INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Renowator mebli artystycznych

Kod: 752204

2. Opis zawodu

Renowator mebli artystycznych zajmuje się renowacją 28 i konserwacją 13 mebli współczesnych, zabytkowych 19 oraz artystycznych 18. Jego praca polega na naprawie, odnawianiu, wykańczaniu powierzchni mebli z zastosowaniem dawnych oraz nowoczesnych materiałów i technik. Wykorzystuje przy tym wiedzę nie tylko z zakresu stolarstwa, ale również m.in. historii sztuki, ornamentyki 25, styloznawstwa 35.

Opis pracy

Renowator mebli artystycznych wykonuje usługi w zakresie renowacji i konserwacji mebli współczesnych, zabytkowych oraz artystycznych. Zajmuje się naprawami (np. pęknięć, wypaczeń 43) oraz wzmacnianiem konstrukcji mebli, rekonstrukcją i uzupełnianiem brakujących elementów i podzespołów mebli, impregnacją 9 drewna oraz eliminowaniem niszczących je owadów.

Zakres obowiązków w tym zawodzie obejmuje powierzchniową naprawę drewna litego 4 i powierzchni okleinowanych 22, wypełnianie ubytków oraz – w razie potrzeby – wymianę zniszczonych podzespołów i elementów mebli. Renowator mebli artystycznych wykonuje m.in. zabiegi snycerskie 31, usuwa stare powłoki wykończeniowe mebli, przygotowuje powierzchnie pod wykończenie, barwi drewno, wykańcza meble metodami tradycyjnymi i nowoczesnymi, konserwuje okucia 24 meblowe i inne części wchodzące w skład mebli.

Wykonywane przez niego zabiegi dotyczą także materiałów drewnopochodnych 16 oraz takich jak np. szkło, metal, kompozyty 12, ale też materiały tapicerskie 17. Renowator mebli artystycznych jest zawodem rzemieślniczym.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie renowator mebli artystycznych wykonuje pracę polegającą na:

 • identyfikowaniu uszkodzeń mebla,
 • czytaniu rysunków roboczych i sporządzaniu szkiców odręcznych,
 • dobieraniu materiałów i technologii odpowiednich do przeprowadzenia prac, jakich wymaga dany mebel,
 • obliczaniu zapotrzebowania materiałowego i kalkulacji kosztów usługi (w miarę zdobywanego doświadczenia),
 • obsługiwaniu maszyn, elektronarzędzi 5 oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania prac renowacyjnych oraz konserwatorskich,
 • wykańczaniu powierzchni mebli (dobór i montaż okuć, wykańczanie malarsko-lakiernicze itp.),
 • kontrolowaniu jakości wykonywanej pracy z uwzględnieniem funkcjonalności i estetyki wyrobów,
 • czyszczeniu i konserwowaniu obsługiwanych maszyn oraz wykonywaniu prostych napraw,
 • dokumentowaniu przebiegu prac w przypadku renowacji i konserwacji mebli zabytkowych,
 • rozliczaniu kosztów zużytego materiału.

WAŻNE

Renowator mebli artystycznych może założyć własną działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu firmy świadczącej usługi z zakresu renowacji mebli.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Miejscem pracy renowatora mebli artystycznych jest pracownia renowacyjna lub warsztat stolarski przystosowany do wykonywania prac renowatorskich. Renowator mebli artystycznych może również wykonywać swoją pracę w pomieszczeniu udostępnionym przez klienta, dla którego wykonuje usługę.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Renowator mebli artystycznych w swojej pracy będzie wykorzystywał różnego rodzaju maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w stolarstwie, w tym:

 • strugnicę 34;
 • narzędzia ręczne, np. ściski stolarskie 37, narzędzia do trasowania 41, narzędzia tnące (np. piły), narzędzia do wyrównywania powierzchni (np. strugi 32, tarniki 38, pilniki 27), narzędzia do wykonywania otworów (np. świdry, wiertła), dłuta 3,
 • elektronarzędzia i maszyny stolarskie, np. wiertarki, wkrętarki 42, szlifierki 36, frezarki 8, pilarki 26, strugarki 33, wyrzynarki 44, tokarki 39, czopiarki 2, tokarko-kopiarki 40, okleiniarki 23 itp.,
 • narzędzia do nakładania lakierów, farb i innych substancji chemicznych niezbędnych do wykonywania prac stolarskich (pędzle, wałki, urządzenia do malowania natryskowego itp.),
 • urządzenia czyszczące, np. myjki do wałków, myjki ciśnieniowe.

Renowator mebli artystycznych pracuje w ubraniu roboczym, stosuje maski ochronne na twarz i inne wymagane na konkretnych stanowiskach pracy środki ochrony osobistej.

Organizacja pracy

Organizacja pracy renowatora mebli artystycznych zależy od systemu przyjętego w zakładzie pracy, w którym jest zatrudniony. W większości firm obowiązuje jedno- lub dwuzmianowy system pracy, a zadania są wykonywane w stałych godzinach, z reguły przez 8 godzin dziennie. Praca renowatora mebli artystycznych najczęściej ma charakter samodzielny i indywidualny, dlatego pracownik wykonujący zawód sam odpowiada za jakość wykonanej pracy. Renowator mebli artystycznych zatrudniony w większym warsztacie renowacyjnym lub np. w placówce muzealnej kontaktuje się ze współpracownikami i może podlegać przełożonemu, z którym uzgadnia kolejność robót i przez którego jest okresowo kontrolowany.

Renowator mebli artystycznych prowadzący własną firmę swój czas pracy dostosowuje do liczby zamówień i terminu realizacji przyjętych zleceń. Dodatkowo jest odpowiedzialny za poszukiwanie klientów i kontakty z nimi.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie renowator mebli artystycznych występują zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, np. hałasem, zapyleniem i bezpośrednim kontaktem z materiałami chemicznymi. Zagrożenia w pracy renowatora mebli artystycznych związane są z wykonywaniem takich czynności zawodowych, jak:

 • obsługiwanie maszyn stolarskich,
 • podnoszenie i przenoszenie ciężarów,
 • manipulowanie ostrymi narzędziami przy drobnych elementach,
 • długotrwała praca w pozycji stojącej lub praca w niewygodnych pozycjach (np. w pozycji schylonej, w przysiadzie, w pozycji klęczącej itp.),
 • przebywanie w zanieczyszczonym pyłami powietrzu (zaleca się korzystanie z wyciągów, wentylatorów i odkurzaczy w celu zniwelowania zapylenia),

a także z kontaktem z substancjami łatwopalnymi i szkodliwymi (środki chemiczne, kleje, materiały malarsko-lakiernicze, rozpuszczalniki itp.).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód renowator mebli artystycznych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość wzroku,
 • spostrzegawczość,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność palców,
 • zręczność rąk;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia artystyczne,
 • uzdolnienia techniczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność koncentracji uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • dokładność,
 • odporność emocjonalna,
 • cierpliwość,
 • wytrwałość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie renowator mebli artystycznych wymagana jest ogólna dobra sprawność fizyczna, wysoka zręczność rąk i palców oraz sprawność zmysłu dotyku.

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie renowator mebli artystycznych są poważne dysfunkcje narządu wzroku, takie jak brak widzenia stereoskopowego, zaburzenia w rozróżnianiu barw oraz ograniczona ostrość wzroku niedająca się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

Ograniczenia, które mogą uniemożliwić pracę w tym zawodzie, wiążą się również z dysfunkcjami znacznego stopnia kończyn dolnych oraz dysfunkcjami niewielkiego i znacznego stopnia kończyn górnych, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzeniami zmysłu dotyku, a także z epilepsją.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie renowator mebli artystycznych preferowane jest wykształcenie rzemieślnicze. W zawodzie mogą pracować też osoby, które ukończyły branżową szkołę I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w szkolnym zawodzie pokrewnym stolarz.

Pracę w zawodzie renowator mebli artystycznych może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie pracy.

Pracodawcy chętnie zatrudniają także osoby z wykształceniem średnim technicznym lub wyższym po kierunkach związanych ze stolarstwem i odpowiednim przeszkoleniu w zakresie konserwacji i renowacji mebli.

Bez względu na wybraną ścieżkę kształcenia, do pracy nad renowacją mebli niezbędna jest wiedza na temat mebli zabytkowych, technologii ich wytwarzania oraz konserwacji, a także z zakresu historii sztuki i ornamentyki. Renowator mebli artystycznych powinien łączyć tę wiedzę ze znajomością stolarstwa i stosowania substancji chemicznych, niezbędnych do wykonywania prac renowacyjnych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu renowator mebli artystycznych nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe. Jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się:

 • świadectwem czeladniczym, a następnie dyplomem mistrzowskim w zawodzie renowator mebli artystycznych, nadawanymi w ramach kształcenia rzemieślniczego po spełnianiu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • dyplomem potwierdzającym kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym stolarz, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Cenione jest również posiadanie:

 • suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • udokumentowanego doświadczenia w dziedzinie stolarstwa meblowego, znajomości historycznych technik stolarstwa meblowego, wiedzy na temat mebli zabytkowych oraz ich konserwowania z użyciem substancji chemicznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Renowator mebli artystycznych może:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, pracującego pod nadzorem czeladnika lub mistrza w zawodzie,
 • następnie wraz z nabyciem doświadczenia i po spełnianiu formalnych wymogów (wymaganych w rzemiośle) zostać czeladnikiem i mistrzem w zawodzie.

Może też awansować na wyższe stanowiska w hierarchii zakładu – zostać np. kierownikiem muzealnej pracowni konserwacji mebli czy brygadzistą lub mistrzem w warsztacie renowacji mebli, który nadzoruje i zarządza zespołem kilku osób.

Renowator mebli artystycznych może ponadto rozwijać się zawodowo poprzez:

 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów materiałów renowacyjnych, elektronarzędzi i maszyn lub w wyspecjalizowanych szkołach, ośrodkach szkoleniowych i pracowniach rzemieślniczych oraz konserwacji zabytków,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych dzięki kształceniu/szkoleniu w zawodach pokrewnych,
 • podjęcie studiów wyższych (pod warunkiem posiadania średniego wykształcenia oraz zdanego egzaminu maturalnego), a następnie podyplomowych na kierunkach związanych z historią sztuki oraz konserwacją i restauracją dzieł sztuki.

Osoby mające kompetencje w zawodzie renowatora mebli artystycznych mogą podjąć pracę w zawodach pokrewnych, takich jak stolarz mebli artystycznych i wzorcowych, stolarz meblowy, stolarz modelarz instrumentów muzycznych.

Pracownik w tym zawodzie może także założyć własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi w zakresie renowacji mebli.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Nabyte w procesie pracy kompetencje zawodowe właściwe dla zawodu renowator mebli artystycznych można potwierdzić w organizacjach rzemieślniczych egzaminem czeladniczym 1 i mistrzowskim 20.

Potwierdzenie kwalifikacji w pokrewnym zawodzie szkolnym stolarz w zakresie kwalifikacji AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, jest możliwe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Do egzaminu można również przystąpić w trybie eksternistycznym.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie renowator mebli artystycznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik technologii drewnaS

311922

Stolarz galanterii drzewnej

752206

Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

752207

Stolarz meblowy

752208

Stolarz modelarz instrumentów muzycznych

752209

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę