INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Robotnik leśny

Kod: 621002

2. Opis zawodu

Robotnik leśny wykonuje zlecone prace w leśnictwie z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, użytkowania, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz prace konserwacyjno-naprawcze obiektów leśnych przy użyciu ręcznych narzędzi i urządzeń.

Opis pracy

Robotnik leśny wykonuje prace w zakresie nasiennictwa i szkółkarstwa (m.in. zbieranie owoców i szyszek drzew i krzewów, wysiewanie nasion w szkółce, pielęgnację sadzonek i ich przygotowanie do transportu), w zakresie odnowień 8 i zalesień 16 (m.in. ręczne przygotowanie gleby, sadzenie drzew i krzewów).

Realizuje pielęgnowanie upraw 14 i młodników 7 (m.in. wykonywanie czyszczeń wczesnych 4 i późnych 3 i formowanie drzewek) oraz zajmuje się użytkowaniem lasu (m.in. pomoc w szacunkach brakarskich 12, pozyskiwanie użytków ubocznych 15), jak również ochroną lasu (m.in. zabezpieczenie sadzonek przed uszkodzeniami przez zwierzynę) i konserwacją budek lęgowych dla ptaków.

Ważnym elementem jego pracy jest ochrona przeciwpożarowa lasów (stosuje zasady alarmowania na wypadek pożaru lasu, dokonuje montażu tablic ostrzegawczych i dogaszania oraz dozorowania pożarzysk). Wykonuje również konserwację i naprawy obiektów i urządzeń leśnych (m.in. dróg leśnych) oraz prace konserwacyjne i naprawcze obiektów turystycznych, informacyjnych i urządzeń łowieckich.

Sposoby wykonywania pracy

Robotnik leśny wykonuje pracę z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. Jego praca polega na:

 • zbieraniu i przygotowaniu oraz wysiewaniu nasion drzew i krzewów leśnych w szkółce leśnej,
 • pielęgnowaniu sadzonek i przygotowaniu do transportu,
 • ręcznym przygotowaniu gleby (jeśli ta metoda jest wskazana) i sadzeniu sadzonek drzew i krzewów leśnych,
 • wykonywaniu prac pielęgnacyjnych upraw i młodników,
 • zabezpieczaniu sadzonek przed zwierzyną leśną,
 • montowaniu tablic ostrzegawczych i informacyjnych,
 • dogaszaniu pożarzysk,
 • wykonywaniu konserwacji oraz napraw obiektów i urządzeń turystycznych, infrastruktury komunikacyjnej oraz urządzeń hydrotechnicznych.

WAŻNE:

Robotnika leśnego podczas wykonywania prac obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Robotnik leśny pracuje na wolnym powietrzu (las, szkółka leśna). Stanowisko pracy robotnika leśnego jest uzależnione od rodzaju wykonywanych czynności. Praca odbywa się w różnych warunkach atmosferycznych. Zmienne warunki klimatyczno-pogodowe i terenowe wpływają na szkodliwość i uciążliwość pracy. Zakres prowadzonych prac jest dostosowany do biologicznego rytmu lasu, zmienności warunków środowiskowych, zróżnicowanego podłoża, ukształtowania terenu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Robotnik leśny wykorzystuje w działalności zawodowej m.in:

 • szpadle,
 • siekiery,
 • piły ręczne,
 • kosy leśne,
 • drabiny,
 • siewniki do wysiewu nasion drzew i krzewów,
 • opryskiwacze ręczne,
 • motyki,
 • sekatory (pneumatyczny, hydrauliczny, uniwersalny),
 • tasaki,
 • narzędzia i urządzenia do sadzenia sadzonek, np. kostur (lancet) 5,
 • siekiero-motyki,
 • tłumice do gaszenia pożarów,
 • hydronetki.

Organizacja pracy

Robotnik leśny pracuje w systemie zmianowym, dostosowując czas pracy do przyjętego, w ramach świadczonych usług, harmonogramu robót i warunków pogodowo-terenowych. Pracę wykonuje indywidualnie lub w zespole, zawsze pod nadzorem przełożonego bez względu na wykonywane czynności.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Robotnik leśny może być narażony na zagrożenia:

 • fizyczne (zmienne warunki atmosferyczne czy terenowe, promieniowanie ultrafioletowe podczas pracy w słońcu),
 • chemiczne (środki ochrony roślin, farby, lakiery, nawozy mineralne),
 • mechaniczne (urazy związane z potknięciem, poślizgnięciem i upadkiem, skaleczenie w wyniku niewłaściwego używania narzędzi),
 • biologiczne (kleszcze, pogryzienie przez zwierzęta, kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi),
 • ergonomiczne (wymuszona pozycja ciała podczas wykonywania określonych prac, lęk przed upadkiem z wysokości).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • dolegliwości mięśniowo-szkieletowe,
 • choroby odkleszczowe 2,
 • alergie.

Szczególnie ważne jest, aby praca robotnika leśnego odbywała się zgodnie z zasadami:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeciwpożarowymi,
 • ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód robotnik leśny ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narząd słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk i palców,
 • brak lęku przed wysokością,
 • zmysł równowagi,
 • brak leku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • uzdolnienia techniczne,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych,
 • odpowiedzialność proekologiczna,
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • dbałość o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5.Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie robotnik leśny wymagana jest sprawność manualna i kondycja fizyczna, dobry wzrok i słuch.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu robotnik leśny są:

 • wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji,
 • zaburzenia równowagi,
 • lęk wysokości,
 • alergie,
 • schorzenia neurologiczne (np. padaczka, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane).

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie robotnik leśny wystarczające jest wykształcenie co najmniej podstawowe.

Pracę w zawodzie robotnik leśny może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • nabyła doświadczenia w trakcie pracy w zawodzie lub zawodach pokrewnych,
 • odbyła szkolenie zorganizowane np. w nadleśnictwie lub wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie robotnik leśny nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu robotnika leśnego jest posiadanie prawa jazdy kategorii T, B, C.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Robotnik leśny ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi awansować na stanowisko koordynatora zespołu bądź brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu robotników leśnych,
 • założyć własną firmę, np. zakład usług leśnych (ZUL),
 • dalej kształcić się w szkole branżowej I stopnia lub średniej i następnie, po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej na kierunku leśnym, awansować na stanowisko kierownicze,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić kompetencje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, kursach, np.: pozyskiwania nasion z drzew stojących, drwala/pilarza drzew lub operatora maszyn leśnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018) w zawodzie robotnik leśny nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie robotnik leśny w celu wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku pracy.

W systemie kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia) można potwierdzić kwalifikację w zawodzie pokrewnym operator maszyn leśnych, przystępując do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w zakresie kwalifikacji RL.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie robotnik leśny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Drwal / pilarz drzew

621001

Operator maszyn leśnychs

834105

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę