INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik pokładowy

Kod: 541905

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie ratownik pokładowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowanie sprzętu ratowniczego do działań wysokościowych.
 • Z2 Zaplanowanie operacji ratowniczej z udziałem śmigłowca.
 • Z3 Pełnienie dyżurów w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej.
 • Z4 Udział w akcjach ratowniczych z użyciem śmigłowca.
 • Z5 Wykonywanie podstawowych działań ratownictwa medycznego.
 • Z6 Współdziałanie z innymi służbami w zakresie czynności ratowniczych oraz ograniczania skutków sytuacji niebezpiecznych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań ratowniczych z udziałem śmigłowca obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowanie sprzętu ratowniczego do działań wysokościowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cel stosowania sprzętu ochrony indywidualnej 9;
 • Wyposażenie osobiste ratownika;
 • Zadania dla grupy wysokościowej i ratownika pokładowego podczas poszczególnych operacji z wykorzystaniem śmigłowca;
 • Zasady działania aparatury radiotelefonicznej;
 • Sprzęt wykorzystywany do działań technikami alpinistycznymi z wykorzystaniem śmigłowca;
 • Zasady mocowania sprzętu na pokładzie śmigłowca;
 • Zasady budowania stanowisk 10.
 • Sprawdzać i zezwalać na użycie sprzętu indywidualnego i zespołowego podczas działań;
 • Dobierać sprzęt potrzebny do działań ratowniczych z wykorzystaniem śmigłowca;
 • Sprawdzać sprzęt łącznościowy;
 • Sprawdzać poprawność działania urządzeń do awaryjnego cięcia lub zrzutu liny;
 • Mocować sprzęt do pokładu śmigłowca;
 • Zakładać oporęczowanie 6;
 • Budować stanowiska.

Z2

Zaplanowanie operacji ratowniczej z udziałem śmigłowca

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cel planowanej operacji, w tym zadania osób biorących w niej udział;
 • Niebezpieczeństwa związane z przeprowadzeniem operacji;
 • Ograniczenia fizyczne i psychiczne uczestników działań z wykorzystaniem śmigłowca;
 • Zasady obsługi środków technicznych służących do prognozowania warunków pogodowych.
 • Uczestniczyć w planowaniu sposobów realizacji zadania z wykorzystaniem śmigłowca;
 • Określać kluczowe niebezpieczeństwa związane z przeprowadzeniem operacji;
 • Przewidywać sytuację uniemożliwiającą wykonanie zadania i przygotować alternatywny sposób jej przeprowadzenia;
 • Wykorzystywać dostępne środki techniczne w celu prognozowania dogodnych warunków pogodowych.

Z3

Pełnienie dyżurów w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulamin pełnienia dyżurów obowiązujący w danej instytucji;
 • Zakres obowiązków przydzielonych na czas oczekiwania na akcję;
 • Procedury postępowania w momencie otrzymania zgłoszenia o konieczności podjęcia akcji ratowniczej;
 • Potrzebę właściwego budowania relacji z członkami zespołu w trakcie długotrwałego oczekiwania na akcję ratowniczą.
 • Stosować zapisy regulaminu pełnienia dyżurów obowiązujący w danej instytucji;
 • Organizować okres pozostawania w spoczynku (oczekiwanie na akcję ratowniczą) zgodnie z wymogami regulaminu;
 • Przygotowywać się do podjęcia akcji w czasie nie dłuższym niż określony w regulaminie;
 • Utrzymywać właściwe relacje z pozostałymi członkami zespołu pozostającymi na dyżurze.

Z4

Udział w akcjach ratowniczych z użyciem śmigłowca

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulamin prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku różnego typu zdarzeń;
 • Zasady łączności pokładowej oraz pomiędzy śmigłowcem a ratownikami;
 • Techniki naprowadzania pilota na miejsce desantu;
 • Procedury oraz techniki desantowania ratowników z pokładu śmigłowca;
 • Techniki ewakuacji ratowników z miejsca zdarzenia;
 • Zasady użytkowania sprzętu ratowniczego;
 • Wytyczne dotyczące zabezpieczenia miejsca akcji;
 • Metody ograniczania możliwości wystąpienia zagrożeń oraz ich skutków;
 • Zasady podległości służbowej w ramach zespołu ratowniczego;
 • Zasady formalnego zgłaszania rozpoczęcia oraz zakończenia akcji ratowniczej;
 • Techniki alpinistyczne z wykorzystaniem śmigłowca przy ratownictwie kolejkowym 8, na akwenach, rzekach i rozlewiskach (powodzie);
 • Zasady działania środków łączności.
 • Stosować w praktyce zapisy regulaminu prowadzenia akcji ratowniczej;
 • Prowadzić łączność z pilotem i ratownikami z wykorzystaniem intercomu i radiostacji;
 • Naprowadzać śmigłowiec nad miejsce desantu;
 • Desantować ratowników z pokładu śmigłowca;
 • Ewakuować ratowników i/lub poszkodowanych przy pomocy długiej liny;
 • Użytkować sprzęt ratowniczy zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;
 • Zabezpieczać miejsce akcji;
 • Ograniczać ryzyko wystąpienia zagrożeń;
 • Przestrzegać zasad podległości służbowej w ramach zespołu ratowniczego;
 • Zgłaszać rozpoczęcie oraz zakończenie akcji ratowniczej;
 • Stosować techniki alpinistyczne;
 • Korzystać ze środków łączności.

Z5

Wykonywanie podstawowych działań ratownictwa medycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulamin prowadzenia akcji ratunkowej;
 • Zasady oceny stanu zdrowia poszkodowanego;
 • Zasady pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia;
 • Zasady tworzenia warunków oczekiwania na wsparcie medyczne;
 • Zasady pozyskiwania danych osobowych w związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi.
 • Organizować miejsce prowadzenia akcji zgodnie z wytycznymi regulaminu;
 • Oceniać stan zdrowia poszkodowanego;
 • Uzyskiwać od osoby poszkodowanej niezbędne informacje medyczne, a także, w razie potrzeby, uspokajać daną osobę;
 • Przeprowadzać akcję udzielania pierwszej pomocy;
 • Stwarzać właściwe warunki oczekiwania na wsparcie medyczne bądź zabezpieczenie transportu osoby poszkodowanej;
 • Pozyskiwać niezbędne dane osobowe oraz przeprowadzać czynności służbowe zgodnie z przepisami prawa.

Z6

Współdziałanie z innymi służbami w zakresie czynności ratowniczych oraz ograniczania skutków sytuacji niebezpiecznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy prawne w zakresie zabezpieczania miejsca zagrożenia;
 • Zasady oraz systemy współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo;
 • Zasady funkcjonowania środków łączności.
 • Stosować w praktyce przepisy prawa dotyczące zabezpieczania miejsc zagrożenia z uwzględnieniem ról poszczególnych służb;
 • Uzyskiwać pomoc od innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie zagrożenia;
 • Wykorzystywać środki łączności do komunikowania się z innymi służbami.

Pracownik w zawodzie ratownik pokładowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Prowadzenia dialogu i konsultacji w celu podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz poprawy bezpieczeństwa operacji z wykorzystaniem śmigłowca.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w zakresie uczestnictwa w akcjach ratowniczych z wykorzystaniem śmigłowca.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie technik ratowniczych oraz uczestnictwa w akcjach ratowniczych z wykorzystaniem śmigłowca.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia w trakcie uczestnictwa w akcji ratowniczej.
 • Radzenia sobie ze stresem związanym z udziałem w akcjach ratowniczych.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu ratownik pokładowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu ratownik pokładowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie ratownik pokładowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę