INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rodzic zastępczy

Kod: 531105

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie rodzic zastępczy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych, w tym wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych.
 • Z2 Podejmowanie działań służących rozwojowi uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
 • Z3 Wykonywanie działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych oraz społecznych podopiecznych.
 • Z4 Podejmowanie interwencji służących zapewnieniu ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.
 • Z5 Umożliwianie kontaktu z rodzinami i innymi bliskimi dziecka zgodnie z postanowieniem sądu w tym zakresie.
 • Z6 Współpracowanie z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kompetencja zawodowa Kz1: Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem powierzonym pieczy zastępczej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych, w tym wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady opieki zdrowotnej nad dziećmi oraz zewnętrzne objawy stanu zdrowia i choroby;
 • Przebieg prawidłowego rozwoju dziecka, symptomy występowania zakłóceń i zaburzeń rozwojowych u dzieci;
 • Podstawowe choroby wieku dziecięcego oraz przebieg prawidłowego rozwoju zdrowotnego dzieci;
 • Anatomię i fizjologię dziecka oraz zasady pielęgnacji adekwatne do jego wieku;
 • Telefony alarmowe;
 • Zasady dotyczące profilaktyki zdrowotnej, ćwiczeń ogólnorozwojowych i gimnastycznych;
 • Konieczność obowiązkowych szczepień ochronnych dziecka;
 • Konieczność realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko;
 • Rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w ramach powszechnego obowiązku szkolnego i zajęć wyrównawczych oraz typy instytucji udzielających takiego wsparcia;
 • Specyfikę reakcji emocjonalnych dzieci w różnym wieku oraz zasady wykorzystywania sytuacji zabawowych i czynności dnia codziennego do wspomagania rozwoju dziecka;
 • Zasady i możliwości kształcenia specjalistycznego.
 • Reagować na zauważone nieprawidłowości w zachowaniu / rozwoju dziecka oraz pierwsze symptomy świadczące o pogarszającym się stanie jego zdrowia;
 • Przekazywać lekarzowi informację na temat stanu zdrowia dziecka na podstawie obserwacji;
 • Podawać dziecku leki i witaminy zgodnie z zaleceniami lekarza, obserwować je w czasie choroby i reagować szybko na zmiany w wyglądzie oraz zachowaniu dziecka związane z przebiegiem choroby;
 • Dokonywać niezbędnych czynności pielęgnacyjnych w zależności od wieku i potrzeb rozwojowych dziecka;
 • Zawiadamiać niezwłocznie odpowiednie instytucje w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka;
 • Podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dziecka adekwatnie do stanu zdrowia i wieku dziecka;
 • Dbać o przyjęcie przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych;
 • Dbać o realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego oraz monitorować jego postępy w nauce i odczytywać zachowania dziecka świadczące o problemach w nauce;
 • Współpracować ze szkołą, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi i innymi ośrodkami wspierającymi proces edukacji i rozwoju dziecka;
 • Dobierać zabawy, podczas opieki domowej, do aktualnego poziomu rozwoju dziecka i zaspokajać potrzeby psychospołeczne dzieci;
 • Zapewniać możliwość kształcenia specjalistycznego w zależności od potrzeb: udział w zajęciach rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, psychoterapii, profilaktyczno-wychowawczych, socjoterapeutycznych lub resocjalizacyjnych.

Z2

Podejmowanie działań służących rozwojowi uzdolnień i zainteresowań wychowanków

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dotyczące zabaw rozwijających zainteresowania u dzieci;
 • Podstawy psychologii i pedagogiki;
 • Zasady planowania perspektywicznego;
 • Sposoby kształtowania osobowości dziecka;
 • Zasady dotyczące zabaw kształtujących aktywność i osobowość dziecka;
 • Potrzeby poznawcze, rozwojowe i emocjonalne dziecka.
 • Stymulować rozwój dziecka poprzez naukę i zabawę;
 • Podawać dziecku wzorce i przykłady pozytywnych postaw (np. poprzez czytanie książek i opowiadanie bajek);
 • Dokonywać oceny predyspozycji oraz przedmiotu zainteresowań dziecka;
 • Podejmować działania na rzecz rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka (np. zapewniać udział w dodatkowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych);
 • Zachęcać dziecko do udziału w konkursach i wystawach mających na celu prezentację posiadanych uzdolnień i umiejętności;
 • Zapewniać możliwość rozwoju zainteresowań dziecka oraz wskazywać możliwości ich pogłębiania.

Z3

Wykonywanie działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych oraz społecznych podopiecznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Proces rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka;
 • Podstawowe potrzeby dziecka adekwatne do wieku rozwojowego;
 • Potrzebę kształtowania u dziecka pożądanych zachowań zgodnych z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi oraz zasady modyfikacji zachowań dziecka poprzez wygaszanie niepożądanych i wzmacnianie pożądanych zachowań;
 • Zasady komunikowania się osoby dorosłej z dzieckiem oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktu z dzieckiem;
 • Zasady kształtowania norm i postaw.
 • Kontrolować zachowania psychospołeczne dziecka i kształtować w nim nawyki pożądanych społecznie zachowań;
 • Zaspokajać potrzeby rozwojowe dziecka (w tym potrzeby miłości, przynależności i poczucia bezpieczeństwa) oraz kompensować opóźnienia rozwojowe (we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka);
 • Konsekwentnie kształtować i stymulować odpowiednie zachowania oraz umiejętnie korygować niepożądane zachowania u dzieci;
 • Budować relacje z dzieckiem, zapewniać mu poczucie bezpieczeństwa oraz właściwe warunki bytowe;
 • Zapewniać możliwość poznania i utożsamiania się dziecka z wartościami etycznymi.

Z4

Podejmowanie interwencji służących zapewnieniu ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy i standardy dotyczące bezpieczeństwa dziecka w środowisku społeczno-wychowawczym;
 • Zasady dotyczące dobra dziecka funkcjonującego w rodzinie zastępczej i w jego środowisku społeczno-wychowawczym;
 • Zasady dotyczące budowania poczucia własnej wartości i autonomii dziecka.
 • Sprawować osobistą opiekę nad powierzonym pieczy dzieckiem i chronić je przed ingerencją innych nieuprawnionych osób w jego sytuację społeczną i rodzinną oraz umożliwiać nawiązywanie bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie – także z innymi osobami (dorosłymi i dziećmi);
 • Stwarzać dziecku warunki do pozyskiwania informacji w sprawach, które go dotyczą;
 • Umożliwiać dziecku wyrażanie opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości.

Kompetencja zawodowa Kz2: Umożliwianie kontaktu z rodzinami i innymi osobami bliskimi dziecka oraz współpracowanie z instytucjami pieczy zastępczej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Umożliwianie kontaktu z rodzinami i innymi bliskimi dziecka zgodnie z postanowieniem sądu w tym zakresie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dotyczące utrzymywania relacji dziecka z rodziną pochodzenia;
 • Konieczność wsparcia dziecka w procesie budowania jego relacji emocjonalnych z członkami rodziny pochodzenia;
 • Postanowienia sądu w zakresie kontaktów dziecka z rodziną pochodzenia.
 • Organizować i nadzorować prawidłowy przebieg spotkań/kontaktów dziecka z rodziną pochodzenia;
 • Dbać o poszanowanie prawa dziecka do wiedzy o jego pochodzeniu oraz wspierać więzi pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami biologicznymi i krewnymi;
 • Respektować postanowienia sądu w zakresie utrzymywania kontaktów dziecka z rodziną pochodzenia.

Z6

Współpracowanie z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje i zasady ubiegania się o świadczenia przysługujące dzieciom objętym pieczą zastępczą;
 • Zasady współpracy z sądem rodzinnym, PCPR, ośrodkiem adaptacyjno-opiekuńczym;
 • Instytucje oferujące wsparcie dzieciom objętym pieczą zastępczą oraz rodzaje udzielanej przez nie pomocy.
 • Reprezentować dziecko w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem;
 • Współpracować ze specjalistami PCPR, ośrodka adaptacyjno-opiekuńczego oraz z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistą ds. pracy z rodziną i sądem rodzinnym w celu zapewnienia najlepszych warunków rozwoju dla dziecka powierzonego pieczy zastępczej;
 • Korzystać z pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej i pedagogicznej udzielanej przez PCPR, jak również wsparcia innych specjalistów – w szkołach, w służbie zdrowia, w sądach, na policji itp.

Pracownik w zawodzie rodzic zastępczy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Pracy związanej z dużą odpowiedzialnością społeczną i moralną.
 • Postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami, etyką zawodową, normami społecznymi i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Doskonalenia zawodowego poprzez zainteresowanie problematyką rozwoju dziecka oraz psychologią i pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą.
 • Dostosowywania własnych zachowań do potrzeb dziecka oraz ich modyfikowania adekwatnie do określonej sytuacji.
 • Komunikowania się w sposób skuteczny i konstruktywny.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań.
 • Weryfikowania jakości wykonanej przez siebie pracy.
 • Wyciągania wniosków z dotychczasowych działań, przewidywania i planowania działań opiekuńczo-wychowawczych.
 • Ciągłego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu rodzic zastępczy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rodzic zastępczy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rodzic zastępczy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę