INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Renowator mebli artystycznych

Kod: 752204

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło:

1. Czeladnik

Jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych stwierdzający opanowanie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

2. Czopiarka

Jedno- lub wielowrzecionowa obrabiarka do drewna. Służy do wykonywania czopów, wpustów i wypustów, np. w elementach mebli, stolarki budowlanej.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czopiarka;3889839.html

[dostęp: 10.07.2018]

3. Dłuto

Narzędzie do przecinania lub wykonywania otworów, wgłębień, gniazd i rowków oraz rzeźbienia i wygładzania powierzchni. Stosowane między innymi w stolarstwie, ciesielstwie, snycerstwie.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dluto;3893111.html

[dostęp: 10.07.2018]

4. Drewno lite

Surowiec naturalny otrzymywany ze ściętych drzew. Rodzaje drewna litego najczęściej stosowane w wyrobie mebli to dąb, buk, olcha, sosna. Meble są nazywane litymi tylko wtedy, kiedy wszystkie ich części – pomijając ścianę tylną i dna szuflad – zostały wyprodukowane z podanego rodzaju drewna, a nie są fornirowane.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

5. Elektronarzędzia

Narzędzia zasilane prądem elektrycznym przeznaczone do prac, których wykonywanie narzędziami ręcznymi byłoby uciążliwe, czasochłonne, niewygodne lub niemożliwe, np. wiertarki, wkrętarki, pilarki, szlifierki, frezarki, tokarki i inne.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

6. Fornir

Cienkie, zazwyczaj szerokie płaty drewna o grubości do kilku milimetrów.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fornir;3902002.html

[dostęp: 10.07.2018]

7. Fornirowanie

Okleinowanie, oklejanie pospolitego drewna okładzinami ze szlachetnych gatunków.

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/fornirowanie.html

[dostęp: 10.07.2018]

8. Frezarka

Rodzaj obrabiarki skrawającej do metali i innych materiałów skrawalnych (drewna, tworzyw sztucznych, kamienia), służącej do obróbki za pomocą frezów (lub głowic frezowych) płaszczyzn, powierzchni krzywoliniowych, rowków, wgłębień itp.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/frezarka;3902775.html

[dostęp: 10.07.2018]

9. Impregnacja

Nasycenie podłoża (drewno, płótno, papier, skóra, włókno, kamień, tynk) środkami zabezpieczającymi i wzmacniającymi.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/impregnacja;3914400.html

[dostęp: 10.07.2018]

10. Inkrustacja

Technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni przedmiotu innymi materiałami układanymi we wzory.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inkrustacja;3914792.html

[dostęp: 10.07.2018]

11. Intarsja

Technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna, dzięki czemu powstaje barwny wzór (motywy ornamentalne, sceny figuralne).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/intarsja;4008542.html

[dostęp: 10.07.2018]

12. Kompozyty

Materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości. W branży meblarskiej stosuje się przede wszystkim kompozyty drzewne, składające się z rozdrobnionego drewna (składnik główny) i spoiwa, tj. syntetycznych żywic z grupy duroplastów, w tym np. wytwarzane z fornirów: sklejka wodoodporna, lignofol, wytwarzane z wiórów: płyta wiórowa, wytwarzane z masy włóknistej: płyta pilśniowa, mieszane: połączenie warstw drewna o różnym rozdrobnieniu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kompozyt;3924636.html

[dostęp: 10.07.2018]

13. Konserwacja

Zabiegi pielęgnacyjne i zachowawcze, mające na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie, ale bez tak dużego zakresu prac, jak w przypadku renowacji i przede wszystkim bez kompleksowego oczyszczania drewna.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

14. Laka

Żywica chińskiego sumaka lakowego używana w chińskiej i japońskiej sztuce zdobniczej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/laka;3930134.html

[dostęp: 10.07.2018]

15. Masa perłowa

Elementy muszli perłopławów używane jako tworzywo dekoracyjne.

Definicja opracowana przez zespół ekspertów

16. Materiały drewnopochodne

Różnego rodzaju materiały budowlane produkowane z odpadów przemysłu drzewnego, przede wszystkim z wiórów, gałęzi itd. Niektóre z tych materiałów wytwarza się z drewna, które nie nadawałoby się do wytworzenia elementów takich jak deski, kantówka, itd. Do materiałów drewnopochodnych należą: płyty OSB, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, płyty paździerzowe, sklejka, płyty MDF.

http://materialy.budowlane.edu.pl/Materiały_drewnopochodne

[dostęp: 10.07.2018]

17. Materiały tapicerskie

Materiały służące do wyścielania i obijania mebli, siedzeń: skóry, tkaniny (jak np. szenile, żakardy, welury, plusze).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

18. Meble artystyczne

Meble będące wytworami działalności rzemieślniczej o charakterze artystycznym, dekoracyjnym i użytkowym.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

19. Meble zabytkowe

Antyki; meble będące wytworami sztuki dawnej, mające wartość historyczną, estetyczną lub materialną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

20. Mistrz

Tytuł uzyskany na egzaminie zawodowym, potwierdzony dyplomem, poświadczający umiejętności, doświadczenie i wykształcenie zawodowe w dziedzinie rzemiosła w różnych zawodach rzemieślniczych. Dyplom mistrzowski można uzyskać po zdaniu zawodowego egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną w izbie rzemieślniczej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

21. Obróbka drewna

Ogół procesów technologicznych mających na celu nadanie elementom i wyrobom z drewna i tworzyw drzewnych wymaganego kształtu i wymiarów, usunięcie niedopuszczalnych wad drewna lub poprawę jego naturalnych cech przez uwydatnienie rysunku, barwy i połysku oraz nakładanie powłok malarsko-lakierniczych w celu wykończenia powierzchni, utwardzenia i zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/drewna-obrobka;3894220.html

[dostęp: 10.07.2018]

22. Okleina

Rodzaj dekoracyjnego (o atrakcyjnym rysunku i barwie), naturalnego forniru, na ogół płasko skrawanego i stanowiącego cienki arkusz drewna o grubości najczęściej 0,4–1 milimetra (niekiedy do 1,2 milimetra).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/okleina;3950459.html

[dostęp: 10.07.2018]

23. Okleiniarka

Urządzenie służące do nanoszenia na krawędzie oraz powierzchnie mebli warstw zabezpieczających np. z elastofolu, PCV lub ABS.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

24. Okucie

Metalowe, często ozdobne umocnienie drewnianych przedmiotów: drzwi, okien, skrzyń, szaf itp.

https://sjp.pwn.pl/sjp/okucie;2494928.html

[dostęp: 10.07.2018]

25. Ornamentyka

Sztuka stosowania ornamentów, czyli motywów zdobniczych, pojedynczych lub powtarzających się w określonym rytmie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie https://sjp.pwn.pl/sjp/ornamentyka;2570012.html

[dostęp: 10.07.2018]

26. Pilarka

Obrabiarka do drewna służąca do piłowania, w której narzędziem roboczym jest piła.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pilarka;3957171.html

[dostęp: 10.07.2018]

27. Pilnik

Wieloostrzowe narzędzie skrawające w kształcie pręta o przekroju prostokątnym, trójkątnym, kołowym lub innym, mające na powierzchni drobne ząbki (nacięcia), które skrawają materiał z obrabianej powierzchni.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pilnik;3957248.html

[dostęp: 10.07.2018]

28. Renowacja

Kompleksowe prace obejmujące swoim zakresem m.in. czyszczenie drewna ze starych powłok, prace stolarskie takie jak uzupełnianie ubytków, klejenie i wzmacnianie konstrukcji, wybarwienie mebla i ponowne wykończenie powierzchni.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

29. Rozetka

Element stosowany w czasie montowania mebli, wykorzystywany jako podkładka pod śruby. Umożliwia tworzenie solidnych mocowań.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

30. Sezonowanie drewna

Klimatyzowanie drewna, składowanie drewna w określonych warunkach klimatycznych (temperatura, wilgotność względna powietrza).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sezonowanie-drewna;3974357.html

[dostęp: 10.07.2018]

31. Snycerstwo

Sztuka rzeźbienia w drewnie za pomocą dłut, noży i narzędzi stolarskich.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/snycerstwo;3976950.html

[dostęp: 10.07.2018]

32. Strug

Ręczne narzędzie do obróbki skrawaniem drewna i materiałów drewnopochodnych (płyty wiórowe, pilśniowe itp.). Strug składa się ze stalowego ostrza osadzonego w korpusie z drewna, metalu lub innych tworzyw. Inna, często pojawiająca się nazwa: hebel.

Definicja sformułowana przez zespół ekspercki

33. Strugarka

Obrabiarka do obróbki struganiem. Wśród strugarek do drewna najszerzej są stosowane: strugarki wyrówniarki (jedyne strugarki bez posuwu zmechanizowanego), strugarki grubościowe (grubiarki), strugarki trzy- i czterostronne, strugarki wyrówniarko-grubiarki i strugarki tarczowe.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/strugarka;3980508.html

[dostęp: 10.07.2018]

34. Strugnica

Stół stolarski, podstawowe urządzenie do ręcznej obróbki drewna, umożliwiające unieruchomienie obrabianego elementu.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/strugnica;3980509.html

[dostęp: 10.07.2018]

35. Styloznawstwo

Nauka o stylach, klasyfikowanie zjawisk artystycznych poprzez łączenie w grupy dzieł odznaczających się wspólnymi cechami formalnymi.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie http://sjp.pwn.pl/doroszewski/styloznawstwo

[dostęp: 10.07.2018]

36. Szlifierka

Obrabiarka przeznaczona do wykonywania i wygładzania surowych powierzchni drewna litego i tworzyw drzewnych, lub powierzchni wstępnie powleczonych różnymi materiałami do wykończeniowej obróbki.

Bajkowski J., Bieniek S., Duchnowski K.: Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999

37. Ścisk stolarski

Przyrząd do mocowania (obejmowania i zaciskania) przedmiotów poddawanych obróbce stolarskiej.

Definicja sformułowana przez zespół ekspercki na podstawie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/scisk;3983943.html

[dostęp: 10.07.2018]

38. Tarnik

Narzędzie stalowe podobne do pilnika, z nacięciami w postaci oddzielnych ząbków.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tarnik;3985504.html

[dostęp: 10.07.2018]

39. Tokarka

Obrabiarka skrawająca służąca głównie do toczenia. Na tokarce można też wykonywać operacje wiercenia, rozwiercania, przecinania i radełkowania, a przy użyciu dodatkowych przyrządów frezowania i szlifowania. Tokarki należą do najbardziej rozpowszechnionych obrabiarek.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tokarka;3987762.html

[dostęp: 10.07.2018]

40. Tokarko-kopiarka

Obrabiarka skrawająca z urządzeniem kopiującym do obróbki przedmiotów kształtowanych według wzornika.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tokarka-kopiarka; 3987765.html

[dostęp: 10.07.2018]

41. Trasowanie

Oznaczanie na powierzchni materiału (tarcicy, desek, płyty, podzespołów itp.) zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, linii i punktów, według których ma być wykonywana obróbka skrawaniem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

42. Wkrętarka

Urządzenie z napędem elektrycznym do szybkiego wkręcania i wykręcania wkrętów, śrub itp.

https://sjp.pwn.pl/sjp/wkretarka;2536786.html

[dostęp: 10.07.2018]

43. Wypaczenie

Zniekształcanie drewna, będące następstwem anizotropii skurczu w kierunku promieniowym i stycznym. Wielkość i rodzaj zniekształceń zależą głównie od gatunku drewna.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

44. Wyrzynarka

Pilarka stolarska z cienką i wąską piłą prostą zamocowaną pionowo; stosowana w stolarstwie do wypiłowywania, np. z desek, niewielkich przedmiotów lub otworów o złożonych kształtach.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wyrzynarka;3999008.html

[dostęp: 10.07.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę