INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rolnik upraw mieszanych

Kod: 611403

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie rolnik upraw mieszanych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Dobieranie roślin do prowadzenia upraw w gospodarstwie.
 • Z2 Dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń do wykonywania zabiegów agrotechnicznych przy uprawach mieszanych.
 • Z3 Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych środków technicznych stosowanych w uprawach mieszanych.
 • Z4 Wykonywanie zabiegów agrotechnicznych stosowanych w uprawach rolniczych i ogrodniczych.
 • Z5 Zbieranie płodów rolnych.
 • Z6 Przechowywanie płodów rolnych.
 • Z7 Prowadzenie sprzedaży płodów rolnych z upraw rolniczych i ogrodniczych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie upraw mieszanych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4 i Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Dobieranie roślin do prowadzenia upraw w gospodarstwie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wpływ czynników klimatycznych na rozwój roślin;
 • Wpływ żyzności i urodzajności gleby na dobór roślin do upraw rolno-ogrodniczych;
 • Wymagania glebowe różnych gatunków roślin w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Wpływ zmianowania 18 roślin na plony (płodozmian 6);
 • Zasady funkcjonowania rynków rolnych.
 • Prowadzić dobór roślin do uprawy z uwzględnieniem czynników klimatycznych siedliska;
 • Dobierać rośliny do upraw rolno-ogrodniczych z wykorzystywaniem żyzności i urodzajności gleby;
 • Uwzględniać wymagania glebowe przy doborze roślin do upraw rolno-ogrodniczych;
 • Planować optymalny do warunków glebowych i klimatycznych płodozmian roślin;
 • Planować wielkość i strukturę upraw z uwzględnieniem możliwości zbytu produkowanych płodów.

Z2

Dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń do wykonywania zabiegów agrotechnicznych przy uprawach mieszanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania do pracy ciągnika rolniczego oraz współpracujących z nim narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych;
 • Budowę i działanie ciągnika rolniczego;
 • Budowę i działanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Wpływ doboru środków technicznych współpracujących z ciągnikiem na jakość i koszty prowadzonych prac;
 • Wykorzystanie dokumentacji środków technicznych stosowanych w uprawach rolno- -ogrodniczych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania do pracy ciągnika rolniczego oraz współpracujących z nim narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych;
 • Wykorzystywać ciągnik do prac w gospodarstwie;
 • Dobierać narzędzia, maszyny i urządzenia do zastosowania w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Dobierać środki techniczne współpracujące z ciągnikiem;
 • Posługiwać się dokumentacją środków technicznych stosowanych w uprawach rolnoogrodniczych (instrukcje obsługi 4, instrukcje napraw 3).

Z3

Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych środków technicznych stosowanych w uprawach mieszanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie przeglądów okresowych ciągników rolniczych i innych środków technicznych;
 • Obsługę codzienną ciągnika rolniczego;
 • Obsługę narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych;
 • Zasady doboru materiałów eksploatacyjnych 5 (paliw, środków smarnych i płynów eksploatacyjnych) do środków technicznych stosowanych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Zasady wykonywania drobnych napraw środków technicznych stosowanych w uprawach rolnoogrodniczych;
 • Zasady mycia i konserwacji środków technicznych stosowanych w uprawach rolno- -ogrodniczych.
 • Wykonywać okresowe przeglądy ciągników rolniczych i innych środków technicznych;
 • Oceniać stan techniczny i wykonywać obsługę codzienną ciągnika rolniczego;
 • Oceniać stan techniczny i wykonywać obsługę narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych;
 • Dobierać paliwa, środki smarne i płyny eksploatacyjne do środków technicznych stosowanych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Diagnozować i usuwać drobne braki, usterki i uszkodzenia środków technicznych stosowanych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Myć i konserwować środki techniczne stosowane w uprawach rolno-ogrodniczych.

Z4

Wykonywanie zabiegów agrotechnicznych stosowanych w uprawach mieszanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP i ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska dotyczące prowadzenia upraw rolno-ogrodniczych;
 • Wymagania do kierowania ciągnikiem rolniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sposoby łączenia (agregatowania 1) z ciągnikiem różnych środków technicznych;
 • Zasady wykonywania prac za pomocą ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych;
 • Choroby, szkodniki i chwasty występujące w uprawach rolno-ogrodniczych oraz metody ich zwalczania;
 • Zasady wykonywania zabiegów agrotechnicznych (uprawa i doprawianie gleby, nawożenie, siew, pielęgnacja i ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami, nawadnianie);
 • Wymagania Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej 19 i Zasad Wzajemnej Zgodności 17;
 • Metody ekologicznych upraw rolnoogrodniczych.
 • Zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska przy wykonywaniu prac w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Kierować ciągnikiem rolniczym zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
 • Agregatować ciągnik ze współpracującymi z nim środkami technicznymi;
 • Regulować parametry pracy ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych;
 • Zwalczać choroby, szkodniki i chwasty występujące w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Wykonywać zabiegi agrotechniczne stosowane w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Stosować Zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasady Wzajemnej Zgodności w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Stosować ekologiczne rozwiązania w uprawach rolno-ogrodniczych.

Z5

Zbieranie płodów rolnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania zbiorów płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Terminy i zasady zbioru płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Zasady doboru środków technicznych do zbioru płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Sposoby regulacji parametrów roboczych środków technicznych stosowanych przy zbiorze płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych.
 • Planować zbiór płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych,
 • Stosować właściwe terminy zbioru płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Dobierać środki techniczne do zbioru płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych;
 • Regulować parametry robocze środków technicznych stosowanych przy zbiorze płodów rolnych w uprawach rolno-ogrodniczych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Magazynowanie i prowadzenie sprzedaży płodów rolnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6 i Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Przechowywanie płodów rolnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zapotrzebowanie na pomieszczenia do magazynowania płodów rolnych z upraw rolnoogrodniczych;
 • Zasady przechowywania płodów rolnych z upraw rolno-ogrodniczych;
 • Znaczenie czynników wpływających na jakość przechowywanych płodów rolnych (np. temperatura, światło, wilgotność, tlen, dwutlenek węgla);
 • Zasady i formy prowadzenia dokumentacji dotyczącej przechowywanych płodów rolnych.
 • Planować i przygotowywać pomieszczenia do magazynowania płodów rolnych z upraw rolnoogrodniczych;
 • Przechowywać płody rolne z upraw rolnoogrodniczych;
 • Kontrolować warunki przechowywania płodów rolno-ogrodniczych;
 • Prowadzić dokumentację procesu przechowywanych płodów rolnych.

Z7

Prowadzenie sprzedaży płodów rolnych z upraw rolniczych i ogrodniczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania w zakresie przygotowywania produktów pochodzących z upraw rolnoogrodniczych do sprzedaży;
 • Znaczenie wymagań higienicznych i sanitarnych dotyczących warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży produktów rolno- -ogrodniczych oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
 • Zasady i możliwości sprzedaży hurtowej produktów pochodzących z upraw rolnoogrodniczych;
 • Zasady sprzedaży bezpośredniej 11 produktów z upraw rolno-ogrodniczych;
 • Zasady i możliwości prowadzenia rolniczego handlu detalicznego 10 produktów z upraw rolnoogrodniczych;
 • Zasady i formy prowadzenia dokumentacji sprzedaży płodów rolnych.
 • Przygotowywać produkty pochodzące z upraw rolno-ogrodniczych do sprzedaży;
 • Zapewniać jakość handlową artykułów rolnoogrodniczych wprowadzanych do obrotu;
 • Prowadzić sprzedaż hurtową produktów pochodzących z upraw rolno-ogrodniczych;
 • Prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzących z upraw rolno-ogrodniczych;
 • Prowadzić sprzedaż produktów pochodzących z upraw rolno-ogrodniczych w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 • Prowadzić dokumentację sprzedaży płodów rolnych.

Pracownik w zawodzie rolnik upraw mieszanych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań przygotowania i użytkowania środków technicznych stosowanych w uprawach mieszanych.
 • Dostosowywania zachowania do okoliczności i zmiennych warunków pracy w prowadzeniu upraw mieszanych.
 • Wykonywania pracy samodzielnie oraz funkcjonowania w zespole pracowniczym.
 • Podejmowania współpracy w zakresie upraw mieszanych w zorganizowanych warunkach środowiska pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w gospodarstwie rolnym.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych z uwzględnieniem nowych rozwiązań w branży rolniczej.
 • Dokonywania oceny i korygowania własnych postaw i zachowań.
 • Poznawania nowych rozwiązań w zakresie upraw mieszanych.
 • Oceniania wpływu swoich działań na uprawy mieszane i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu rolnik upraw mieszanych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rolnik upraw mieszanych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rolnik upraw mieszanych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę