INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Rymarz

Kod: 753703

2. Opis zawodu

Rymarz zajmuje się wytwarzaniem, naprawą i konserwacją 3 wyrobów związanych z hodowlą koni i ich wykorzystaniem do różnych celów, jak również artykułów myśliwskich, turystycznych, galanterii dla zwierząt, wojska oraz służącej do ochrony instrumentów muzycznych.

Opis pracy

Rymarz jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Najbardziej typowe wyroby rymarskie 26 to: uprzęże 22, siodła 16 oraz pozostały sprzęt jeździecki 17, wytwarzane głównie ze skóry naturalnej. Głównym zadaniem rymarza jest ustalenie szczegółów dotyczących zamówienia, pobranie miary konia oraz wykonanie wyrobów rymarskich.

Dodatkowo rymarz zajmuje się wytwarzaniem akcesoriów dla rekonstruktorów różnych epok historycznych, myśliwych, sportowców, hodowców zwierząt, a także wytwarzaniem galanterii skórzanej, takiej jak paski, saszetki 15, różnego typu ochraniacze na kończyny 6 oraz sprzęt rehabilitacyjny. W zakresie prac rymarskich znajduje się też naprawianie i przeprowadzanie konserwacji wyrobów ze skóry.

Rymarz w swojej pracy odpowiedzialny jest także za właściwe i ekonomiczne wykorzystanie materiałów, zapewnianie odpowiedniej jakości wykonania wyrobów rymarskich oraz prawidłowe i bezpieczne eksploatowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rymarskich.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie rymarz wykonuje pracę polegającą na:

 • przyjmowaniu zamówień i uzgadnianiu szczegółów dotyczących wyrobu końcowego,
 • sporządzaniu wstępnego kosztorysu wykonania wyrobu,
 • dobieraniu odpowiednich materiałów i potrzebnych dodatków,
 • wykonywaniu pomiaru koni,
 • przygotowywaniu wzorników 28 do wykonania wyrobu,
 • wykonywaniu rozkroju 13 z uwzględnieniem dopuszczalnych kierunków ciągliwości wykrawanych elementów oraz topografii skóry 21 naturalnej,
 • wykonywaniu operacji pomocniczych (ścienianie 19 elementów, podklejanie wzmocnień 27, barwienie brzegów itp.),
 • łączeniu elementów wyrobu rymarskiego za pomocą szycia maszynowego oraz ręcznego,
 • montowaniu okuć 7 i wykańczaniu wyrobu,
 • naprawianiu i konserwowaniu wyrobów rymarskich.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Miejscem pracy rymarza jest zakład rzemieślniczy lub produkcyjny. Rymarz wykonuje pracę w pozycji stojącej lub siedzącej, często wymuszonej i niewygodnej. Praca rymarza ma charakter indywidualny lub zespołowy, w zależności od tego, czy wykonywana jest w małych pracowniach/warsztatach, w których pracownik sam wykonuje kompletne wyroby rymarskie, czy w większych zakładach, gdzie rymarz może być odpowiedzialny tylko za konkretny etap produkcji wyrobu. Prace montażowe wykonuje się ręcznie z użyciem narzędzi i przyborów rymarskich, ponadto rymarz obsługuje też maszyny rymarskie, które mogą generować niewielki hałas.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Rymarz wykorzystuje w pracy urządzenia mechaniczne, takie jak np.:

 • maszyny szyjące płaskie lub ramienne,
 • ścieniarki 20,
 • krajarki wielonożowe 4,
 • prasy ręczne 8 lub hydrauliczne,

oraz narzędzia i przybory rymarskie:

 • noże, nożyczki,
 • wykrojniki 25,
 • koniki rymarskie 2,
 • szydła 18,
 • igły rymarskie 1,
 • wybijaki 23 różnego rodzaju,
 • punce 9,
 • cyrkle,
 • młotki,
 • linie metalowe, podkłady metalowe do okuwania,
 • przyciski,
 • miarki składane lub zwijane,
 • nagłowniaki 5.

Organizacja pracy

Organizacja pracy rymarza zależy od rodzaju zakładu pracy i jego wielkości. Rymarz zatrudniony w zakładach produkcyjnych i warsztatach rzemieślniczych pracuje zazwyczaj 8 godzin dziennie, w trybie jedno- lub dwuzmianowym. Może się zdarzyć, że rymarz ma także kontakt z klientami zamawiającymi wyroby. Jeżeli pracuje w większym zakładzie, może wykonywać tylko jeden etap prac, np. wykańczanie wyrobu 24 lub naprawy.

Rymarz prowadzący własny zakład wykonuje swoją pracę w różnych godzinach, w zależności od ilości zleceń i terminów realizacji, może też nadzorować pracę innych rymarzy, kierować nią i odpowiadać za jej przebieg i efekty. Rymarz może prowadzić swój warsztat w prostym modelu organizacyjnym, w którym jest właścicielem i jedynym pracownikiem.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia, na które narażony jest rymarz podczas wykonywania pracy związane są przede wszystkim z:

 • obsługiwaniem maszyn rymarskich,
 • pracą w hałasie,
 • posługiwaniem się ostrymi narzędziami,
 • przebywaniem w zanieczyszczonym pyłami powietrzu (ryzyko wystąpienia chorób płuc i alergii),
 • kontaktem z różnymi skórami i materiałami pomocniczymi (np. kleje),
 • długotrwałą pracą w pozycjach wymuszonych.

Z tych względów szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód rymarz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu wzroku,

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia plastyczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • samokontrola,
 • wytrwałość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca rymarza wymaga przede wszystkim dobrego wzroku, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pełnej sprawności rąk i palców oraz sprawności kończyn górnych. Istotne także są zręczność manualna oraz ogólnie dobra kondycja fizyczna. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do zatrudnienia w zawodzie rymarza są m.in.:

 • ograniczona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych,
 • zaburzenia zdolności rozróżniania barw,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji kształtów,
 • wady wzroku niepoddające się korekcji okularami ani szkłami kontaktowymi,
 • alergie na kleje i kurz oraz choroby alergiczne związane z uczuleniem na pył, kurz lub wykorzystywane preparaty.

WAŻNE

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie rymarz preferowane jest wyksztalcenie rzemieślnicze, potwierdzone egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim.

Pracodawcy zatrudniają też osoby z wykształceniem na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) na kierunkach związanych z przemysłem skórzanym (np. kaletnik).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się:

 • świadectwem czeladniczym oraz dyplomem mistrzowskim w zawodzie rymarz, uzyskanym w ramach nauki zawodu w rzemiośle, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • dyplomem potwierdzającym kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym (szkolnym) kaletnik, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Rymarz zatrudniony w zakładzie rzemieślniczym może:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika pracującego pod nadzorem czeladnika lub mistrza w zawodzie,
 • następnie wraz z nabyciem doświadczenia i po spełnieniu formalnych warunków (wymaganych w rzemiośle) – zostać czeladnikiem, a następnie mistrzem w zawodzie.

Możliwość awansu zawodowego umożliwia rymarzowi założenie własnego warsztatu, co wraz z zyskaniem dobrej opinii w środowisku zawodowym może owocować ciekawymi i dochodowymi zleceniami.

W ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych rymarz może:

 • brać udział w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia, organizacje branżowe oraz wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe w przedsiębiorstwie i poza nim,
 • potwierdzić uzyskane kompetencje zawodowe egzaminem czeladniczym i mistrzowskim dla zawodu rymarz,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe, podejmując kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie rymarz istnieje możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie rzemiosła, po przystąpieniu do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego (przed Izbą Rzemieślniczą). Do tych egzaminów mogą przystępować zarówno absolwenci nauki zawodu u rzemieślnika, jak również osoby, które kompetencje nabyły poprzez doświadczenie w pracy.

Możliwe jest również potwierdzanie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu rymarz przez przystąpienie do egzaminu (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną), potwierdzającego kwalifikację AU.09 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) kaletnik.

Posiadacz tej kwalifikacji może także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pokrewnym technik technologii wyrobów skórzanych, po potwierdzeniu kwalifikacji AU.48 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych oraz spełnieniu wymagań w zakresie wyksztalcenia.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie rymarz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

KuśnierzS

753106

Rękawicznik

753108

Tapicer meblowy

753403

KaletnikS

753702

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę