INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rozbieracz-wykrawacz

Kod: 751104

2. Opis zawodu

Rozbieracz-wykrawacz dokonuje rozbioru 12 tusz, półtusz, ćwierćtusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych na części zasadnicze 3. Ponadto wykrawa elementy handlowe 7 mięsa oraz mięsa drobne zgodnie z wymaganiami rynku krajowego lub zagranicznego.

Opis pracy

Rozbieracz-wykrawacz wykonuje czynności związane z rozbiorem zwierząt po uboju na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych, baranich, kozich, końskich, króliczych i dziczyzny (jelenia, daniela, sarny i dzika) oraz tuszek drobiowych i dzikiego ptactwa. Przygotowuje z części zasadniczych elementy handlowe oraz elementy do produkcji wędlin (wędzonki i kiełbasy).

Rozbieracz-wykrawacz sortuje i klasyfikuje mięso pochodzące z obróbki elementów do produkcji wędlin, konserw oraz tłuszczów. Rozbiera ośrodki 11 wszystkich rodzajów zwierząt rzeźnych i drobiu. Dokonuje klasyfikacji jakościowej kości i żył otrzymanych w wyniku wykrawania. Utrzymuje urządzenia i drobny sprzęt w czystości, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Segreguje odpady poprodukcyjne.

Sposoby wykonywania pracy

Rozbieracz-wykrawacz wykonuje zadania zawodowe ręcznie, z zastosowaniem właściwych narzędzi. Jego praca polega m.in. na:

 • rozbieraniu na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, końskich, króliczych, tusz cielęcych, baranich, kozich, dziczyzny oraz drobiu i ptactwa dzikiego; ręcznie lub na taśmie rozbiorowej za pomocą pił,
 • wykrawaniu, za pomocą różnych rodzajów noży z półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, króliczych, tusz cielęcych, baranich, kozich, dziczyzny oraz drobiu i ptactwa dzikiego, części zasadniczych z przeznaczeniem na mięsa drobne oraz do produkcji wędlin i konserw,
 • odkostnianiu, zdejmowaniu tłuszczu zewnętrznego i większych skupisk tkanki łącznej, wycinaniu chrząstek i części przekrwionych,
 • przygotowywaniu z części zasadniczych składników do produkcji wędlin lub elementu handlowego,
 • sortowaniu mięsa i tłuszczów pochodzących z obróbki składników na wędliny lub elementów handlowych na klasy jakościowe w zależności od barwy mięsa, ścięgnistości, zawartości tkanki tłuszczowej, przekrwień itp.,
 • klasyfikowaniu otrzymanych w wyniku wykrawania tłuszczy, kości, żył na poszczególne klasy jakościowe,
 • rozbieraniu ośrodków oraz podrobów wszystkich rodzajów zwierząt rzeźnych i drobiu,
 • skórowaniu ręcznym i mechanicznym,
 • ostrzeniu i konserwowaniu narzędzi stosowanych przy rozbiorze i wykrawaniu,
 • prowadzeniu czynności rozbioru i wykrawania zgodnie z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 2,
 • przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz przepisów prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w przetwórstwie mięsnym i drobiarskim.

Ponadto w swojej pracy rozbieracz-wykrawacz uwzględnia wymagania związane z aspektami sanitarno-higienicznymi, zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami ochrony przeciwpożarowej, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) 4, zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) 5, zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) 1, instrukcjami stanowiskowymi i procedurami wewnątrzzakładowymi.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Rozbieracz-wykrawacz pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, sztucznie oświetlonych, często chłodnych i wentylowanych mechanicznie, przy dużym natężeniu hałasu. Praca jest monotonna, zrutynizowana, wykonywana w pozycji stojącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Rozbieracz-wykrawacz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • piłę tarczową,
 • piłę taśmową,
 • nóż trybownik 9,
 • odbłaniarkę 10,
 • odtłuszczarkę,
 • skórowaczkę 13,
 • ostrzałkę do noży i pił,
 • sterylizator do pił.

Organizacja pracy

Rozbieracz-wykrawacz może pracować indywidualnie lub zespołowo stosownie do stanowiska, wielkości zakładu pracy i jego organizacji. W zależności od organizacji zakładu produkcyjnego praca może przebiegać w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, w wymiarze 8 godzin dziennie. Większość czynności pracownika w tym zawodzie jest zrutynizowana. Rozbieracz-wykrawacz kontaktuje się z przełożonym oraz ze współpracownikami w celu uzyskania informacji na temat przebiegu prac, wypełniania poleceń przełożonych, np. brygadzisty czy technologa. Odpowiedzialność w zawodzie rozbieracz-wykrawacz ogranicza się do własnego stanowiska pracy – wykonuje on polecenia zwierzchnika i jest przez niego kontrolowany.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Rozbieracz-wykrawacz w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:

 • zagrożenia mechaniczne (poruszanie się po śliskich powierzchniach, możliwość urazu na skutek kontaktu z ostrymi narzędziami lub elementami maszyn i urządzeń),
 • hałas (związany z pracą maszyn i urządzeń),
 • niskie temperatury (podczas wykonywania rozbioru i wykrawania),
 • podwyższoną wilgotność (pomieszczenia produkcyjne),
 • porażenia prądem (praca przy obsłudze urządzeń elektrycznych),
 • zagrożenia wynikające z wykonywania pracy w pozycji stojącej,
 • zagrożenia chemiczne wynikające z pracy (np. kontakt ze środkami chemicznymi służącymi do mycia, dezynfekcji urządzeń i sprzętu),
 • zagrożenia biologiczne (np. szkodliwe działanie substancji wydzielanych przez makro- i mikroorganizmy lub niektóre alergeny podczas pracy z surowym mięsem).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód rozbieracz-wykrawacz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe,
 • czucie smakowe,
 • zmysł równowagi,
 • szybki refleks,
 • zręczność rąk,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • podzielności uwagi,
 • dobra pamięć,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • współdziałanie i współpraca w grupie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność adaptacji do zmiennych warunków w środowisku pracy;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość podporządkowania się,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odporność na stres.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Rozbieracz-wykrawacz, ze względu na bezpośredni kontakt z żywnością, powinien mieć aktualne orzeczenie (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno- -epidemiologicznych, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.

Praca w zawodzie rozbieracz-wykrawacz pod względem wydatku energetycznego należy do średnio ciężkich.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu rozbieracz-wykrawacz są:

 • nosicielstwo jakichkolwiek chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • płaskostopie i skrzywienie kręgosłupa,
 • przewlekłe choroby skóry (szczególnie rąk),
 • alergie pokarmowe,
 • zaburzenia lub utrata zmysłu smaku, węchu,
 • niektóre choroby płuc i przewodu pokarmowego,
 • chorobowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • choroby odzwierzęce,
 • alergie skórne,
 • choroby narządu słuchu,
 • złamania, zwichnięcia,
 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • choroby reumatyczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie rozbieracz-wykrawacz preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach z branży spożywczej.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie rozbieracz-wykrawacz nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych, kwalifikacji i szczególnych uprawnień.

Pracę w zawodzie rozbieracz-wykrawacz może wykonywać osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w rozbiorze tusz zwierząt rzeźnych.

Podjęcie pracy w zawodzie rozbieracz-wykrawacz ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym wędliniarz,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodach pokrewnych rzeźnik-wędliniarz lub wędliniarz, nadawanych w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu rozbieracza-wykrawacza są m.in.:

 • posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego),
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające doskonalenie w zakresie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie rozbieracz-wykrawacz ma możliwość:

 • rozpocząć pracę na stanowisku pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę zespołu pracowników,
 • po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej (np. na kierunku technologia żywności i żywienia),
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • założyć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych,
 • doskonalić i rozszerzać swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, kursach, warsztatach.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie rozbieracz-wykrawacz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość poświadczenia kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie rozbieracz-wykrwacz, wchodzących w skład zawodu pokrewnego wędliniarz, w zakresie kwalifikacji TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie rozbieracz-wykrawacz oferuje system kształcenia rzemieślniczego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym rzeźnik-wędliniarz lub wędliniarz. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.ploraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacjihttps://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie rozbieracz-wykrawacz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Garmażer

751101

Jeliciarz

751102

Rzeźnik-wędliniarz

751105

Ubojowy

751106

WędliniarzS

751107

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę