INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rodzic zastępczy

Kod: 531105

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Pracownicy w zawodzie rodzic zastępczy są obecnie (2019 r.) poszukiwani na rynku pracy w Polsce. Przy zatrudnianiu w tym zawodzie istotne jest to, czy kandydat posiada odpowiednie doświadczenie, dysponuje wiedzą niezbędną do prawidłowej realizacji zadań zawodowych oraz czy ukończył kurs przygotowujący do roli rodzica zastępczego.

Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, na ich wniosek, starosta (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny) może zawierać umowy o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej. Umowę zawiera się na okres co najmniej 4 lat. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie. Osoba, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, nie może kontynuować lub podjąć dodatkowego zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej bez zgody właściwego starosty.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (w 2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie rodzic zastępczy.

Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia i przejściu badań psychologicznych pozytywnie ocenieni kandydaci na rodzica zastępczego zawodowego otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i pisemną opinię, co stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury doboru dziecka, które zostanie objęte pieczą zastępczą. Ponadto konieczne jest też spełnienie przez kandydata innych wymagań opisanych w punkcie 2.5. Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie.

Szkolenie

Rodzic zastępczy może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w dodatkowych szkoleniach (wychodzących poza zakres szkolenia obowiązkowego) z zakresu np. psychologii, pedagogiki, procesu rozwoju dziecka, pomocy terapeutycznej, organizowanych przez:

  • firmy szkoleniowe, organizacje zawodowe (w tym organizacje rodzin zastępczych i adopcyjnych) oraz szkoły wyższe (prywatne i publiczne),
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

Rodzic zastępczy może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie rodzic zastępczy ustalane jest ustawowo, ale władze samorządowe mogą je podwyższać. Stawki dla rodzica zastępczego zamykają się w przedziale od 2800 zł do 4400 zł brutto miesięcznie i są uzależnione od:

  • liczby dzieci, które zostały poddane pieczy zastępczej (np. w Warszawie stawki wynagrodzeń zostały określone na poziomie nie niższym niż 2800 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad jednym lub dwojgiem dzieci i 3400 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci).

Wynagrodzenie rodzica zastępczego wzrasta:

  • wraz z przyjęciem kolejnych podopiecznych,
  • w przypadku sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Poza wynagrodzeniem rodzic zastępczy otrzymuje również:

  • comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 1000 zł na dziecko,
  • dodatek na każde dziecko przyznawany w ramach programu „Rodzina 500+”.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie rodzic zastępczy możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością są bardzo ograniczone. Osobom zainteresowanym pracą w tym zawodzie stawia się duże wymagania zdrowotne. Warunkiem niezbędnym zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

  • z nieznacznymi dysfunkcjami narządu wzroku (04-O), co dotyczy osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, rozróżniających barwy oraz z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli skorygowana jest przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe,
  • z nieznacznymi dysfunkcjami narządu słuchu, mowy (03-L), co dotyczy osób słabosłyszących, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych – aparatów słuchowych – oraz przystosowania środowiska i stanowiska pracy, co umożliwi im wychwytywanie wad wymowy u dzieci, ciągłe porozumiewanie się i zapewnienie bezpieczeństwa.

Nie tylko orzeczona niepełnosprawność, ale wszystkie dysfunkcje oraz przewlekłe schorzenia mogą utrudniać wykonywanie pracy w tym zawodzie (m.in. znaczne wady wymowy, nosicielstwo chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz zaburzenia psychiczne, zaburzenia równowagi, epilepsja i nałogi). Dlatego kandydat na rodzica zastępczego powinien legitymować się zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym możliwość wykonywania zadań zawodowych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę