INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rolnik upraw mieszanych

Kod: 611403

2. Opis zawodu

Rolnik upraw mieszanych organizuje i wykonuje prace związane z prowadzeniem upraw rolniczych i ogrodniczych w różnych konfiguracjach oraz zbiorem płodów rolnych 7, ich przechowywaniem i przygotowywaniem do sprzedaży oraz prowadzeniem sprzedaży.

Opis pracy

Rolnik upraw mieszanych wykonuje prace o charakterze produkcyjnym w procesie produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych. Podczas pracy wykonuje różne zabiegi agrotechniczne 16 w prowadzonych uprawach rolniczych i ogrodniczych, od przygotowania gleby do uprawy, aż do zbioru plonów.

W czasie pracy użytkuje i obsługuje pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia określonych zabiegów agrotechnicznych wykorzystywanych w produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych oraz przy przechowywaniu płodów rolnych i przygotowaniu ich do sprzedaży. Poza tym zajmuje się również wykonywaniem przeglądów technicznych i drobnych napraw pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

Sposoby wykonywania pracy

Rolnik upraw mieszanych wykonuje pracę, stosując metody, procedury i sposoby polegające m.in. na:

 • dobieraniu roślin i prac w technologicznych procesach produkcji 15 w uprawach rolniczych i ogrodniczych,
 • dobieraniu pojazdów i środków technicznych 14 do wykonywania zabiegów agrotechnicznych,
 • dbaniu o stan techniczny i wykonywaniu obsługi pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w gospodarstwie,
 • wykonywaniu prac w procesach technologicznych uprawianych roślin,
 • zbieraniu plonów,
 • magazynowaniu i przechowywaniu płodów rolnych,
 • sprzedawaniu płodów rolnych i produktów występujących w gospodarstwie.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Rolnik upraw mieszanych wykonuje prace:

 • na wolnym powietrzu (użytki rolne przy prowadzeniu produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych),
 • w magazynach, pomieszczeniach do przechowywania plonów,
 • w szklarniach i tunelach ogrodniczych,
 • w pojazdach i samobieżnych maszynach rolniczych,
 • w pomieszczeniach przystosowanych do prowadzenia obsługi i napraw sprzętu technicznego.

Praca rolnika upraw mieszanych może być wykonywana zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, zależnie od rodzaju czynności.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Rolnik upraw mieszanych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • ciągnik 2 i pojazdy rolnicze,
 • samochód osobowy,
 • narzędzia i maszyny wykorzystywane przy wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych (np. pług, brona, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz),
 • narzędzia i maszyny do zbioru plonów (np. kopaczka do ziemniaków, kombajn zbożowy, sieczkarnia),
 • narzędzia i maszyny wykorzystywane przy przechowywaniu płodów (np. sortownik, suszarnia, przenośnik),
 • narzędzia i maszyny wykorzystywane przy sprzedaży płodów rolnych gospodarstwa,
 • środki ochrony indywidualnej 12 i środki ochrony zbiorowej 13.

Organizacja pracy

Cechą charakterystyczną przy wykonywaniu zadań w zawodzie rolnik upraw mieszanych jest nienormowany czas pracy. W zależności od wielkości gospodarstwa i zakresu produkcji rolnik upraw mieszanych może pracować od kilku do kilkunastu godzin dziennie siedem dni w tygodniu. Ponadto jego praca:

 • może mieć charakter indywidualny lub zespołowy,
 • musi być dostosowana do wymagań czasowych przy okresowych nasileniach prac w produkcji roślinnej,
 • wykonywana jest w trudnych warunkach polowych,
 • wykonywana jest w zmiennych warunkach atmosferycznych.

W każdym gospodarstwie występują okresowe nasilenia prac w czasie określonych kampanii występujących w uprawach rolno-ogrodniczych. Praca rolnika upraw mieszanych w mniejszych gospodarstwach może być pracą sezonową od wiosny do jesieni. W dużych gospodarstwach natomiast może to być praca całoroczna (w okresie zimowym ukierunkowana na przechowywanie płodów, przygotowanie ich do sprzedaży i prowadzenie sprzedaży oraz przygotowanie sprzętu technicznego do następnego sezonu).

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Rolnik upraw mieszanych w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:

 • pochwycenie przez obracające się elementy maszyn i urządzeń,
 • kontakt z ostrymi krawędziami,
 • kontakt z gorącymi elementami w pojazdach.

Podczas pracy w zawodzie rolnik upraw mieszanych mogą występować uciążliwe i szkodliwe warunki pracy, takie jak:

 • hałas podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • zmienne warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotność, przeciągi),
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (nadmierny wysiłek fizyczny, wymuszona pozycja ciała),
 • drgania pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń,
 • narażenie na czynniki chemiczne (środki ochrony roślin i nawozy),
 • kurz,
 • zapylenie pochodzące od pyłków traw,
 • zadymienie spalinami pojazdów rolniczych.

Zagrożenia występujące w miejscu pracy rolnika upraw mieszanych mogą powodować:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby narządu słuchu,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • reakcje alergiczne i choroby skóry,
 • zatrucia,
 • podrażnienia oczu i skóry,
 • udar słoneczny,
 • stres,
 • schorzenia układu naczyniowego i nerwowego,
 • urazy twarzy, kończyn górnych i dolnych,
 • skaleczenia, otarcia skóry dłoni.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód rolnik upraw mieszanych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • silna budowa ciała,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność narządu równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia techniczne,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • dbałość o jakość pracy,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • zainteresowania techniczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie rolnik upraw mieszanych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich.

Do przeciwwskazań pracy w zawodzie rolnik upraw mieszanych należy zaliczyć m.in.:

 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 • choroby w znaczny sposób ograniczające ruchy rąk lub nóg, np. reumatyzm,
 • schorzenia układu oddechowego i krążenia,
 • choroby kręgosłupa,
 • alergię i uczulenia na pyłki roślin.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) w zawodzie rolnik upraw mieszanych preferowane jest ukończenie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu rolniczym.

W zawodzie mogą pracować także osoby z wykształceniem średnim technicznym lub wyższym po studiach I i II stopnia na kierunkach związanych z rolnictwem.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie wymagane jest posiadanie kwalifikacji rolniczych.

Pracę w zawodzie rolnik upraw mieszanych może wykonywać osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w uprawach mieszanych.

Podjęcie pracy w zawodzie rolnik upraw mieszanych ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym rolnik lub technik rolnik,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej oraz RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (w zawodzie technik rolnik),
 • świadectwo potwierdzające wykształcenie podstawowe lub inne niż rolnicze oraz 5-letni staż pracy w rolnictwie,
 • świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie,
 • dyplom poświadczający wykształcenie wyższe inne niż rolnicze, z udokumentowanym 3-letnim stażem pracy w rolnictwie lub ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie rolnictwa.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu rolnika upraw mieszanych są m.in.:

 • suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia w dziedzinie rolnictwa, potwierdzające umiejętności praktyczne w zakresie obsługi maszyn i narzędzi rolniczych.

W związku z wykorzystywaniem w pracy ciągnika rolniczego rolnik upraw mieszanych powinien posiadać uprawnienia do kierowania nim (prawo jazdy kategorii T 9 lub prawo jazdy kategorii B+E 8).

W związku z wykorzystywaniem w pracy środków ochrony roślin rolnik upraw mieszanych musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniającego do stosowania środków ochrony roślin.

WAŻNE:

Szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin zachowują ważność przez 5 lat (pierwsze szkolenie jest podstawowym, a następne szkoleniami uzupełniającymi).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Rolnik upraw mieszanych najczęściej pracuje we własnym gospodarstwie rolno-ogrodniczym. Jego rozwój zawodowy jest związany z poszerzaniem wiedzy oraz zdobywaniem nowych umiejętności z zakresu prowadzenia upraw roślin w gospodarstwie, co odbywa się na szkoleniach przeprowadzanych przez wyspecjalizowane firmy. Zakres szkoleń dopasowywany jest do potrzeb rolników oraz uzależniony od regionu kraju i kierunku prowadzonej uprawy.

Rolnik upraw mieszanych może być również zatrudniony w wielkoobszarowych gospodarstwach rolno-ogrodniczych, w których:

 • na początku ścieżki rozwoju zawodowego zwykle pracuje jako pracownik polowy wykonujący podstawowe prace uprawowe,
 • wykazując się wysoką fachowością i solidnością oraz zdobywając odpowiedni staż pracy w zawodzie, może zostać brygadzistą polowym,
 • po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w jednym z zawodów pokrewnych (np. rolnik, ogrodnik) może podjąć dalsze kształcenie na kierunkach związanych z rolnictwem w branżowej szkole II stopnia i po jej ukończeniu oraz zdaniu egzaminu maturalnego może podjąć kształcenie na studiach wyższych o specjalności rolnictwo, ogrodnictwo lub innych kierunkach okołorolniczych,
 • może doskonalić umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych, konferencjach, warsztatach tematycznych dotyczących upraw rolniczych i ogrodniczych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie rolnik upraw mieszanych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

Możliwe jest potwierdzenie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu rolnik upraw mieszanych po przystąpieniu do i zdaniu egzaminu (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) dla kwalifikacji:

 • RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (w zawodzie rolnik),
 • RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (w zawodzie technik rolnik, od roku szkolnego 2020/2021).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie rolnik upraw mieszanych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiS

311515

Technik ogrodnikS

314205

Technik rolnikS

314207

Technik agrobiznesuS

331402

OgrodnikS

611303

Producent żywności ekologicznej

611402

RolnikS

613003

Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

631001

Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

633001

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę