INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Robotnik leśny

Kod: 621002

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie robotnik leśny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie podstawowych prac z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego.
 • Z2 Wykonywanie podstawowych prac z zakresu odnowień i zalesień.
 • Z3 Wykonywanie podstawowych prac z zakresu pielęgnowania upraw i młodników.
 • Z4 Wykonywanie podstawowych prac z zakresu użytkowania i ochrony lasu.
 • Z5 Wykonywanie podstawowych prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.
 • Z6 Wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów i urządzeń turystycznych, hydrotechnicznych oraz infrastruktury komunikacyjnej.
 • Z7 Wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów oraz urządzeń ochronnych i łowieckich.

Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie podstawowych prac z zakresu hodowli i ochrony lasu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie podstawowych prac z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego;
 • Wygląd nasion, siewek i sadzonek podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych;
 • Sposoby zbioru nasion i owoców drzew i krzewów leśnych oraz postępowania z nimi bezpośrednio po zbiorze.
 • Metody pozyskania nasion z owoców lub szyszek;
 • Sposoby i techniki pozyskiwania materiału do rozmnażania wegetatywnego drzew i krzewów leśnych;
 • Techniki przygotowania gleby do wysiewu nasion, wysiew nasion do gruntu;
 • Sposoby i techniki postępowania z sadzonkami drzew i krzewów leśnych na szkółce oraz przygotowania sadzonek do transportu;
 • Sposoby zabezpieczenia nasion, zasiewów, siewek i sadzonek przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi;
 • Zasady obsługi i konserwacji infrastruktury technicznej szkółek;
 • Zasady obsługi narzędzi i urządzeń ręcznych stosowanych w szkółkarstwie leśnym.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego;
 • Rozpoznawać nasiona, siewki i sadzonki podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych;
 • Zbierać nasiona lub owoce drzew i krzewów leśnych;
 • Przygotowywać owoce i szyszki do pozyskania nasion;
 • Przygotowywać nasiona do przechowywania lub wysiewu;
 • Wydobywać nasiona z szyszek (wyłuszczanie) i owoców wskazaną metodą;
 • Pozyskiwać wskazanym sposobem materiał do rozmnażania wegetatywnego drzew i krzewów leśnych;
 • Przygotowywać glebę do wysiewu nasion i wysiewać ręcznie nasiona do gruntu;
 • Wykonywać pielęgnację siewek i sadzonek wskazaną metodą;
 • Wykonywać szkółkowanie sadzonek 13 wskazanym sposobem;
 • Pozyskiwać, sortować i formować sadzonki zgodnie z przyjętymi zasadami oraz zabezpieczać po wyjęciu z gruntu;
 • Przygotowywać sadzonki do transportu wskazaną techniką i załadowywać na środki transportowe;
 • Zabezpieczać zasiewy, siewki 10 i sadzonki przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi wskazaną metodą.
 • Przeprowadzać obsługę i konserwację infrastruktury technicznej szkółki (np. tunele foliowe, deszczownie, chłodnie i magazyny);
 • Rozpoznawać i prawidłowo używać narzędzia i urządzenia ręczne stosowane w szkółkarstwie leśnym.

Z2

Wykonywanie podstawowych prac z zakresu odnowień i zalesień

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie odnowień i zalesień;
 • Sposoby i techniki ręcznego przygotowania gleby do odnowień;
 • Zasady obsługi narzędzi do ręcznego przygotowania gleby i sadzenia sadzonek;
 • Wygląd sadzonek podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych;
 • Sposoby i zasady prawidłowego sadzenia drzew i krzewów leśnych;
 • Zasady zabezpieczania sadzonek na czas sadzenia.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie odnowień i zalesień;
 • Przygotowywać ręcznie glebę do odnowienia wskazaną techniką przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. motyka leśna, szpadel);
 • Sadzić prawidłowo sadzonki drzew i krzewów leśnych wskazaną metodą i narzędziami (np. kostur-lancet, szpadel);
 • Rozpoznawać sadzonki podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych;
 • Zabezpieczać sadzonki drzew i krzewów na czas sadzenia.

Z3

Wykonywanie podstawowych prac z zakresu pielęgnowania upraw i młodników

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie pielęgnowania upraw i młodników;
 • Wygląd podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych w stanie ulistnionym i bezlistnym;
 • Zasady obsługi narzędzi do wykonywania pielęgnacji w uprawach leśnych, czyszczeniach wczesnych i późnych;
 • Techniki wykonania pielęgnacji upraw leśnych, czyszczeń wczesnych i późnych;
 • Techniki podkrzesywania i formowania drzewek w uprawach i młodnikach.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie pielęgnowania upraw i młodników;
 • Rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów leśnych w stanie ulistnionym bezlistnym;
 • Wykonywać pielęgnacje upraw leśnych przy użyciu odpowiednich narzędzi;
 • Wykonywać czyszczenia wczesne w uprawach z użyciem odpowiednich narzędzi;
 • Podkrzesywać i formować drzewka na etapie uprawy i młodnika z użyciem odpowiednich narzędzi;
 • Wykonywać czyszczenia późne w młodnikach z użyciem odpowiednich narzędzi.

Z4

Wykonywanie podstawowych prac z zakresu użytkowania i ochrony lasu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska oraz zasady gospodarki odpadami w zakresie użytkowania i ochrony lasu;
 • Sposoby i techniki indywidualnego zabezpieczania sadzonek przed uszkodzeniami od zwierzyny;
 • Sposoby i techniki wznoszenia i konserwacji ogrodzeń upraw leśnych w celu ochrony przed szkodami od zwierzyny;
 • Zasady i techniki wieszania i konserwacji budek lęgowych dla ptaków;
 • Zasady montażu i obsługi różnych rodzajów pułapek na szkodliwe owady leśne;
 • Znajomość podstawowych sortymentów i gatunków drewna;
 • Prace i pojęcia związane z pomiarem i klasyfikacją drewna, szacunkami brakarskimi;
 • Wygląd podstawowych gatunków drzew pozyskiwanych na choinki i stroisz 11.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska oraz zasady gospodarki odpadami w zakresie użytkowania i ochrony lasu;
 • Zabezpieczać prawidłowo sadzonki przed uszkodzeniami od zwierzyny wskazaną metodą;
 • Stawiać i konserwować ogrodzenia upraw leśnych w celu ochrony przed szkodami od zwierzyny;
 • Montować i konserwować budki lęgowe dla ptaków;
 • Instalować i obsługiwać pułapki na szkodliwe owady leśne;
 • Rozpoznawać sortyment i gatunek drewna;
 • Pomagać w wyznaczaniu zabiegów, pomiarach drzew i drewna;
 • Rozpoznawać podstawowe drzewa leśne na choinki i stroisz.

Z5

Wykonywanie podstawowych prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • Zasady obsługi narzędzi i urządzeń ręcznych służących do gaszenia pożarów leśnych;
 • Sposoby i techniki obserwacji przeciwpożarowych terenu leśnego oraz zasady alarmowania i postępowania na wypadek pożaru lasu;
 • Sposoby konserwacji pasów przeciwpożarowych;
 • Sposoby i zasady dogaszania pożarów i dozorowania pożarzysk;
 • Zasady montażu i demontażu tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • Obsługiwać narzędzia i urządzenia ręczne do gaszenia pożarów;
 • Zaalarmować i odpowiednio postępować na wypadek pożaru lasu;
 • Dokonywać obserwacji przeciwpożarowej terenu leśnego;
 • Przeprowadzać konserwację pasów przeciwpożarowych;
 • Dogaszać pożar oraz dozorować pożarzysko;
 • Montować lub demontować tablice informacyjne lub ostrzegawcze o tematyce przeciwpożarowej.

Kompetencja zawodowa Kz2: Utrzymywanie w sprawności obiektów i urządzeń leśnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów i urządzeń turystycznych, hydrotechnicznych oraz infrastruktury komunikacyjnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów i urządzeń turystycznych, hydrotechnicznych oraz infrastruktury komunikacyjnej;
 • Sposoby i techniki wykonania konserwacji i napraw obiektów i urządzeń turystycznych;
 • Zasady użycia farb i impregnatów do konserwacji drewna;
 • Zasady i techniki użycia narzędzi i urządzeń do konserwacji drewna;
 • Sposoby konserwacji i utrzymania dróg leśnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów i urządzeń turystycznych, hydrotechnicznych oraz infrastruktury komunikacyjnej;
 • Wykonywać konserwację oraz naprawę obiektów i urządzeń turystycznych w zadanym zakresie;
 • Używać zgodnie z instrukcją farby i impregnaty do konserwacji drewna;
 • Używać zgodnie z instrukcją narzędzia i urządzenia do konserwacji drewna;
 • Wykonywać konserwację (narzędziami ręcznymi) dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej (rowy, przepusty, mostki).

Z7

Wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów oraz urządzeń ochronnych i łowieckich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie prac konserwacyjnych, naprawczych obiektów i urządzeń ochronnych i łowieckich;
 • Sposoby i techniki wykonania konserwacji oraz naprawy obiektów i urządzeń ochronnych i łowieckich;
 • Zasady użycia farb i impregnatów do konserwacji drewna i stali;
 • Zasady i techniki użycia narzędzi i urządzeń do konserwacji drewna i stali.
 • Przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakresie prac konserwacyjnych, naprawczych obiektów i urządzeń ochronnych i łowieckich;
 • Wykonywać konserwację oraz naprawy obiektów i urządzeń ochronnych i łowieckich
 • w zadanym zakresie (np. szlabanów drogowych, rogatek, paśników 9, lizawek 6, ambon myśliwskich 1);
 • Używać zgodnie z instrukcją farby i impregnaty do konserwacji drewna i stali;
 • Używać zgodnie z instrukcją narzędzia i urządzenia do konserwacji drewna i stali.

Pracownik w zawodzie robotnik leśny powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz wykorzystywane narzędzia i sprzęt na stanowisku pracy robotnika leśnego.
 • Wykonywania pracy w zespole i częściowo samodzielnie, pod nadzorem, w określonych warunkach organizacyjnych na stanowisku pracy robotnika leśnego.
 • Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania pracy robotnika leśnego.
 • Wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem ochrony środowiska.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania zadań robotnika leśnego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu robotnik leśny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu robotnik leśny

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie robotnik leśny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę