INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik wodny

Kod: 541906

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Ratownik wodny może ubiegać się o pracę w instytucjach zajmujących się zarządzaniem wyznaczonymi obszarami wodnymi 20, do których należą m.in.:

 • kąpieliska śródlądowe i morskie, w tym miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 8,
 • pływalnie 11 kryte i odkryte, aquaparki 1,
 • inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m, np. hotele, domy wczasowe, uzdrowiska, sanatoria, parki wodne, ośrodki rehabilitacyjne,
 • wody otwarte, np. w trakcie spływów kajakowych, zawodów w sportach wodnych itp. (praca w zakresie asekuracji w czasie imprez),
 • obszary wodne w klubach sportowych.

W badaniu Barometr zawodów (2018 r.) ratownik wodny został przyporządkowany do grupy zawodów „pracownicy ochrony fizycznej”. W 2018 roku zawody wchodzące w skład grupy pracownicy ochrony fizycznej zostały zaliczone do zawodów zrównoważonych, czyli takich, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. Faktyczne zapotrzebowanie na ratowników wodnych jest jednak silnie zregionalizowane i zależne od sezonu.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie ratownik wodny.

Szkolenie

Szkolenia w zawodzie ratownik wodny obejmują:

 • uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia ratowników wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Szkolenie na stopień ratownika wodnego mogą prowadzić wyłącznie podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego,
 • szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, dające uprawnienia ratownika, które mogą prowadzić podmioty po uzyskaniu zgody właściwego wojewody,
 • uzyskanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym. Aktualnie nie ma oficjalnej listy uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym. Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji należy przyjąć, że są to w szczególności uprawnienia motorowodne, żeglarskie, nurkowe oraz w zakresie nauki pływania. Kursy w ww. zakresie organizują różne podmioty we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, międzynarodowymi organizacjami nurkowymi.

Ponadto doskonalenie umiejętności pracownika w zawodzie stanowisku ratownik wodny odbywa się poprzez kursy wewnętrzne organizowane przez pracodawców oraz przez zewnętrzne specjalistyczne firmy i organizacje; uczestnicy kursów otrzymują certyfikaty potwierdzające ich odbycie.

Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć m.in.:

 • ratownictwa medycznego,
 • doskonalenia technik pływania i ratowania,
 • technik skutecznej komunikacji w sytuacjach stresowych.

Organizatorzy tych szkoleń potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie ratownik wodny wynosi przeciętnie ok. 2900 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Rozpiętość wynagrodzeń w tym zawodzie waha się od ok. 2100 zł do ok. 3700 zł brutto miesięcznie.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ratowników wodnych w sezonie letnim, wynagrodzenie w tym okresie jest przeważnie wyższe niż w okresie zimowym.

Na wysokość wynagrodzenia ratownika wodnego najczęściej wpływ mają następujące czynniki:

 • liczba przepracowanych godzin w miesiącu,
 • forma pracy (praca stała, sezonowa),
 • doświadczenie w zawodzie,
 • posiadane umiejętności i kwalifikacje,
 • renoma pracodawcy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie ratownik wodny na ogół nie jest możliwe zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę