INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Ratownik wodny

Kod: 541906

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie ratownik wodny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie pracy ratownika wodnego.
 • Z2 Sygnalizowanie i reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.
 • Z3 Prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych nad wodą.
 • Z4 Posługiwanie się sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wodnym.
 • Z5 Reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy i podejmowanie działań ratowniczych w oparciu o techniki pływackie.
 • Z6 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie pracy ratownika wodnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulaminy obiektu/kąpieliska;
 • Wytyczne dotyczące sporządzania zintegrowanego systemu ratownictwa dla danego obiektu;
 • Zasady działania i stosowania sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania;
 • Podstawy teoretyczne dotyczące dynamiki wód oraz meteorologii;
 • Specyfikę działań ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste);
 • Procedury organizacji miejsca pracy.
 • Stosować zapisy regulaminu obiektu/kąpieliska;
 • Sporządzać zintegrowany system ratownictwa dla danego obiektu;
 • Kontrolować stan techniczny urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym;
 • Identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;
 • Określać niebezpieczeństwa związane z dynamiką wód i czynnikami kształtującymi pogodę;
 • Organizować miejsce pracy w zależności od specyfiki wyznaczonego obszaru wodnego.

Z2

Sygnalizowanie i reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady obowiązujące na danym obiekcie/kąpielisku;
 • Zasady działania i stosowania sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania;
 • Zasady komunikacji z użytkownikami kąpieliska oraz współpracownikami;
 • Obowiązki i uprawnienia ratownika, specyfikę ratownictwa i działania na poszczególnych obszarach wodnych.
 • Identyfikować przypadki naruszenia zasad;
 • Obsługiwać sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym;
 • Komunikować się z użytkownikami kąpieliska i współpracownikami;
 • Wypełniać obowiązki ratownika zgodnie z zakresem uprawnień i regulaminem kąpieliska;
 • Reagować na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Z3

Prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych nad wodą

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cele prowadzenia zadań profilaktycznych i prewencyjnych;
 • Zasady prowadzenia zadań profilaktycznych i prewencyjnych;
 • Zasady metodyki i dydaktyki.
 • Organizować zajęcia związane z profilaktyką i prewencją nad wodą, zgodnie z założonymi celami;
 • Przeprowadzać poprawnie z zastosowaniem zasad dydaktycznych pogadankę;
 • Dostosować metodykę oraz techniki dydaktyczne do przedmiotu działań profilaktycznych i prewencyjnych.

Z4

Posługiwanie się sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wodnym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania;
 • Zasady utrzymania w sprawności sprzętu ratowniczego i pływającego;
 • Rodzaje prac bosmańskich 13 wykonywanych w ratownictwie wodnym;
 • Zasady prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzęt udo ratownictwa wodnego.
 • Stosować sprzęt ratowniczy i pływający wykorzystywany w ratownictwie wodnym;
 • Utrzymywać w sprawności sprzęt ratowniczy i pływający;
 • Stosować zasady prac bosmańskich w bieżącej pracy;
 • Przeprowadzać akcję ratunkową z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego.

Z5

Reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy i podejmowanie działań ratowniczych w oparciu o techniki pływackie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Obowiązki i uprawnienia ratownika w zakresie podejmowania działań ratowniczych;
 • Techniki pływackie, ratownictwa wodnego i samoratownictwa 18;
 • Zasady postępowania z osobą tonącą;
 • Rodzaje sposobów pływania stosowanego w ratownictwie wodnym;
 • Sposoby wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody;
 • Zasady obowiązujące podczas pływania pod wodą i nurkowania;
 • Rodzaje sposobów holowania osoby zagrożonej;
 • Zasady obowiązujące podczas ewakuacji poszkodowanego/poszkodowanych z wody i na lądzie;
 • Sposoby opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania;
 • Zasady postępowania z osobą tonącą aktywną.
 • Identyfikować potrzebę / konieczność podjęcia działań ratowniczych zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień ratownika wodnego;
 • Pływać stylami stosowanymi w ratownictwie wodnym, stosować w praktyce techniki ratownictwa wodnego i samoratownictwa;
 • Opanowywać osobę tonącą, holować, ewakuować z wody, udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • Stosować w praktyce techniki pływania stosowane w ratownictwie wodnym;
 • Wykonywać skoki ratunkowe i inne bezpieczne wejścia do wody;
 • Przestrzegać zasad obowiązujących podczas pływania pod wodą;
 • Holować osobę zagrożoną;
 • Ewakuować poszkodowanego wody i na lądzie;
 • Układać osobę pasywną do holowania;
 • Postępować z osobą tonącą aktywną.

Z6

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dotyczące bezpieczeństwa własnego, bezpieczeństwa poszkodowanego, zabezpieczania miejsca zdarzenia;
 • Zasady działania i korzystania z zestawy ratowniczych, zasady dezynfekcji sprzętu;
 • Elementy anatomii i fizjologii, sposoby oceny poszkodowanego, zasady badania wstępnego oraz szczegółowego;
 • Pojęcie poszkodowany nieprzytomny;
 • Zasady resuscytacji (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, osoba tonąca, sytuacje szczególne);
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;
 • Pojęcie wstrząs i niebezpieczeństwa z nim związane;
 • Zasady postępowania w nieurazowych stanach nagłych: drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;
 • Zasady postępowania w urazach mechanicznych i obrażeniach – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn;
 • Zasady postępowania w urazach chemicznych, termicznych, elektrycznych i obrażeniach, zagrożeniach środowiskowych, w czasie aktu terroru;
 • Zasady taktyki działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka;
 • Zasady ewakuacji ze strefy zagrożenia;
 • Zasady psychologicznego wsparcia poszkodowanym.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego i miejsca zdarzenia w czasie działań ratowniczych;
 • Korzystać z dostępnych zestawów ratowniczych zgodnie z ich zastosowaniem;
 • Dokonywać dezynfekcji sprzętu ratowniczego użytego w akcji;
 • Oceniać podstawowe parametry życiowe poszkodowanego;
 • Badać poszkodowanego urazowego;
 • Układać poszkodowanego nieprzytomnego, nieurazowego pozycji bezpiecznej;
 • Wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia;
 • Wykonywać defibrylację poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;
 • Układać poszkodowanego w zależności od jego stanu;
 • Udzielać pomocy poszkodowanemu w nieurazowych stanach nagłych;
 • Udzielać pomocy poszkodowanemu w stanach urazowych;
 • Dokonywać segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym;
 • Ewakuować poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
 • Dokonywać wsparcia psychicznego poszkodowanym.

Pracownik w zawodzie ratownik wodny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania i rzetelne wykonywanie obowiązków w zakresie dbałości o zdrowie i życie użytkowników kąpieliska.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom kąpieliska.
 • Doskonalenia kompetencji oraz uzyskiwania uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.
 • Śledzenia trendów rozwoju branży, technik ratownictwa i sprzętu specjalistycznego.
 • Postępowania w realizacji zadań zgodnie z przepisami, regulaminami i obowiązującymi procedurami na danym obiekcie.
 • Postępowania w realizacji zadań zgodnie z etyką 2 zawodową ratownika wodnego.
 • Dostosowania do różnej specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu ratownik wodny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu ratownik wodny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie ratownik wodny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę