INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik wodny

Kod: 541906

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 616, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. poz. 286, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108, z późn. zm.).

Literatura branżowa:

 • Michniewicz I., Michniewicz R.: Ratownictwo wodne. Podstawy edukacji studentów. PWSZ, Kalisz 2013.
 • Michniewicz I., Michniewicz R.: Ratownictwo wodne. Szkolenie ratowników i instruktorów. Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa. Centralny Ośrodek Naukowo-Badawczy Ratownictwa Wodnego, Kalisz 2017.
 • Przybylski S., Skalski D., Przybylski J.: Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia. AWF, Gdańsk 2015.
 • Skalski D., Makar P., Waade B., Pęczak-Graczyk A., Przybylski S.: Współczesny system szkolenia ratowników wodnych w Polsce. Wybrane aspekty formalne. Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2016.
 • Skalski D.: Ratownik WOPR nauczycielem pływania. Skarszewy 2004.
 • Stanula A.: Poradnik instruktora WOPR. ZW WOPR, Katowice 2005.
 • Wiesner W., Kowalewski B.: Tablice poglądowe z ratownictwa wodnego. Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty, Warszawa 2000.
 • Wiesner W., Skalski D.: Podstawy metodycznej edukacji ratowniczej. AWF, Gdańsk 2005.
 • Wiśniewski B., Lepka K.: Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika. Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę