INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

Kod: 242113

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka (Dz. U. poz. 1155).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 • Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B.: Podstawy turystyki. WSiP, Warszawa 2014.
 • Grontkowska A., Klepacki B.: Ekonomika i organizacja w gastronomii. Podręcznik. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2014
 • Milewska M., Włodarczyk B.: Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 • Peć M., Michniewicz I.: Turystyka. Tom 5. Organizacja imprez i usług turystycznych. Podręcznik. Część 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2015.
 • Steblik-Wlaźlak B., Cymańska-Garbowska B.: Usługi turystyczne cz. 1. Wydawnictwo REA, Warszawa 2008.
 • Swastek A., Sydorko-Raszewska D.: Obsługa turystyczna część 1. Organizacja imprez i usług turystycznych tom 1. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2014.
 • Żwirbla A.: Teoretyczne i praktyczne aspekty dynamicznej analizy progu rentowności, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 61. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę