INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Renowator mebli artystycznych

Kod: 752204

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie renowator mebli artystycznych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Z2 Przyjmowanie mebli do renowacji i konserwacji oraz ocenianie ich stanu technicznego.
 • Z3 Przeprowadzanie kalkulacji usługi i kosztów materiałów.
 • Z4 Opracowywanie planu prac renowacyjnych i konserwatorskich.
 • Z5 Przeprowadzanie konserwacji i renowacji mebli artystycznych połączone z obsługą i konserwowaniem maszyn, elektronarzędzi oraz narzędzi niezbędnych do prac renowacyjnych.
 • Z6 Sporządzanie dokumentacji rysunkowej, fotograficznej oraz pisemnej ilustrującej przebieg prac renowacyjnych i konserwatorskich w przypadku mebli zabytkowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie renowacji i konserwacji mebli współczesnych, zabytkowych i artystycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP;
 • Zasady i przepisy ochrony ppoż.;
 • Zasady ergonomii;
 • Zasady ochrony środowiska w zakresie wykonywania renowacji mebli.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ergonomii w zakresie wykonywania renowacji mebli;
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami i zasadami BHP oraz ochrony ppoż.;
 • Organizować i wykonywać swoją pracę zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Z2

Przyjmowanie mebli do renowacji i konserwacji oraz ocenianie ich stanu technicznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawowe wiadomości z zakresu technologii meblarstwa;
 • Podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa w meblarstwie;
 • Sposoby wykańczania mebli współczesnych;
 • Zasady konstrukcji, funkcjonalności i estetyki wyrobów.
 • Posługiwać się podstawowymi nazwami, pojęciami i terminologią stosowaną w renowacji mebli;
 • Klasyfikować meble w zależności od stylu, rodzaju konstrukcji i przeznaczenia;
 • Oceniać stan techniczny mebli przeznaczonych do renowacji, w tym rozpoznawać wady oraz uszkodzenia mebli, ustalać przyczyny ich powstania;
 • Rozróżniać gatunki drewna, z których wykonano mebel przeznaczony do naprawy i renowacji;
 • Rozróżniać podstawowe metody zdobienia mebli, np. intarsję 11 od inkrustacji 10;
 • Rozróżniać materiały użyte do inkrustacji mebla, np. metale, masę perłową 15, lakę 14 itp.

Z3

Przeprowadzanie kalkulacji usługi i kosztów materiałów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wyliczania ilości materiałów potrzebnych do renowacji i ich kosztów;
 • Koszty poszczególnych zabiegów renowacyjnych;
 • Zasady rozliczeń kosztów zużytego materiału i kalkulacji usługi.
 • Obliczać ilości materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia;
 • Obliczać koszty materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia;
 • Kalkulować całkowite koszty usługi.

Z4

Opracowywanie planu prac renowacyjnych i konserwatorskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody, sposoby, narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania renowacji i konserwacji mebli
 • Proces technologiczny renowacji i konserwacji mebli;
 • Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne drewna;
 • Zasady konstrukcji, funkcjonalności i estetyki wyrobów;
 • Sposoby wykańczania mebli artystycznych;
 • Podstawy rysunku technicznego.
 • Planować metody i sposoby wykonania konserwacji i renowacji mebla;
 • Planować kolejność czynności do wykonania konserwacji i renowacji mebla;
 • Rozróżniać surowce oraz materiały stosowane do renowacji i konserwacji mebli;
 • Dobierać gatunki drewna, forniry 6 oraz inne surowce drewnopochodne do wykonywanej pracy;
 • Dobierać odpowiednie technologie do wykonywanej pracy;
 • Dobierać oraz stosować substancje chemiczne do renowacji i konserwacji;
 • Sporządzać szkice odręczne potrzebne do odtworzenia brakujących elementów mebli;
 • Odczytywać i sporządzać rysunki techniczne.

Z5

Przeprowadzanie konserwacji i renowacji mebli połączone z obsługą i konserwowaniem maszyn, elektronarzędzi oraz narzędzi niezbędnych do prac renowacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Technologię obróbki drewna 21;
 • Technologię klejenia drewna;
 • Zasady suszenia i sezonowania 30 drewna;
 • Kierunki zsychania się, paczenia i skręcania rożnych gatunków drewna w zależności od warunków, w jakich się znajdują;
 • Metody konserwacji drewna;
 • Metody i techniki uszlachetniania drewna;
 • Techniki i materiały stosowane w przeszłości do wyrobu mebli;
 • Zasady obsługi i konserwacji narzędzi, elektronarzędzi i maszyn stolarskich.
 • Stosować techniki konserwacji i renowacji odpowiednie dla okresu, z którego pochodzi mebel;
 • Obsługiwać narzędzia, elektronarzędzia oraz maszyny do obróbki drewna;
 • Dobierać materiały pomocnicze, np. ścierne;
 • Posługiwać się urządzeniami pomiarowymi;
 • Odświeżać powłoki wykończeniowe;
 • Usuwać stare powłoki wykończeniowe różnymi metodami;
 • Eliminować szkodniki niszczące drewno;
 • Wzmacniać strukturę drewna poprzez jego impregnację;
 • Naprawiać konstrukcje mebli oraz przywracać ich stabilność;
 • Uzupełniać ubytki w meblach z drewna litego oraz naprawiać powierzchniowe uszkodzenia mebli fornirowanych;
 • Fornirować 7 drewno oraz tworzywa drzewne;
 • Przygotowywać powierzchnie mebli do barwienia i wykańczania;
 • Wykańczać meble z zastosowaniem odpowiednio dobranych technik oraz materiałów malarsko-lakierniczych;
 • Wyszukiwać i dobierać (na rynku staroci lub w warsztatach rzemieślniczych) brakujące okucia, kluczyki, rozetki 29, uchwyty, zamki itp.;
 • Konserwować oraz utrzymywać w należytym porządku narzędzia oraz maszyny z uwzględnieniem zasad BHP.

Z6

Sporządzanie dokumentacji rysunkowej, fotograficznej oraz pisemnej ilustrującej przebieg prac renowacyjnych i konserwatorskich w przypadku mebli zabytkowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady konstrukcji, funkcjonalności i estetyki wyrobów;
 • Style w meblarstwie;
 • Rodzaje zdobnictwa oraz techniki używane w przeszłości do wykonywania mebli zabytkowych;
 • Proces technologiczny renowacji i konserwacji mebli zabytkowych;
 • Rysunek techniczny.
 • Czytać i sporządzać szkice oraz rysunki techniczne;
 • Sporządzać dokumentację inwentaryzacyjno-konserwatorską;
 • Dokumentować przebieg prac konserwatorsko-renowacyjnych.

Pracownik w zawodzie renowator mebli artystycznych powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie renowacji mebli współczesnych, zabytkowych i artystycznych.
 • Rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • Dostosowania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy pracowni renowacji mebli.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnej i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy pracowni renowacji lub zakładu stolarskiego.
 • Oceniania wpływu swoich działań dotyczących renowacji mebli artystycznych i zabytkowych realizowanych w ramach współpracy w zakładzie stolarskim i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Stosowania technik radzenia sobie ze stresem.
 • Dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym.
 • Przestrzegania zasad kultury i standardów etycznych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu renowator mebli artystycznych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu renowator mebli artystycznych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie renowator mebli artystycznych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę