INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rękawicznik

Kod: 753108

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie rękawicznik wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
 • Z2 Przygotowywanie form i materiałów do wykonania rękawiczek.
 • Z3 Wycinanie materiałów, zszywanie i wykończanie rękawiczek.
 • Z4 Wykonywanie naprawy i renowacji rękawiczek.
 • Z5 Ocenianie jakości wytwarzanych rękawiczek oraz znakowanie i pakowanie gotowych wyrobów.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie i naprawianie rękawiczek obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizacji stanowiska pracy w produkcji rękawiczek;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii pracy, ochrony środowiska w zakresie wykonania rękawiczek;
 • Zasady użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rękawiczek;
 • Budowę i zasady działania maszyn szyjących;
 • Sposoby wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych maszyn szyjących (np. czyszczenia).
 • Organizować i porządkować stanowisko pracy;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii pracy, ochrony środowiska w zakresie wykonywania rękawiczek;
 • Obsługiwać narzędzia, maszyny i urządzenia szyjące stosowane w produkcji rękawiczek zgodnie z instrukcją obsługi;
 • Prowadzić drobne naprawy oraz konserwację maszyn i narzędzi;
 • Przygotowywać maszyny i urządzenia do pracy.

Z2 Przygotowywanie form i materiałów do wykonania rękawiczek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dobierania surowca do wykonania rękawiczek;
 • Zasady przygotowania form rękawiczek;
 • Sposoby i czas nawilżania skóry w zależności od jej struktury, rodzaju wyprawy oraz czasu magazynowania;
 • Normy jakościowe i ilościowe surowców oraz sposoby ich określania;
 • Rodzaje dodatków i podszewek;
 • Sposoby przygotowania materiałów do krojenia;
 • Zasady organizacji pracy podczas przygotowywania materiałów i form do produkcji rękawiczek z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
 • Rozpoznawać i dobierać surowce oraz określać ich przydatność do produkcji;
 • Wykonywać formy (wzorniki) rękawiczek;
 • Nawilżać skórę (dobierać czas i warunki nawilżania);
 • Dolerować 3 skórę – wyrównać grubość mizdry 9 poprzez jej ścienianie;
 • Rozciągać skórę i rozplanowywać liczbę wykrojów;
 • Depesować 2 skórę i ustalać jej rozmiar;
 • Przygotowywać odpowiednie dodatki i podszewki;
 • Rozplanowywać ilość wykrojów na materiałach;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas przygotowywania materiałów i form do produkcji rękawiczek.

Z3

Wycinanie materiałów, zszywanie i wykończanie rękawiczek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wycinania rękawiczek (sztancowania 13);
 • Rodzaje maszyn, urządzeń, narzędzi i dodatków do wykonania rękawiczek;
 • Zasady krojenia materiałów;
 • Techniki szycia rękawiczek;
 • Sposoby wykończania rękawiczek.
 • Wycinać elementy rękawiczek;
 • Dobierać maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania rękawiczek;
 • Używać maszyn i urządzeń do krojenia, szycia i wykończania;
 • Zszywać i ozdabiać rękawiczki;
 • Nabijać rękawice zimowe na wkłady ocieplające;
 • Obcinać i wczepiać wkłady;
 • Lamować 7 mankiety rękawiczek;
 • Prasować rękawiczki;
 • Nabłyszczać lub szczotkować (pluszować) rękawiczki w zależności od rodzaju użytych do produkcji skór.

Z4

Wykonywanie naprawy i renowacji rękawiczek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby wykonywania naprawy i renowacji rękawiczek;
 • Techniki szycia ręcznego;
 • Zasady sporządzania kalkulacji kosztów wykonywanych napraw i modyfikacji wyrobów oraz ustalania ceny usługi.
 • Oceniać zakres naprawy lub renowacji w zależności od rodzaju uszkodzeń wyrobu i życzeń klienta;
 • Dobierać sposób naprawy i renowacji do uszkodzenia rękawiczek;
 • Dobierać materiały potrzebne do naprawy i renowacji rękawiczek;
 • Naprawiać i wykonywać renowację rękawiczek;
 • Obliczać koszty naprawy.

Z5 Ocenianie jakości wytwarzanych rękawiczek oraz znakowanie i pakowanie gotowych wyrobów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy jakościowe i ilościowe wyrobu oraz sposoby ich określenia;
 • Zasady kontroli i klasyfikacji gotowych rękawiczek;
 • Zasady znakowania rękawiczek
 • Zasady pakowania rękawiczek;
 • Zasady magazynowania skór rękawiczkowych i gotowych rękawiczek.
 • Sprawdzać jakość wykonanych rękawiczek;
 • Przeprowadzać kontrolę przedprodukcyjną materiałów i dodatków;
 • Oceniać jakość przebiegu procesu technologicznego;
 • Metkować gotowe rękawiczki;
 • Pakować rękawiczki;
 • Magazynować skóry rękawiczkowe i gotowe rękawiczki.

Pracownik w zawodzie rękawicznik powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań zawodowych związanych z wykonywaniem rękawiczek, ich naprawą lub konserwacją.
 • Przestrzegania w pracy zasad kultury osobistej i etyki zawodowej.
 • Podejmowania współpracy w zespole oraz kreatywnej pracy indywidualnej.
 • Podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy zakładu rzemieślniczego lub produkcyjnego i pracy samodzielnej.
 • Oceniania wpływu swoich działań związanych z przygotowaniem form rękawiczek, krojeniem materiałów i wykonywaniem rękawiczek realizowanych w ramach pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu rękawicznik.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rękawicznik

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie rękawicznik nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę