INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Robotnik rozbiórki budowli

Kod: 711904

2. Opis zawodu

Robotnik rozbiórki budowli zajmuje się pracami, polegającymi na demontażu obiektów budowlanych lub ich części, rozbieraniu i wyburzaniu obiektów budowlanych. Po zakończeniu robót segreguje materiały pochodzące z rozbiórki oraz odzyskuje materiały, nadające się do ponownego wykorzystania.

Opis pracy

Robotnik rozbiórki budowli wykonuje prace związane z demontażem i rozbiórką obiektów budowlanych lub ich części. Przygotowuje miejsce pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Zabezpiecza teren, na którym będzie prowadzona rozbiórka oraz obiekty sąsiadujące z obiektem rozbieranym, a także elementy rozbieranych obiektów przed niekontrolowanym zawaleniem. Wykonuje roboty rozbiórkowe zgodnie z dokumentacją techniczną, przestrzegając zaleceń osoby nadzorującej rozbiórkę. Robotnik rozbiórki budowli po zakończeniu robót rozbiórkowych porządkuje teren i segreguje materiały pochodzące z rozbiórki, z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, a także odzyskuje elementy i materiały nadające się do ponownego wykorzystania. W ramach segregacji wyodrębnia materiały, które będą podlegać recyklingowi 4 oraz te, które jako odpady niebezpieczne muszą być poddane specjalistycznej utylizacji 5.

Sposoby wykonywania pracy

Robotnik rozbiórki budowli stosuje odpowiednie do zakresu prac metody i procedury, których celem jest:

 • przygotowanie miejsca pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska,
 • zabezpieczanie terenu, obiektów sąsiadujących z obiektem rozbieranym oraz elementów rozbieranych obiektów przed niekontrolowanym zawaleniem,
 • wykonywania robót rozbiórkowych w sposób określony w dokumentacji technicznej, przestrzegając zaleceń osoby nadzorującej rozbiórkę,
 • porządkowanie terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych i segregacji materiałów pochodzących z rozbiórki z zachowaniem przepisów ochrony środowiska,
 • odzyskiwanie elementów i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania oraz segregacji materiałów, z wyodrębnieniem tych, które będą podlegać recyklingowi oraz tych, które jako odpady niebezpieczne muszą być poddane specjalistycznej utylizacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Robotnik rozbiórki budowli pracuje na terenie obiektu wyburzanego, stosując narzędzia, sprzęt, maszyny i urządzenia budowlane oraz materiały wybuchowe. Praca robotnika rozbiórki budowli może być wykonywana w zróżnicowanych warunkach: na wysokości i w niewygodnych pozycjach, w zmiennych warunkach atmosferycznych, a także na wolnym powietrzu lub w obiektach budowlanych wyłączonych z użytkowania.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Robotnik rozbiórki budowli w pracy wykorzystuje następujące narzędzia i sprzęt:

 • narzędzia ręczne (np. młotki, oskardy, łomy),
 • narzędzia elektryczne (np. młoty udarowe, młoty obrotowo-udarowe),
 • narzędzia spalinowe 3 (np. młoty pneumatyczne),
 • narzędzia pneumatyczne 2 (np. sprężarki, młoty pneumatyczne),
 • materiały wybuchowe,
 • rusztowania,
 • pomosty,
 • drabiny,
 • rynny spustowe,
 • zsuwnice 6.

Organizacja pracy

Robotnik rozbiórki budowli wykonuje pracę w zespole, pod nadzorem przełożonego, w obiektach budowlanych wyłączonych z użytkowania. Pracuje w podstawowym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, dostosowując czas pracy do przyjętego, w ramach świadczonych usług, harmonogramu robót.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Robotnik rozbiórki budowli może być narażony na zagrożenia:

 • fizyczne (promieniowanie ultrafioletowe podczas pracy w słońcu, zmienne warunki atmosferyczne podczas pracy na zewnątrz, przeciągi),
 • chemiczne i pyły (pyły z wełny mineralnej, pyły z azbestu 1),
 • mechaniczne (praca na wysokości, przenoszenie elementów demontowanych, skaleczenia ostrymi krawędziami, porażenie prądem, poślizgnięcia na mokrej nawierzchni, urazy oczu i skóry podczas pracy, przygniecenia elementami demontowanych konstrukcji, hałas, drgania, wibracje),
 • ergonomiczne, psychospołeczne (wymuszona pozycja ciała podczas pracy, nadmierny wysiłek podczas ręcznego transportu, lęk przed upadkiem z wysokości).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zatrucia ostre,
 • choroby skóry,
 • choroby oczu,
 • pylicę,
 • azbestozę,
 • pogorszenie lub utratę słuchu,
 • dolegliwości mięśniowo-szkieletowe.

Szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy robotnika rozbiórki budowli zgodnie z zasadami i przepisami:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeciwpożarowymi,
 • gospodarowania odpadami,
 • ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód robotnik rozbiórki budowli ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • duża sprawność układu kostno-stawowego,
 • duża sprawność układu mięśniowego,
 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu wzroku i słuchu,
 • duża sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • brak lęku przed wysokością,
 • zręczność rąk i palców,
 • zmysł równowagi,
 • rozróżnianie barw;

w kategorii sprawności i zdolności

 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność oraz dokładność,
 • wysoka samodyscyplina,
 • odporność na stres,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zdolność do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie robotnik rozbiórki budowli są:

 • alergie,
 • astma,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji,
 • zaburzenia równowagi,
 • lęk wysokości,
 • padaczka.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie robotnik rozbiórki budowli preferowane jest wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu budowlanym.

Pracę w zawodzie robotnik rozbiórki budowli może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie pracy,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w przedsiębiorstwie branży budowlanej lub w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie robotnik rozbiórki budowli wymagane jest ukończenie specjalistycznego szkolenia z zakresu:

 • BHP oraz postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi,
 • bezpiecznego postępowania z materiałami wybuchowymi (w przypadku pracy przy rozbiórkach wykonywanych metodą wybuchową).

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu robotnika rozbiórki budowli jest posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w pokrewnym zawodzie szkolnym o  kierunku budowlanym,
 • certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie usuwania elementów zawierających azbest,
 • certyfikatu ukończenia szkolenia, dotyczącego stosowania materiałów wybuchowych w budownictwie,
 • prawa jazdy kat. B lub C (wskazane w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Robotnik rozbiórki budowli może:

 • zdobyć doświadczenie jako pracownik fizyczny, realizując powierzone zadania zawodowe związane z robotami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi,
 • pracować na stanowisku brygadzisty nadzorującego pracę zespołu,
 • doskonalić umiejętności, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.

Doświadczony robotnik rozbiórki budowli może awansować na stanowisko brygadzisty.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie robotnik rozbiórki budowli nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie robotnik rozbiórki budowli w celu wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności, wymagane na stanowisku pracy lub kierują ich na szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe.

W systemie kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia), np. w zawodzie monter konstrukcji budowlanych lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (dla osób dorosłych) w zakresie kwalifikacji B20. Montaż konstrukcji budowlanych, można potwierdzić tę kwalifikację, przystępując do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Analogiczne możliwości potwierdzania kwalifikacji w tym zawodzie oferują Izby Rzemieślnicze, przeprowadzające egzaminy w systemie rzemiosła, dzięki czemu można uzyskać świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie robotnik rozbiórki budowli może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

313210

Monter konstrukcji budowlanychS

711102

Pomocniczy robotnik budowlany

931301

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę