INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rolnik upraw polowych

Kod: 611104

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie rolnik upraw polowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie dokumentacji upraw polowych.
 • Z2 Planowanie i obliczanie odpowiedniej ilości i jakości materiału siewnego i nawozów do planowanych upraw.
 • Z3 Planowanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem czynników meteorologicznych wpływających na plonowanie roślin uprawnych.
 • Z4 Dobieranie zabiegów uprawowych do wybranej rośliny, w tym metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów.
 • Z5 Dobieranie i obsługiwanie narzędzi uprawowych dostosowanych do rodzaju gleby i technologii uprawy danej rośliny oraz wykonywanie zabiegów uprawowych zgodnie z technologią.
 • Z6 Wykonywanie siewu i nawożenia mineralnego i organicznego.
 • Z7 Zbieranie i składowanie plonów.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie upraw polowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie dokumentacji upraw polowych.

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy dotyczące ergonomii i ochrony środowiska, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie produkcji roślinnej i prac polowych;
 • Zasady prowadzenia produkcji roślinnej i wykonywania prac polowych;
 • Zasady przeprowadzania bonitacji 2 gruntów;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji rolniczej.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska w zakresie planowania produkcji roślinnej i prac polowych;
 • Zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych przy uprawach polowych;
 • Przeprowadzić bonitację gruntów;
 • Dokumentować uprawy polowe zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Z2

Planowanie i obliczanie odpowiedniej ilości i jakości materiału siewnego i nawozów do planowanych upraw

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy technologii uprawy roli, w tym zabiegi uprawowe;
 • Zasady ochrony roślin;
 • Zasady nawożenia organicznego i mineralnego.
 • Planować zabiegi agrotechniczne na podstawie objawów niedoboru lub nadmiaru składników mineralnych na roślinach;
 • Opracowywać płodozmiany 8, zmianowanie 14 oraz technologie produkcji roślin;
 • Dobierać odpowiednią ilość materiału siewnego i nawozów.

Z3

Planowanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem czynników meteorologicznych wpływających na plonowanie roślin uprawnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wpływ czynników meteorologicznych na agrotechnikę;
 • Zmianowanie, rodzaje płodozmianów;
 • Zasady prowadzenia zabiegów agrotechnicznych.
 • Analizować i przewidywać wysokość plonów;
 • Planować działania agrotechniczne;
 • Dostosowywać plany działań agrotechnicznych do warunków meteorologicznych.

Z4

Dobieranie zabiegów uprawowych do wybranej rośliny, w tym metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Skład i właściwości gleby;
 • Klasy bonitacyjne gleb 5 i kompleksy przydatności rolniczej 6;
 • Zasady ochrony gleb;
 • Choroby i szkodniki roślin uprawnych.
 • Określać obsadę roślin w zależności od wartości materiału siewnego;
 • Dobierać rośliny do warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa;
 • Prowadzić działania ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie chorób uprawianych roślin, szkodników i chwastów.

Z5

Dobieranie i obsługiwanie narzędzi uprawowych dostosowanych do rodzaju gleby i technologii uprawy danej rośliny oraz wykonywanie zabiegów uprawowych zgodnie z technologią

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady mechanizacji uprawy roli i roślin;
 • Technologie produkcji roślin zbożowych, okopowych, przemysłowych i pastewnych;
 • Zasady agregatowania narzędzi i urządzeń uprawowych z ciągnikiem rolniczym;
 • Podstawy budowy i zasady działania maszyn i urządzeń w uprawach polowych.
 • Dobierać i regulować maszyny i narzędzia uprawowe w zależności od rodzaju gleby i technologii uprawy danej rośliny;
 • Stosować zasady agregatowania narzędzi i urządzeń uprawowych z ciągnikiem rolniczym;
 • Prowadzić zabiegi uprawowe (orka, zabiegi doprawiające rolę: włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie, głęboszowanie, wałowanie, zabiegi wykonywane narzędziami aktywnymi);
 • Stosować różne metody ochrony i konserwacji maszyn i urządzeń przed korozją.

Z6

Wykonywanie siewu i nawożenia mineralnego i organicznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady mechanizacji siewu, sadzenia i zbioru;
 • Zasady mechanizacji nawożenia;
 • Zasady mechanizacji ochrony roślin.
 • Dobierać maszyny i narzędzia do nawożenia i ochrony roślin;
 • Regulować maszyny i narzędzia do nawożenia i ochrony roślin
 • Podejmować działania służące nawożeniu i ochronie roślin.

Z7

Zbieranie i składowanie plonów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy i zasady przechowywania plonów;
 • Przepisy i zasady składowania produktów pochodzenia roślinnego;
 • Zagrożenia związane z nieprawidłowym zbieraniem i składowaniem plonów.
 • Zbierać i przechowywać plony;
 • Przechowywać produkty pochodzenia roślinnego;
 • Kontrolować warunki przechowywania produktów pochodzenia roślinnego i podejmować działania naprawcze w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości.

Pracownik w zawodzie rolnik upraw polowych powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za planowanie i prowadzenie produkcji roślinnej i prac polowych.
 • Dostosowywania własnego zachowania do zmiennych okoliczności pracy w warunkach polowych.
 • Poznawania nowych rozwiązań w zakresie produkcji roślinnej.
 • Zarządzania czasem, szczególnie w okresie wzmożonych prac polowych w okresie letnim, polegającego na planowaniu i organizowaniu pracy, koncentracji i efektywności działań.
 • Podejmowania współpracy w zakresie prac polowych w zorganizowanych warunkach środowiska pracy.
 • Oceniania wpływu swoich działań na prace polowe i ponoszenia za nie odpowiedzialności.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych z uwzględnieniem nowych rozwiązań w branży rolniczej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu rolnik upraw polowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rolnik upraw polowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rolnik upraw polowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę