INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik wodny

Kod: 541906

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

 • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Aquapark

Obiekt rekreacyjny, w którym mieszczą się baseny kąpielowe o różnej powierzchni i głębokości, trampoliny wodne, zjeżdżalnie, fontanny itp.; park wodny.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/akwapark.html?pdf=1

[dostęp: 31.10.2018]

2. Etyka

W sensie potocznym — to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych wartości, synonim moralności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka;3898956.html

[dostęp: 31.10.2018]

3. Ewakuacja

Całokształt czynności związanych z przemieszczaniem ludzi, wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego.

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.definicja.org/Szkolenia-BHP/ewakuacja.php

https://asystentbhp.pl/ewakuacja-poszkodowanych-686

[dostęp: 31.10.2018]

4. Kąpielisko

Wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny, podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

[dostęp: 31.10.2018]

5. Kitesurfing

Pływanie po falach na wąskiej desce z doczepionym latawcem – paralotnią.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://pl.glosbe.com/pl/pl/kitesurfing

[dostęp: 31.10.2018]

6. Kwalifikowana pierwsza pomoc

Najniższy poziom uprawnień medycznych opisany w art. 13 ust. 1 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112081241

[dostęp: 31.10.2018]

7. Lekarz systemu

Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył

co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

 • specjalizację lub tytuł specjalisty albo który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo
 • 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.
 • Lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala był zobowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r. W przypadku niespełnienia tego wymogu, przestaje być lekarzem systemu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410

[dostęp: 31.10.2018]

8. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

[dostęp: 31.10.2018]

9. Obszar wodny

Wody śródlądowe w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 26 tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnie oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

[dostęp: 31.10.2018]

10. Pielęgniarka systemu

Pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410

[dostęp: 31.10.2018]

11. Pływalnia

Obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112081240

[dostęp: 31.10.2018]

12. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa

Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane „podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”. Minister spraw wewnętrznych udziela, zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego, o ile podmiot ten spełnia następujące warunki:

 • zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych,
 • dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości, o którym mowa powyżej,
 • posiada siedzibę,
 • posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu i łączności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112081240

[dostęp: 31.10.2018]

13. Prace bosmańskie

Wszelkie czynności związane z obsługą lub naprawą uszkodzonych elementów jednostek pływających. W ratownictwie do prac bosmańskich zalicza się ponadto naprawy i konserwację sprzętu ratunkowego oraz wszelkie drobne tzw. prace portowe (cumowanie łodzi, wiązanie i zabezpieczanie lin).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Kołodziej R., Tabaczek-Bejster I., Dudziak A.: Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014

14. Ratownictwo wodne

Prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112081240

[dostęp: 31.10.2018]

15. Ratownik

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410

[dostęp: 31.10.2018]

16. Ratownik medyczny

Osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu oraz spełnia wymagania określone ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410

[dostęp: 31.10.2018]

17. Ratownik wodny

Osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112081240

[dostęp: 31.10.2018]

18. Samoratownictwo

Wszystkie działania zmierzające do poradzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych ze środowiskiem wodnym (miejsca bagniste, wiry, prądy wodne, wodorosty, budowle wodne, zmęczenie, wyziębienie, kurcze mięśni, wywrotka jednostki pływającej, załamanie lodu, stosowanie sprzętu asekuracyjnego i doskonalenie umiejętności pływackich).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410

[dostęp: 31.10.2018]

19. Windsurfing

Odmiana żeglarstwa uprawiana na nietonącej desce z niedużym żaglem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/windsurfing.html

[dostęp: 31.10.2018]

20. Zarządzający obszarem wodnym

Podmiot odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa:

 • na terenie parku narodowego lub krajobrazowego dyrektor parku,
 • na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie, na pozostałym obszarze – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112081240

[dostęp: 31.10.2018]

21. Żerdź ratownicza

Żerdź ratownicza jest podstawowym sprzętem ratowniczym na wszelkich pływalniach. Zazwyczaj jest to tyczka drewniana o długości 2-4 m (ustawa narzuca długość 4 m). Występują również żerdzie ratownicze wykonane z innych materiałów np. rurka aluminiowa czy z twardego PCV, lecz każda z nich ma w wodzie większą śliskość niż drewno. Właściwie skonstruowana żerdź ratownicza powinna być zakończona odpowiednią końcówką ułatwiającą uchwycenie się przez tonącego względnie nawet zahaczenie przez ratownika osoby nie reagującej już na żadne polecenia czy bodźce i przyciągnięcie jej do brzegu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.wopr.pl/ratownictwo/sprzt/podrczny/872-erd-ratownicza

[dostęp: 31.10.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę