INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rozbieracz-wykrawacz

Kod: 751104

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie rozbieracz-wykrawacz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Rozbieranie tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych.
 • Z2 Wykrawanie i sortowanie mięsa.
 • Z3 Magazynowanie mięsa w warunkach chłodniczych/mroźniczych.
 • Z4  Konfekcjonowanie 8 oraz magazynowanie mięsa i ośrodków.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych oraz wykrawanie mięsa obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Rozbieranie tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację technologiczną 6 i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące pracy podczas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Zasady stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej podczas prac związanych z rozbieraniem tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Rodzaje rozbiorów tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Sposoby i techniki skórowania;
 • Elementy technologiczne/kulinarne tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Linie cięć technologicznych podziału tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych na elementy zasadnicze;
 • Zastosowanie urządzeń oraz sprzętu do rozbioru tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Zasady obsługi urządzeń stosowanych do rozbioru;
 • Zasady ostrzenia i konserwowania urządzeń i narzędzi stosowanych przy rozbiorze;
 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie rozbioru.
 • Stosować dokumentację technologiczną i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące pracy podczas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Dobierać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z rozbieraniem tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Rozróżniać rodzaje rozbiorów tusz zwierząt rzeźnych, dziczyzny i tuszek drobiowych;
 • Wykonywać skórowanie;
 • Stosować linie cięć tusz, półtusz i ćwierćtusz tuszek;
 • Prowadzić rozbiór na elementy zasadnicze;
 • Dobierać urządzenia oraz sprzęt stosowany do rozbioru;
 • Stosować urządzenia oraz sprzęt do rozbioru zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Wykonywać konserwację urządzeń i narzędzi stosowanych do rozbioru;
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas rozbioru.

Z2

Wykrawanie i sortowanie mięsa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację technologiczną i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące pracy podczas wykrawania mięsa;
 • Zasady stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej podczas prac związanych z wykrawaniem mięsa;
 • Klasyfikację mięsa;
 • Zasady oceny jakościowej mięsa;
 • Rodzaje ośrodków zwierząt rzeźnych;
 • Zastosowanie noży stosowanych do wykrawania mięsa;
 • Zasady ostrzenia i konserwowania narzędzi stosowanych przy wykrawaniu;
 • Zasady segregacji odpadów poprodukcyjnych;
 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie wykrawania mięsa.
 • Stosować dokumentację technologiczną i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące pracy podczas wykrawania mięsa;
 • Dobierać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z wykrawaniem mięsa;
 • Rozróżniać mięsa według klas;
 • Prowadzić wykrawanie mięsa za pomocą noży;
 • Sortować mięsa i tłuszcze według klas czy przeznaczenia;
 • Rozbierać ośrodki i podroby zwierząt rzeźnych;
 • Dobierać noże do wykrawania mięsa;
 • Wykonywać konserwację narzędzi stosowanych do wykrawania;
 • Stosować segregację odpadów poprodukcyjnych;
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas wykrawania mięsa.

Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie mięsa do sprzedaży obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których są wymagane odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Magazynowanie mięsa w warunkach chłodniczych/mroźniczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację technologiczną i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące magazynowania mięsa;
 • Zasady magazynowania mięsa i ośrodków;
 • Zasady działania urządzeń chłodniczych / mroźniczych;
 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie magazynowania mięsa i ośrodków.
 • Stosować dokumentację technologiczną i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące magazynowania mięsa;
 • Stosować zasady magazynowania mięsa, ośrodków i podrobów;
 • Dobierać parametry pracy urządzeń chłodniczych / mroźniczych;
 • Posługiwać się aparaturą kontrolno-pomiarową w celu monitorowania prawidłowych warunków magazynowania mięsa i ośrodków;
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas magazynowania mięsa i ośrodków.

Z4

Konfekcjonowanie oraz magazynowanie mięsa i ośrodków

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację technologiczną i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące konfekcjonowania mięsa;
 • Metody konfekcjonowania mięsa;
 • Zasady etykietowania mięsa kulinarnego;
 • Maszyny i urządzenia stosowane do przygotowania mięsa do sprzedaży;
 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie konfekcjonowania mięsa i ośrodków.
 • Stosować dokumentację technologiczną i instrukcje wewnątrzzakładowe dotyczące konfekcjonowania mięsa;
 • Dobierać metody konfekcjonowania mięsa;
 • Dobierać opakowania;
 • Dobierać maszyny i urządzenia stosowane do przygotowania mięsa do sprzedaży lub dalszej obróbki;
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia do konfekcjonowania mięsa;
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas magazynowania mięsa i ośrodków.

Pracownik w zawodzie rozbieracz-wykrawacz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi) oraz za powierzone maszyny i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy podczas wykonywania rozbioru tusz zwierzęcych.
 • Dostosowywania się do zmian w środowisku pracy w zakładach przetwórstwa mięsnego.
 • Wykonywania czynności zawodowych z zachowaniem należytej staranności i zasad obowiązujących w zakładach przetwórstwa mięsnego.
 • Stosowania się do rad, poleceń zwierzchników oraz przestrzegania instrukcji technologicznych.
 • Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania prac związanych z rozbiorem tusz zwierzęcych.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym w branży spożywczej.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży przetwórstwa mięsnego.
 • Dbania o bezpieczeństwo, zdrowie, ochronę środowiska w zakładzie przetwórstwa mięsnego.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu rozbieracz-wykrawacz.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rozbieracz-wykrawacz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rozbieracz-wykrawacz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę