INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rolnik łąkarz

Kod: 611102

2. Opis zawodu

Rolnik łąkarz zajmuje się uprawą trawy na łąkach 6, którą wykorzystuje do produkcji pasz. Konserwuje i magazynuje wyprodukowane pasze oraz wypasa zwierzęta na pastwiskach 9.

Opis pracy

Rolnik łąkarz prowadzi działalność rolniczą na trwałych użytkach zielonych (TUZ) 15. Jego zadaniem jest pozyskiwanie możliwie wysokich plonów z łąk oraz pełnowartościowych pasz dla zwierząt gospodarskich. Zajmuje się również utrzymaniem użytków zielonych w wysokiej kulturze rolnej, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produkcji i przestrzeganiu zasad ochrony środowiska.

Praca rolnika łąkarza wymaga umiejętności planowania, organizowania i wykonywania zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem upraw łąk i pastwisk.

Rolnik łąkarz w swojej pracy prowadzi i obsługuje pojazdy, maszyny i narzędzia rolnicze przeznaczone do uprawy, nawożenia, podsiewu 10 trawy, ochrony roślin, koszenia, zbierania i przechowywania siana, sianokiszonki 12 i innych pasz.

Zajmuje się również konserwacją pasz (suszenie, belowanie 1, kiszenie) oraz organizacją i prowadzeniem wypasu zwierząt na pastwiskach. 

Sposoby wykonywania pracy

Osoba pracująca w zawodzie rolnik łąkarz wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • planowaniu i organizacji pracy na poszczególnych etapach produkcji paszy,
 • przeprowadzaniu koszenia traw na pokosy 11 (sianokosy 13) i konserwacji jej w postaci siana (suszenie), sianokiszonki, zielonki (do produkcji suszu),
 • zwalczaniu chwastów sposobami mechanicznymi i chemicznymi,
 • zagospodarowywaniu łąk i pastwisk, na których roślinność uległa degradacji, najczęściej przez podsiew nasionami wartościowych traw i roślin motylkowatych,
 • wykonywaniu koniecznych prac pielęgnacyjnych, jak: wyrównywanie kretowisk, rozdrabnianie odchodów zwierzęcych,
 • koszeniu niedojadów 8 na pastwiskach, zwalczaniu chwastów,
 • ustalaniu terminów nawożenia mineralnego oraz organicznego na podstawie wyników badań gleb i doradztwa agronomicznego,
 • zakupywaniu potrzebnych nawozów i nawożenie użytków zielonych,
 • organizowaniu i prowadzeniu racjonalnego wypasu zwierząt na pastwiskach,
 • urządzaniu pastwiska dla zwierząt użytkowych w systemie wypasu kwaterowego 17 albo dawkowanym za pomocą ogrodzeń elektrycznych lub stałych,
 • utrzymaniu odpowiedniego nawodnienia łąk i pastwisk oraz konserwacji melioracyjnych urządzeń 7,
 • prowadzeniu dokumentacji upraw łąkowych i pastwiskowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3 Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Rolnik łąkarz pracuje głównie na łąkach i pastwiskach. Praca może przebiegać w trudnych warunkach atmosferycznych – niskie, wysokie temperatury lub duża wilgotność. Może być wykonywana również w budynkach gospodarskich, stodołach, magazynach, suszarniach, silosach lub pomieszczeniach pomocniczych, w warunkach o zmiennej wilgotności powietrza i różnej temperaturze, czasem przy słabym oświetleniu.

Praca wymaga niejednokrotnie dużego wysiłku fizycznego, np. przy podnoszeniu, przenoszeniu ciężkich rzeczy oraz przyjmowania wymuszonej pozycji ciała, np. pochylonej, obciążającej kręgosłup, mięśnie i stawy.

W niewielkim zakresie czynności zawodowe rolnika łąkarza mogą być realizowane w biurze, w pomieszczeniach posiadających zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne lub ogrzewcze, gdzie odbywa się prowadzenie dokumentacji.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Rolnik łąkarz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.: maszyny i narzędzia służące do uprawy, pielęgnacji łąk oraz zbioru, konserwacji pasz na łąkach i pastwiskach, takie jak:

 • pojazdy rolnicze (np. ciągnik rolniczy 3, przyczepę),
 • narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych (np. pług, bronę 2, wał 16, walec, siewnik opryskiwacz),
 • narzędzia, maszyny i urządzenia do zbioru plonów i ich konserwacji (np. kosiarkę rolniczą 5, sieczkarnię 14, przetrząsaczo-zgrabiarkę, prasę do belowania, owijarkę folią, ładowarkę, przyczepę samowyładowniczą, suszarnię).

Organizacja pracy

Praca w zawodzie rolnik łąkarz jest rutynowa i odbywa się zwykle w systemie wielozmianowym. W sezonie zaczyna się we wczesnych godzinach porannych, a kończy po zmroku i zwykle trwa ponad osiem godzin dziennie. Związana jest z sezonowością produkcji, tj. z nasileniem prac na wiosnę oraz w czasie zbioru plonów. Specyfika zawodu oraz wykorzystywane technologie produkcji powodują konieczność realizowania części zadań zawodowych w dni wolne od pracy oraz w święta.

Charakter pracy wykonywanej w zawodzie rolnik łąkarz w dużej mierze zależy od wielkości gospodarstwa oraz odległości, w jakiej znajdują się łąki i pastwiska. W dużych gospodarstwach może wiązać się z przemieszczaniem po rozległym terenie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Rolnik łąkarz w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:

 • duże zapylenie powietrza, które może być przyczyną takich chorób, jak astma oskrzelowa albo alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,
 • kontakt z czynnikami biologicznymi, np. alergenami (pyłki), roślinami trującymi, mikroorganizmami chorobotwórczymi,
 • kontakt z preparatami chemicznymi, np. środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi,
 • duży wysiłek fizyczny związany między innymi z koniecznością podnoszenia i przemieszczania ciężkich ładunków,
 • pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych i o różnych porach dnia.

Według danych statystycznych zawód rolnik łąkarz stwarza duże zagrożenie wystąpienia wypadków i urazów przy pracy, których powodem mogą być m.in.:

 • praca maszynami z wirującymi elementami,
 • praca narzędziami z ostrymi elementami,
 • przemieszczanie się środkami transportu,
 • porażenie prądem elektrycznym podczas pracy z wadliwie działającym sprzętem elektrycznym,
 • wyciek cieczy użytkowej podczas awarii opryskiwacza.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód rolnik łąkarz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • silna budowa ciała,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • widzenie o zmroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność motywowania siebie;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • odpowiedzialność proekologiczna,
 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Wykonywanie zawodu rolnik łąkarz wymaga dobrego ogólnego stanu zdrowia i sprawności motorycznej. Praca wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, np. przy podnoszeniu, przenoszeniu ciężkich przedmiotów. W związku z tym praca w tym zawodzie pod względem wydatku energetycznego należy do ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu jest przede wszystkim brak pełnej sprawności motorycznej, dysfunkcja kończyn górnych, dolnych. Poważnym utrudnieniem w wykonywaniu zawodu jest również uczulenie na alergeny występujące w środowisku pracy oraz choroby układu oddechowego.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji:4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do wykonywania zawodu rolnik łąkarz preferowane jest ukończenie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu rolniczym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu rolnik łąkarz nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe.

Podjęcie pracy w zawodzie ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym rolnik, technik rolnik lub technik agrobiznesu,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej, RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie i/lub RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, wyodrębnione w pokrewnych zawodach szkolnych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu rolnika łąkarza są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu, np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
 • prawo jazdy kat. B, C lub T,
 • referencje pracodawców potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie.

Pracę w zawodzie rolnik łąkarz może wykonywać osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu lub posiada doświadczenie w branży rolniczej,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w uprawie roli.

WAŻNE:

Osoby stosujące środki ochrony roślin posiadają ustawowy obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie ich stosowania. Szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin zachowują ważność przez 5 lat (pierwsze szkolenie jest podstawowe, a następne są szkoleniami uzupełniającymi).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie rolnik łąkarz nie ma typowej ścieżki awansu zawodowego. Możliwości rozwoju zawodowego wiążą się z uzupełnianiem kwalifikacji i rozszerzaniem zakresu prowadzonej działalności. Rolnik łąkarz może:

 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn i narzędzi rolniczych, producentów ochrony roślin lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych,
 • jeżeli posiada wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny, dalej kształcić się na studiach wyższych lub podyplomowych na kierunkach związanych z rolnictwem,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie rolnik łąkarz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie rolnik łąkarz, wyodrębnionych w zawodach pokrewnych:

 • RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (w zawodzie rolnik i technik rolnik),
 • RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (technik agrobiznesu),
 • RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie rolnik łąkarz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik rolnikS

314207

Technik agrobiznesuS

331402

Rolnik upraw polowych

611104

RolnikS

613003

Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

631001

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę