INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

Kod: 242113

2. Opis zawodu

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych zajmuje się kompleksowym przygotowaniem usług turystycznych do ich realizacji, zgodnie z samodzielnie opracowanym i zatwierdzonym programem dla klienta. Koordynuje oraz nadzoruje jakość świadczenia usług realizowanych przez wybranych usługodawców, rozlicza oraz raportuje wykonane usługi.

Opis pracy

Zakres obowiązków specjalisty do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych obejmuje:

 • analizowanie rynku w obszarze wybranych usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • kalkulowanie kosztów i cen usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • przygotowanie ofert usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • koordynowanie oraz nadzorowanie świadczonych usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • dokonywanie oceny jakości pracy usługodawców,
 • sporządzanie dokumentacji końcowej związanej z rozliczaniem usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • rozliczanie zrealizowanych usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientem, kontrahentami (pośrednikami).

Sposoby wykonywania pracy

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych wykonuje pracę polegającą na:

 • pozyskiwaniu klientów oraz utrzymywaniu z nimi stałych relacji,
 • analizowaniu cen sprzedaży konkurencji i przygotowywaniu wyceny własnej oferty usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • przygotowywaniu ofert wybranych usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych, do realizacji zgodnie z zapytaniami klientów,
 • wybieraniu rodzaju i zakresu usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych odpowiednio do zgłaszanych potrzeb klientów,
 • zawieraniu z klientami umów dotyczących realizacji określonych usług,
 • wybieraniu usługodawców do realizacji danej usługi,
 • zawieraniu z usługodawcami umów na realizację danej usługi,
 • zlecaniu realizacji świadczeń usługodawcom,
 • organizowaniu i koordynowaniu prac w zakresie uzyskania różnych pozwoleń niezbędnych do wykonania usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • koordynowaniu współpracy pomiędzy usługodawcami zewnętrznymi i poszczególnymi działami własnej firmy,
 • nadzorowaniu jakości oraz sposobu realizacji zleconych usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych,
 • badaniu i analizowaniu rynku pod kątem działania konkurencji oraz usługodawców,
 • dokumentowaniu współpracy z klientami i kontrahentami,
 • dokonywaniu rozliczeń zrealizowanych usług,
 • przygotowywaniu raportów na temat zrealizowanych zleceń.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy specjalisty do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych jest biuro firmy, ale wiele zadań wykonywanych jest również w terenie. Specjalista wyjeżdża służbowo w celu sprawdzenia oraz zweryfikowania warunków w miejscach, w których mają być organizowane usługi. Uczestniczy również w krajowych i zagranicznych imprezach targowych związanych z przemysłem turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:

 • telefon,
 • komputer z dostępem do internetu oraz niezbędnym oprogramowaniem,
 • samochód osobowy,
 • urządzenia peryferyjne (np. urządzenie wielofunkcyjne, skaner, drukarka i inne).

Organizacja pracy

Wykonywana praca specjalisty do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych wymaga samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu pracy. W tym zawodzie należy spodziewać się konieczności wyjazdów służbowych oraz pracy w nienormowanych godzinach, np. w weekendy, święta czy w godzinach wieczornych. Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych podczas wykonywania służbowych obowiązków ma kontakt z wieloma ludźmi, w tym m.in. z wykonawcami usług czy pośrednikami, jak również z pracownikami innych działów firmy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych narażony jest w szczególności na:

 • długotrwałą pracę przy komputerze,
 • pracę pod presją czasu,
 • przeciążenia aparatu głosowego (mowy).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • choroby układu mięśniowego i kostnego,
 • choroby narządu wzroku,
 • choroby krtani i strun głosowych,
 • zaburzenia nerwicowe i bóle głowy.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • wydolność układu krążenia;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • czucie smakowe,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności interpersonalne,
 • zdolności analityczne,
 • zdolności organizacyjne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność do współdziałania,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 • zdolność do strategicznego myślenia,
 • zdolność motywowania,
 • zdolności negocjacyjne,
 • logiczne myślenie,
 • zdolność pracy pod presją czasu;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • wysoka samodyscyplina,
 • gotowość do współdziałania,
 • inicjatywność,
 • asertywność,
 • konsekwencja w działaniu,
 • komunikatywność,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość,
 • elastyczność,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • dążenie do osiągania celów,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca specjalisty do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane np. z organizowaniem, analizowaniem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, negocjowaniem.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych są m.in.:

 • poważne schorzenia wzroku,
 • wady słuchu,
 • wady wymowy,
 • zaburzenia równowagi oraz padaczka,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • niska odporność psychiczna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Od osób zatrudnionych na stanowisku specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych oczekuje się wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: turystyka, marketing, zarządzanie). Dodatkowym atutem mogą być ukończone studia językowe.

Specjalistyczną wiedzę w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych można zdobywać także na kierunkowych studiach podyplomowych, np. z zakresu organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych nie są wymagane specjalne uprawnienia. Atutem przy podjęciu pracy w zawodzie są dyplomy, świadectwa i certyfikaty potwierdzające:

 • biegłą znajomość języków obcych,
 • biegłą obsługę komputera,
 • znajomość funkcjonowania branży turystycznej, gastronomicznej oraz hotelowej,
 • posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Dodatkowym atutem przy wykonywaniu zawodu specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych mogą być umiejętności w obszarze finansów, technik sprzedaży i negocjacji oraz zarządzania projektami.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Możliwości awansu specjalisty do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych zależą od miejsca pracy oraz struktury organizacyjnej firmy. Osoby z dużym doświadczeniem oraz dobrymi wynikami pracy mogą awansować na stanowiska kierownicze lub dyrektorskie.

Bardzo ważnym obszarem rozwoju jest zdobycie certyfikatów z języków obcych, które w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych są niezwykle ważne, z uwagi na możliwy kontakt zarówno z klientami, jak również kontrahentami czy podwykonawcami z zagranicy.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Alternatywnymi formami potwierdzania przydatnych kompetencji są dyplomy wyższych uczelni (I/II stopień) i studiów podyplomowych (preferowane kierunki: turystyka, marketing, zarządzanie) oraz świadectwa i certyfikaty językowe oraz związane z obsługą programów komputerowych, przydatnych w zarządzaniu.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kierownik działu w hotelu

141101

Kierownik hotelu

141103

Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych

143101

Organizator usług kateringowych

343401

Technik żywienia i usług gastronomicznychS

343404

Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego

515204

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę