INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik pokładowy

Kod: 541905

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Możliwości uzyskania zatrudnienia w zawodzie ratownik pokładowy (2018 r.) są ograniczone. Potencjalni pracodawcy to przede wszystkim instytucje publiczne, w tym:

 • Górnicze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR),
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR),
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Wojsko Polskie,
 • Państwowa Straż Pożarna.

Nabór pracowników do służby ratownictwa prowadzony jest incydentalnie, w momencie wystąpienia zapotrzebowania na pojedynczych stanowiskach. Wykorzystuje się wówczas przede wszystkim zasoby wewnętrzne (dotyczy to zwłaszcza służb ratowniczych Wojska Polskiego).

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie ratownik pokładowy. Kandydaci do pracy w tym zawodzie mają jednak możliwość kształcenia w licznych szkołach wyższych na studiach I i II stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Kierunek ten posiadają w swej ofercie głównie uniwersytety medyczne.

Wiele uczelni w Polsce oferuje także kształcenie w systemie studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranych zagadnień ratowniczych.

Szkolenie

Szkolenia w zawodzie ratownik pokładowy najczęściej prowadzą organizacje lub służby, które posiadają śmigłowiec lub wykorzystują go na zasadzie użyczenia lub wspólnych szkoleń. Proces szkolenia najczęściej obejmuje trzystopniowy etap nabywania kwalifikacji:

 • I – współpraca ze śmigłowcem (zasady BHP, organizacja lądowisk, warunki meteo),
 • II – ratownik śmigłowcowy (wykorzystanie technik alpinistycznych we współpracy ze śmigłowcem, zjazdy z pokładu śmigłowca, przenoszenie przy pomocy długiej liny),
 • III – ratownik pokładowy (planowanie, organizacja i realizowanie działań z pokładu śmigłowca).

Podjęcie pracy w zawodzie ratownik pokładowy wymaga odbycia szeregu kursów specjalistycznych. Szkolenia najczęściej organizowane są przez prywatne firmy szkoleniowe, posiadające odpowiednie certyfikaty.

Organizatorzy tych szkoleń potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie ratownik pokładowy różni się w zależności od sektora (publiczny czy prywatny) oraz możliwości finansowych danej instytucji. Poziom wynagrodzenia waha się najczęściej w granicach od 3400 zł do 6500 zł brutto miesięcznie.

W dużej mierze na poziom wynagrodzenia mają wpływ:

 • doświadczenie,
 • staż pracy,
 • poziom kwalifikacji,
 • grupa zaszeregowania czy stopień wojskowy.

Wynagrodzenie ratownika pokładowego składa się z części stałej (zasadniczej), a także powszechnie oferowane są z dodatki do uposażenia, np. w służbie wojskowej: tzw. mundurówka, trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe i inne. Zakres dodatkowych wynagrodzeń uregulowany jest w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie ratownik pokładowy nie zatrudnia się osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jest to spowodowane dużymi wymaganiami dotyczącymi sprawności psychicznej i fizycznej pracowników wykonujących ten zawód.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę