INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Robotnik rozbiórki budowli

Kod: 711904

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie robotnik rozbiórki budowli wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Zabezpieczanie terenu lub obiektu rozbiórki oraz obiektów w najbliższym otoczeniu.
 • Z2 Ocenianie stanu elementów obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki.
 • Z3 Ustalanie kolejności wykonywania demontażu elementów budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową.
 • Z4 Sprawdzanie odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.) i usuwanie wyposażenia obiektu przeznaczanego do rozbiórki.
 • Z5 Wykonywanie demontażu instalacji, urządzeń i kolejnych elementów (ustrojów) konstrukcyjnych.
 • Z6 Wykonywanie prac pomocniczych przy wyburzaniu obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych.
 • Z7 Sortowanie, czyszczenie, układanie i usuwanie z terenu rozbiórki elementów i materiałów nadających się do ponownego zastosowania lub recyklingu.
 • Z8 Usuwanie z terenu rozbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest i innych niż niebezpieczne.
 • Z9 Porządkowanie i wyrównywanie terenu rozbiórki.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i zabezpieczanie terenu oraz rozbieranego obiektu i obiektów w najbliższym otoczeniu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Zabezpieczanie terenu lub obiektu rozbiórki oraz obiektów w najbliższym otoczeniu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasady ergonomii w zakresie prac przygotowawczych i zabezpieczających teren oraz rozbierany obiekt i obiekty w najbliższym otoczeniu;
 • Zasady zabezpieczania, zagospodarowywania i oznakowywania terenu rozbiórki;
 • Zasady zabezpieczania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki i sąsiadujących z obiektami rozbieranymi.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasad ergonomii w zakresie prac przygotowawczych i zabezpieczających teren oraz rozbierany obiekt i obiekty w najbliższym otoczeniu;
 • Zabezpieczać wraz z oznakowaniem teren rozbiórki poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu rozbiórki, wygrodzenie biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą lub wykonanie drewnianych barier zabezpieczających;
 • Wykonywać zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
 • Zabezpieczać trwale lub czasowo obiekty sąsiadujące z obiektem przeznaczonym do rozbiórki.

Z2

Ocenianie stanu elementów obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody oceny stanu technicznego elementów obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki.
 • Oceniać rodzaj zniszczenia elementów obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki;
 • Przewidywać zagrożenia związane ze stanem technicznym obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
 • Zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka, występującym na terenie rozbiórki.

Z3

Ustalanie kolejności wykonywania demontażu elementów budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy rysunku budowlanego;
 • Zasady posługiwania się dokumentacją techniczno-projektową;
 • Metody i kolejność demontażu elementów budowlanych.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczno-projektową;
 • Stosować prawidłową kolejność demontażu elementów budowlanych.

Z4

Sprawdzanie odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.) i usuwanie wyposażenia obiektu przeznaczanego do rozbiórki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasady ergonomii w zakresie kontroli poprawności odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.) i usuwania wyposażenia obiektu przeznaczonego do rozbiórki;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany do kontroli poprawności odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.);
 • Zasady odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.);
 • Zasady usuwania wyposażenia obiektu przeznaczonego do rozbiórki;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany do usuwania wyposażenia obiektu przeznaczonego do rozbiórki;
 • Zasady stosowania prostych rusztowań i pomostów.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasad ergonomii w zakresie kontroli poprawności odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.) i usuwania wyposażenia obiektu przeznaczonego do rozbiórki;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt do kontroli poprawności odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.);
 • Stosować zasady odłączenia rozbieranego obiektu od sieci zasilających (gaz, c.o., energia elektryczna, woda, instalacje słaboprądowe itp.);
 • Dobierać narzędzia i sprzęt właściwy do usuwania wyposażenia obiektu przeznaczonego do rozbiórki;
 • Usuwać sprzęt, urządzenia i inne wyposażenie obiektu przeznaczonego do rozbiórki;
 • Prowadzić prace montażowe i demontażowe prostych rusztowań i pomostów do wykonania robót zabezpieczających.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie rozbiórki obiektu budowlanego i porządkowanie terenu rozbiórki obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Wykonywanie demontażu instalacji, urządzeń i kolejnych elementów (ustrojów) konstrukcyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasady ergonomii w zakresie demontażu instalacji, urządzeń i kolejnych elementów (ustrojów) konstrukcyjnych;
 • Zasady posługiwania się dokumentacją techniczno-projektową w zakresie demontażu instalacji, urządzeń i kolejnych elementów (ustrojów) konstrukcyjnych;
 • Zasady doboru i eksploatacji narzędzi, sprzętu, maszyn i urządzeń w robotach rozbiórkowych;
 • Zasady montażu i demontażu instalacji;
 • Zasady wznoszenia i rozbiórki obiektów budowlanych.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasad ergonomii w zakresie demontażu instalacji, urządzeń i kolejnych elementów (ustrojów) konstrukcyjnych;
 • Przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka podczas wykonywania robót rozbiórkowych i porządkowych;
 • Zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka w trakcie rozbiórki i porządkowania terenu rozbiórki;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczno-projektową w zakresie demontażu instalacji, urządzeń i kolejnych elementów (ustrojów) konstrukcyjnych;
 • Stosować narzędzia, sprzęt, maszyny i urządzenia w robotach rozbiórkowych;
 • Demontować instalacje w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
 • Demontować elementy obiektu budowlanego.

Z6

Wykonywanie prac pomocniczych przy wyburzaniu obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasady ergonomii w zakresie prac pomocniczych przy wyburzaniu obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych;
 • Zasady wyburzania obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasad ergonomii w zakresie prac pomocniczych przy wyburzaniu obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych;
 • Wykonywać prace pomocnicze przy wyburzaniu obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych.

Z7

Sortowanie, czyszczenie, układanie i usuwanie z terenu rozbiórki elementów i materiałów nadających się do ponownego zastosowania lub recyklingu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasady ergonomii w zakresie sortowania, czyszczenia, układania i usuwania z terenu rozbiórki elementów i materiałów nadających się do ponownego zastosowania lub recyklingu;
 • Zasady i metody recyklingu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku demontażu elementów budowlanych.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasad ergonomii w zakresie sortowania, czyszczenia, układania i usuwania z terenu rozbiórki elementów i materiałów nadających się do ponownego zastosowania lub recyklingu;
 • Segregować odpady powstałe po demontażu elementów budowlanych;
 • Czyścić elementy i materiały odzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania;
 • Porządkować posortowane elementy i materiały odzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania.

Z8

Usuwanie z terenu rozbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest i innych niż niebezpieczne

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasady ergonomii w zakresie usuwania z terenu rozbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest i innych niż niebezpieczne;
 • Zasady postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi azbest.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasad ergonomii w zakresie usuwania z terenu rozbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest i innych niż niebezpieczne;
 • Usuwać z terenu rozbiórki preparaty i substancje niebezpieczne, w tym materiały zawierające azbest i inne odpady.

Z9

Porządkowanie i wyrównywanie terenu rozbiórki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasady ergonomii w zakresie porządkowania i wyrównywania terenu rozbiórki;
 • Zasady postępowania w trakcie porządkowania i wyrównywania terenu rozbiórki.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i zasad ergonomii w zakresie porządkowania i wyrównywania terenu rozbiórki;
 • Oceniać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka w trakcie porządkowania i wyrównywania terenu rozbiórki;
 • Zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka w trakcie porządkowania i wyrównywania terenu rozbiórki;
 • Porządkować teren po rozbiórce obiektu.

Pracownik w zawodzie robotnik rozbiórki budowli powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za demontaż, wyburzanie i rozbieranie obiektów budowlanych oraz powierzone mu maszyny i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Wykonywania pracy pod kierunkiem i częściowo samodzielnie w określonych warunkach organizacyjnych.
 • Podejmowania współpracy w zespole pracowniczym, realizującym zadania w zakresie rozbiórki budowli.
 • Przewidywania skutków podejmowanych działań w zakresie rozbiórki budowli.
 • Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w zakresie rozbiórki budowli i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Dostosowywania zachowania do zmian w środowisku pracy.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie nowych technologii rozbiórki budowli.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu robotnik rozbiórki budowli.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu robotnik rozbiórki budowli

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie robotnik rozbiórki budowli nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę