogą elektroniczną) z ludźmi (m.in. lekarzami, terapeutami, rehabilitantami, nauczycielami, pracownikami sądów i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bliskimi wychowanków itp.), co wymaga posiadania odpowiednich kompetencji społecznych.

WAŻNE

W przypadku, gdy w rodzinie zastępczej przebywa więcej niż troje dzieci, na wniosek rodziny zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Osobą tą może być także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Rodzic zastępczy może być narażony m.in. na zagrożenia:

 • fizyczne (np. częste infekcje bądź przeziębienia, choroby pasożytnicze oraz związane z wysiłkiem spowodowane częstym podnoszeniem dzieci i noszeniem ich na rękach, schylaniem się i wykonywaniem czynności w wymuszonej pozycji ciała),
 • psychiczne (zachowania agresywne ze strony wychowanków, stres związany z trudnościami adaptacyjnymi wychowanków, długotrwały, intensywny wysiłek psychiczny, depresja, zaburzenia lękowe, wypalenie zawodowe),
 • mechaniczne (np. urazy fizyczne związane z codziennymi obowiązkami domowymi, poślizgnięcia, ukłucia, skaleczenia).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m. in.:

 • choroby układu oddechowego (np. zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli itp.),
 • zakażenia pasożytnicze (wszawica, robaczyca itp.),
 • choroby układu mięśniowo-kostno-stawowego (np. dyskopatia).

WAŻNE:

W związku z występującymi zagrożeniami w pracy rodzica zastępczego szczególnie ważne jest planowanie i organizacja pracy zgodnie z:

– wymaganiami sanitarno-higienicznymi,

– zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– zasadami przeciwpożarowymi,

– zasadami ochrony środowiska,

– zasadami ergonomii.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód rodzic zastępczy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawny układ kostno-stawowy,
 • sprawny zmysł i narząd dotyku,
 • sprawny zmysł i narząd wzroku,
 • sprawny zmysł i narząd słuchu,
 • sprawność narządu ruchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • spostrzegawczość,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność motywowania siebie,
 • zdolność do koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność improwizacji,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność do rozwiązywania konfliktów,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolność do identyfikowania i rozwijania talentów u dzieci,
 • zdolność do rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci,
 • zdolność do poszukiwania i przyjmowania pomocy (specjalistycznej i od środowiska pieczy zastępczej);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • empatia,
 • wysoka kultura osobista,
 • cierpliwość,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 • samokontrola,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • odporność emocjonalna,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • tolerancyjność,
 • serdeczność,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • asertywność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność za innych,
 • samodzielność,
 • konsekwencja w działaniu,
 • samoświadomość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Osoba pracująca w zawodzie rodzic zastępczy powinna wyróżniać się dobrą sprawnością psychofizyczną. Sprawność fizyczna jest niezbędna z uwagi na konieczność częstego podejmowania czynności motorycznych (szczególnie przy opiece nad małymi dziećmi). Zadania opiekuńczo-wychowawcze wymagają także dużego i długotrwałego nakładu energii, zaangażowania i wysiłku psychicznego, stąd wymagana jest duża odporność emocjonalna.

Przeciwskazaniem do pracy w zawodzie rodzica zastępczego są:

 • niepełnosprawność intelektualna,
 • niepełnosprawność ruchowa ograniczająca możliwość realizacji powierzonych zadań,
 • niestabilność emocjonalna,
 • zaburzenia układów narządów,
 • nałogi.

Praca w zawodzie rodzica zastępczego pod względem wysiłku fizycznego należy do prac ciężkich. Występuje w niej również duże obciążenie umysłowe związane ze stale sprawowaną opieką nad wychowankami.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) w Polsce nie prowadzi się formalnego kształcenia w zawodzie rodzic zastępczy. Nie istnieją również wymogi dotyczące niezbędnego wykształcenia. Osoba pragnąca wykonywać ten zawód musi jednak uprzednio ukończyć specjalistyczne szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy w zawodzie rodzic zastępczy.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu rodzic zastępczy wymagane jest ukończenie specjalistycznego procesu przygotowawczego, które potwierdza kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, tj.:

 • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego,
 • ukończenie specjalistycznego szkolenia (rodzice zastępczy spokrewnieni z dzieckiem mogą przejść takie szkolenie już po przyjęciu wychowanka).

Kandydaci na rodziców zastępczych są zobowiązani do uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Specjalistyczne szkolenie trwa około 3 miesięcy w zależności od szczegółowego programu. Kandydaci pozytywnie ocenieni otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i pisemną opinię, co stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury doboru dziecka, które zostanie objęte pieczą zastępczą przez rodzica zastępczego. Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodzica zastępczego organizator rodzinnej pieczy zastępczej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia wspomnianego szkolenia oraz spełniania pozostałych warunków formalnych wymienionych poniżej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Dodatkowym atutem do zatrudnienia w tym zawodzie jest ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z pedagogiką, pedagogiką specjalną, psychologią itp.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Rodzic zastępczy wraz ze zdobywanym doświadczeniem zawodowym, może budować swoją karierę w kierunku zakwalifikowania do pełnienia roli zawodowej rodziny zastępczej:

 • wielodzietnej (z reguły opieka dotyczy od 3 do 6 dzieci lub więcej w przypadku połączenia rodzeństwa);
 • specjalistycznej (do 3 dzieci z problemami; w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności: 1) dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 2) dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; 3) małoletnie matki z dziećmi);
 • rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego (do 3 dzieci, na okres do dwunastu miesięcy, przedłużenie wyjątkowo o kolejne 3 miesiące), wówczas nie można odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję.

Warunkiem koniecznym jest ukończenie specjalistycznych szkoleń. Jednocześnie rodzic zastępczy jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kompetencji przez samokształcenie i udział w szkoleniach w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną.

WAŻNE:

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2) rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Osoba posiadająca kompetencje w zawodzie rodzic zastępczy ma możliwość podjęcia pracy w innych, pokrewnych zawodach, takich jak np.: opiekunka dziecięca, opiekunka dziecięca domowa (niania), opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym, dzienny opiekun małego dziecka.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (w 2019 r.) w zawodzie rodzic zastępczy jedyną dostępną możliwością zdobycia niezbędnej do wykonywania zawodu wiedzy i potwierdzenia uprawnień w zawodzie jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego po ukończeniu specjalistycznych szkoleń w ramach m.in. Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie rodzic zastępczy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Wychowawca małego dziecka

234202

Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej

235914

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

263508

Opiekunka dziecięca

325905

Opiekunka dziecięca domowa (niania)

531104

Opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym

531107

Dzienny opiekun małego dziecka

531108

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę