INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Robotnik rozbiórki budowli

Kod: 711904

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Robotnik rozbiórki budowli może znaleźć pracę na miejscach rozbiórki obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej jako pracownik fizyczny. Może pracować na terenie kraju i za granicą.

Zatrudnienie w zawodzie robotnik rozbiórki budowli oferują:

 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • przedsiębiorstwa wykonujące roboty wyburzeniowe,
 • zakłady rzemieślnicze prowadzące działalność rozbiórkową,
 • specjalistyczne firmy zajmujące się usuwaniem azbestu,
 • zakłady rzemieślnicze prowadzące działalność wyburzeniową.

Robotnik rozbiórki budowli może prowadzić również własną działalność gospodarczą.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy: http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie robotnik rozbiórki budowli.

W preferowanym przez pracodawców zawodzie monter konstrukcji budowlanych kształcenie oferują branżowe szkoły I stopnia lub pracodawcy, umożliwiający naukę zawodu w rzemiośle. Kwalifikacje w tym zawodzie potwierdzają Okręgowe Komisję Egzaminacyjną lub Izby Rzemieślnicze.

Podmioty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dla osób dorosłych) zgodnie z ustawą o systemie oświaty to:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Szkolenie

Pracownik rozbiórki budowli może odbywać szkolenia i potwierdzić kompetencje:

 • w instytucjach specjalizujących się w szkoleniach np. w zakresie wykonywania prac rozbiórkowych z zastosowaniem specyficznych metod z użyciem preparatów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych,
 • u pracodawcy w ramach szkoleń stanowiskowych, przygotowujących do wykonywania określonych zadań zawodowych.

W zależności od specyfiki pracy robotnik rozbiórki budowli może uczestniczyć w specjalistycznych, szkoleniach, np. w zakresie:

 • postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi – w przypadku pracy w specjalistycznej firmie, stosującej metody rozbiórki z użyciem substancji i preparatów niebezpiecznych,
 • bezpiecznego postępowania z materiałami wybuchowymi – w przypadku pracy w specjalistycznej firmie, stosującej metody rozbiórki z użyciem materiałów wybuchowych,
 • usuwania elementów zawierających azbest – w przypadku pracy w specjalistycznej firmie, zajmującej się usuwaniem azbestu.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie robotnik rozbiórki budowli jest zróżnicowane i wynosi od 2162 zł do 3495 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Średnio jest to 2300 zł miesięcznie brutto.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód robotnik rozbiórki budowli uzależniony jest od:

 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • szczegółowego zakresu zadań,
 • liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze robót rozbiórkowych i wyburzeniowych,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • koniunktury na rynku pracy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie robotnik rozbiórki budowli, z uwagi na jego specyfikę, nie jest zalecane zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę