INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rolnik łąkarz

Kod: 611102

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie rolnik łąkarz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie dokumentacji trwałych użytków zielonych.
 • Z2 Wykonywanie prac pielęgnacyjnych oraz nawodnienia łąk i pastwisk.
 • Z3 Ustalanie zakresu i terminów nawożenia.
 • Z4 Planowanie, zakup i stosowanie nawozów na użytkach zielonych.
 • Z5 Rekultywowanie łąk i pastwisk, na których roślinność uległa degradacji.
 • Z6 Zwalczanie chwastów.
 • Z7 Przeprowadzanie zbioru, konserwowania i przechowywania pasz.
 • Z8 Urządzanie pastwiska dla zwierząt.
 • Z9 Zapewnianie wody do pojenia zwierząt.
 • Z10 Prowadzenie wypasu zwierząt na pastwiskach.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie trwałych użytków zielonych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie dokumentacji użytków zielonych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy dotyczące ergonomii i ochrony środowiska, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie upraw roślin i organizacji wypasów zwierząt;
 • Zasady uprawiania użytków zielonych i wypasów zwierząt;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji rolniczej (terminów siewu, zbioru, stosowanych nawozów, planów nawożenia itp.) oraz dokumentacji gospodarstwa zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie planowania upraw roślin i organizacji wypasów zwierząt;
 • Zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska związanym z uprawianiem użytków zielonych i wypasem zwierząt;
 • Prowadzić dokumentację rolniczą oraz dokumentację gospodarstwa zgodnie z wymogami przepisów Unii Europejskiej.

Z2

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych oraz nawodnienia łąk i pastwisk

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady mechanizacji uprawy użytków zielonych;
 • Zasady obsługiwania odpowiednich maszyn i narzędzi rolniczych oraz ich agregatowania z ciągnikiem rolniczym;
 • Podstawy budowy, zasady działania maszyn i narzędzi do prac na użytkach zielonych;
 • Sposoby przeprowadzania drobnych napraw;
 • Sposoby wyrównywania kretowisk, rozdrabniania odchodów bydlęcych, koszenia niedojadów na pastwiskach;
 • Sposoby utrzymania właściwego poziomu wód gruntowych;
 • Zasady nawadniania i konserwacji urządzeń;
 • Potrzebę współpracy ze spółką wodną.
 • Wykonywać prace pielęgnacyjne łąk i pastwisk z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń;
 • Dobierać maszyny i urządzenia do planowanych prac pielęgnacyjnych oraz nawadniania łąk i pastwisk;
 • Obsługiwać maszyn i narzędzi do prac na użytkach zielonych zgodnie z zasadą ich działania;
 • Wyrównywać kretowiska, rozdrabniać odchody zwierzęce, kosić niedojady na pastwiskach;
 • Utrzymywać właściwy poziom wód gruntowych;
 • Utrzymywać nawadnianie użytków zielonych i konserwować urządzenia melioracyjne;
 • Współpracować ze spółką wodną.

Z3

Ustalanie zakresu i terminów nawożenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby badań gleb;
 • Korzyści wynikające z doradztwa agronomicznego 4;
 • Zasady i terminy nawożenia mineralnego;
 • Zasady i terminy nawożenia organicznego.
 • Interpretować i wykorzystywać wyniki badań gleb;
 • Stosować zalecenia doradztwa agronomicznego;
 • Dobierać zakres i terminy nawożenia mineralnego;
 • Dobierać zakres i terminy nawożenia organicznego.

Z4

Planowanie, zakup i stosowanie nawozów na użytkach zielonych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania zabiegów agrotechnicznych użytków zielonych;
 • Zasady nawożenia i upraw użytków zielonych;
 • Zasady nawożenia organicznego i mineralnego;
 • Zasady planowania ilościowego i określania terminów zakupu nawozów;
 • Przepisy BHP i ochrony środowiska dotyczące stosowania nawozów i nawożenia użytków zielonych.
 • Planować zabiegi agrotechniczne na podstawie objawów niedoboru lub nadmiaru składników mineralnych na użytkach zielonych;
 • Nawozić i uprawiać użytki zielone;
 • Dobierać odpowiednią ilość i jakość  nawozów organicznych oraz mineralnych;
 • Planować czas zakupów;
 • Przestrzegać przepisów BHP i ochrony środowiska dotyczących nawozów i nawożenia użytków zielonych.

Z5

Rekultywowanie łąk i pastwisk, na których roślinność uległa degradacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przeprowadzania wiosną rekultywacji łąk i pastwisk;
 • Sposoby obsiewania nasionami wartościowych traw i roślin motylkowatych;
 • Czynniki warunkujące wzrost i rozwój roślinności;
 • Warianty odnawiania (zagospodarowania) zdegradowanych łąk i pastwisk.
 • Przeprowadzać wiosną rekultywację łąk i pastwisk;
 • Obsiewać nasionami wartościowych traw i roślin motylkowatych;
 • Określać czynniki warunkujące wzrost i rozwój roślinności;
 • Stosować warianty odnawiania (zagospodarowania) zdegradowanych łąk i pastwisk.

Z6

Zwalczanie chwastów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Rodzaje i grupy chwastów użytków zielonych;
 • Metody zwalczania chwastów;
 • Wady i zalety poszczególnych metod zwalczania chwastów;
 • Mechaniczne i chemiczne sposoby odchwaszczania;
 • Zasady i przepisy BHP i ochrony środowiska w zakresie stosowania poszczególnych sposobów odchwaszczania.
 • Rozróżniać rodzaje i grupy chwastów użytków zielonych;
 • Określać i stosować metody zwalczania chwastów;
 • Wybierać i stosować odpowiednie sposoby zwalczania chwastów do danych użytków zielonych;
 • Prowadzić działania ukierunkowane na zapobieganie rozmnażania i zwalczanie chwastów;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP i ochrony środowiska w zakresie stosowania poszczególnych sposobów odchwaszczania.

Z7

Przeprowadzanie zbioru, konserwowania i przechowywania pasz

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy i zasady zbioru plonów, przechowywania pasz, siana, sianokiszonki i zielonki;
 • Przepisy i zasady składowania pasz, siana, sianokiszonki i zielonki;
 • Zagrożenia związane z nieprawidłowym zbieraniem i składowaniem pasz, siana, sianokiszonki i zielonki.
 • Zbierać i przechowywać pasze, siano, sianokiszonki i zielonki;
 • Kontrolować warunki przechowywania pasz, siana, sianokiszonki, zielonki;
 • Podejmować działania naprawcze w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości.

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie wypasów zwierząt obejmuje zestaw zadań zawodowych: Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Urządzanie pastwiska dla zwierząt użytkowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Zalety i wady żywienia pastwiskowego zwierząt;
 • Zasady określania ilości i jakości pasz;
 • Zasady żywienia i wypasu;
 • Systemy organizacji gospodarki pastwiskowej;
 • Zasady wypasów zwierząt użytkowych;
 • Zalety i wady stosowanych ogrodzeń.
 • Oceniać zalety i wady żywienia pastwiskowego zwierząt;
 • Dobierać sposób wypasu do rodzaju zwierząt i wielkości stada;
 • Dobierać i montować różne ogrodzenia.

Z9

Zapewnianie wody do pojenia zwierząt

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Znaczenie stałego dostępu do wody;
 • Rodzaje poideł;
 • Znaczenie usytuowania, wielkości i ilość poideł;
 • Zasady podłączenia wody do poideł;
 • Zasady naprawy drobnych uszkodzeń poideł.
 • Wybierać racjonalny sposób zapewnienia wody dla zwierząt;
 • Dobierać odpowiednie poidła;
 • Określać i dobierać usytuowanie, wielkość i ilość poideł;
 • Podłączać wodę do poideł;
 • Naprawiać drobne uszkodzenia poideł.

Z10

Prowadzenie wypasu zwierząt na pastwiskach

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Kategorie i skład roślinności pastewnej;
 • Wartości paszowe runi pastwiskowej;
 • Przepisy prawa związane z prowadzeniem zwierząt na pastwisko;
 • Przepisy dotyczące nawozów naturalnych stosowanych na pastwiskach (np. gnojowicy);
 • Sposoby dokarmiania i pojenia zwierząt na pastwisku;
 • Rośliny trujące i metody ich niszczenia;
 • Zagrożenia wpływające na wypas zwierząt na pastwisku;
 • Pierwsze objawy choroby zwierząt.
 • Określać sezonowość i wielkości plonów w stosunku do wypasów zwierząt;
 • Stosować przepisy Prawa o ruchu drogowym;
 • Stosować przepisy dotyczące nawozów naturalnych;
 • Prowadzić dokarmianie i pojenie zwierząt na pastwisku;
 • Rozpoznawać i usuwać rośliny trujące dla zwierząt;
 • Zapobiegać zagrożeniom wpływającym na wypas zwierząt na pastwisku;
 • Organizować szybką pomoc weterynarza przy wystąpieniu objawów choroby zwierząt.

Pracownik w zawodzie rolnik łąkarz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za planowanie, wytwarzanie produkcji pasz na łąkach, ich zbiór, magazynowanie oraz produkcję zielonki na pastwiskach i organizację wypasów zwierząt.
 • Poznawania nowych rozwiązań w zakresie produkcji pasz, zielonki i wypasów zwierząt.
 • Zarządzania czasem, szczególnie w okresie wzmożonych prac na łąkach w okresie letnim, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, polegającego na planowaniu i organizowaniu pracy, koncentracji i efektywności działań.
 • Podejmowania współpracy w zakresie prac na łąkach i wypasu zwierząt w zorganizowanych warunkach środowiska pracy.
 • Oceniania wpływu swoich działań na prace na łąkach i wypas zwierząt oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych z uwzględnieniem nowych rozwiązań w branży rolniczej.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu rolnik łąkarz.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rolnik łąkarz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rolnik łąkarz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę