INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

Kod: 242113

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych wykonuje różnorodne zadania, do których w szczególności należą:

 • Z1 Przygotowywanie informacji na temat rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych oraz baz danych usługodawców i klientów.
 • Z2 Opracowywanie programu usług 4 gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych zgodnie z potrzebami klientów.
 • Z3 Nawiązywanie współpracy oraz negocjowanie jej warunków z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
 • Z4 Przygotowywanie cen usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
 • Z5 Nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, oferowaniem oraz realizowaniem usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
 • Z6 Przygotowywanie rozliczenia świadczonych usług oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji.
 • Z7 Utrzymywanie stałych kontaktów z klientami.
 • Z8 Przeprowadzanie badań jakości świadczonych usług.

Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie rynku usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych w celu dostosowania oferty do potrzeb klientów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie informacji na temat rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych oraz baz danych usługodawców i klientów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła wiedzy na temat rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Zasady gromadzenia informacji na temat rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Wymagany zakres analizy i badania rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, obejmujący np.: popyt, podaż, konkurencję, strategie rynkowe itp.;
 • Źródła informacji na temat usługodawców oraz potencjalnych klientów;
 • Zasady klasyfikacji usługodawców usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych oraz potencjalnych klientów;
 • Kryteria oceny i selekcji potencjalnych usługodawców pod kątem możliwości współpracy, zgodnie z przyjętą strategią działania firmy;
 • Zasady przygotowywania baz danych oraz zakres niezbędnych informacji;
 • Zasady katalogowania informacji na temat usługodawców oraz potencjalnych klientów;
 • Reguły okresowej oceny i modyfikacji przygotowanych baz danych.
 • Korzystać ze źródeł wiedzy na temat usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Gromadzić informacje na temat rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Przygotowywać analizę oraz badania rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Korzystać ze źródeł informacji na temat usługodawców oraz potencjalnych klientów;
 • Klasyfikować usługodawców usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych oraz potencjalnych klientów, zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami;
 • Oceniać i selekcjonować potencjalnych usługodawców pod kątem możliwości współpracy, zgodnie z przyjętą strategią działania firmy;
 • Przygotowywać bazy danych z wymaganym zakresem informacji na temat potencjalnych usługodawców oraz klientów;
 • Katalogować informacje na temat usługodawców oraz potencjalnych klientów;
 • Modyfikować przygotowane bazy danych po przeprowadzeniu okresowej oceny ich zawartości.

Z2

Opracowywanie programu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych zgodnie z potrzebami klientów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady badania potrzeb klientów związanych z realizacją usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Zakres i rodzaj oferty usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Zasady przeprowadzania analizy możliwości realizacji danej usługi zgodnie z potrzebami klientów;
 • Reguły projektowania i opracowywania programu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Możliwości organizacyjne i finansowe firmy do organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych zgodnie z wymaganiami klientów;
 • Zasady sporządzania ofert sprzedaży usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe;
 • Zasady oraz uwarunkowania prawne zawierania z klientami firmy umów dotyczących organizacji usług.
 • Badać potrzeby klientów związanych z realizacją usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Ustalać zakres i rodzaj oferty usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych zgodnie z potrzebami klientów;
 • Analizować możliwość realizacji usług zgodnie z rodzajem i zakresem zgłaszanym przez klientów;
 • Projektować i opracowywać program usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Dostosowywać program usług do możliwości organizacyjnych i finansowych firmy oraz do oczekiwań klientów;
 • Sporządzać oferty sprzedaży usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe;
 • Zawierać umowy z klientami firmy dotyczące organizacji usług zgodnie z przyjętymi zasadami oraz uwarunkowaniami prawnymi.

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie wykonania usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych zgodnie z potrzebami klientów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Nawiązywanie współpracy oraz negocjowanie jej warunków z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i reguły dotyczące współpracy w obszarze nawiązywania współpracy z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Formy współpracy z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Warunki współpracy oraz rodzaje umów z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Narzędzia i techniki negocjacji;
 • Zasady i warunki negocjowania umów z kontrahentami i podwykonawcami usług;
 • Metody analizy umów zawieranych z kontrahentami i podwykonawcami usług;
 • Obowiązujące w firmie zasady zawierania umów z kontrahentami i podwykonawcami usług.
 • Nawiązywać współpracę z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, przestrzegając obowiązujących zasad i reguł w tym obszarze;
 • Rozróżniać formy współpracy z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Ustalać warunki umów zawieranych z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych przed rozpoczęciem negocjacji;
 • Stosować narzędzia i techniki negocjacji;
 • Negocjować warunki umów z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Analizować warunki umów zawieranych z kontrahentami i podwykonawcami usług;
 • Zawierać umowy o świadczenie usług z kontrahentami i podwykonawcami.

Z4

Przygotowywanie cen usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy finansów, w tym podział kosztów na stałe i zmienne oraz określanie progu rentowności (BEP) 5;
 • Zasady analizy kosztów dotyczących usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Zasady wyliczania kosztu całkowitego i jednostkowego usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Zasady analizy cen konkurencji;
 • Zasady obliczania ceny oraz stosowania marż usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, zgodnie z przyjętą strategią firmy;
 • Przepisy prawa dotyczące naliczania VAT oraz pozostałych podatków w usługach gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
 • Klasyfikować koszty na stałe i zmienne oraz obliczać BEP;
 • Analizować i rozróżniać koszty w podziale na ich rodzaje w usługach gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Obliczać koszt całkowity i jednostkowy usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Analizować ceny konkurencji;
 • Proponować ceny oraz obliczać marżę usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, zgodnie z przyjętą strategią firmy;
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie naliczania i rozliczania podatku VAT oraz pozostałych podatków w usługach gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.

Z5

Nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, oferowaniem oraz realizowaniem usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa dotyczące wykonywania zawodów związanych z usługami gastronomicznymi, hotelarskimi oraz turystycznymi;
 • Zasady podziału zadań na poszczególne działy firmy oraz kontrahentów i podwykonawców usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Reguły koordynowania pracy związanej z przygotowaniem i realizacją usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Zasady zlecania zadań poszczególnym działom firmy oraz kontrahentom i podwykonawcom związanych z daną ofertą usług;
 • Narzędzia informatyczne do budowania harmonogramów oraz zasady ustalania terminów wykonania poszczególnych zadań;
 • Narzędzia do zarządzania i synchronizacji realizacji zadań przez ich wykonawców;
 • Metody i narzędzia kontroli poszczególnych etapów procesu przygotowania, realizacji oraz sprzedaży usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Ustalone reguły monitorowania przebiegu realizacji usług wykonywanych przez kontrahentów i podwykonawców, zgodnie z podpisanymi umowami;
 • Procedury związane z wystąpieniem zagrożeń realizacji usługi.
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji pracy w zawodach związanych z usługami gastronomicznymi, hotelowymi oraz turystycznymi;
 • Uczestniczyć w podziale zadań pomiędzy poszczególnymi działami firmy, a kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Koordynować pracę związaną z przygotowaniem i realizacją usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Zlecać wykonanie zadań poszczególnym działom firmy oraz kontrahentom i podwykonawcom, związanym z daną ofertą usług;
 • Uzgadniać terminy wykonania poszczególnych zadań według opracowanego harmonogramu;
 • Synchronizować wykonanie zadań przez poszczególne działy firmy, kontrahentów i podwykonawców;
 • Kontrolować poszczególne etapy przygotowania, realizacji, sprzedaży usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Monitorować realizację usług w celu zapewnienia klientom standardu usług, zgodnie z umową i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
 • Podejmować, zgodnie z zawartą umową, działania korygujące w przypadku zagrożenia realizacji usług.

Z6

Przygotowywanie rozliczenia świadczonych usług oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady rozliczania rzeczywistych poniesionych kosztów zrealizowanych usług;
 • Reguły obliczania wysokości przychodów ze sprzedaży usług oraz zysku na sprzedaży 8 dla firmy;
 • Zasady wyliczenia rentowności 6 zrealizowanych usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych na różnych jej poziomach;
 • Zasady przygotowania raportu dotyczącego rozliczenia finansowego organizowanych usług;
 • Zakres przygotowania raportu opisującego przebieg procesu organizacji usług;
 • Zasady raportowania prowadzonych zleceń i prezentowania ich wyników.
 • Obliczać rzeczywiste poniesione koszty zrealizowanych usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami;
 • Obliczać wysokość przychodów ze sprzedaży usług oraz osiągnięty zysk na sprzedaży dla firmy;
 • Wyliczać rentowność na różnych poziomach zrealizowanych usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych;
 • Przygotowywać raport na temat rozliczenia finansowego organizowanych usług;
 • Przygotowywać raport na temat przebiegu procesu organizacji usług;
 • Przygotowywać raporty oraz sprawozdania z realizowanych zleceń oraz je prezentować.

Kompetencja zawodowa Kz3: Walidowanie i ocenianie jakości świadczonych usług obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Utrzymywanie stałych kontaktów z klientami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strategię marketingową 7 firmy;
 • Rolę programów lojalnościowych 3 dla stałych klientów;
 • Wykorzystywane w firmie narzędzia komunikacji marketingowej dostosowane do segmentu klientów oraz zasady ich stosowania;
 • Znaczenie imprez targowych w promowaniu oferty firmy;
 • Narzędzia informatyczne typu CRM 2 do utrzymywania stałych relacji z klientami.
 • Promować działalność firmy zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
 • Stosować programy lojalnościowe w stosunku do stałych klientów, zgodnie z przyjętą polityką firmy;
 • Stosować narzędzia komunikacji marketingowej dopasowane do segmentu klientów, w celu kreowania pozytywnego wizerunku firmy;
 • Uczestniczyć w imprezach targowych i wystawienniczych w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej oraz prezentować ofertę firmy;
 • Wykorzystywać narzędzia informatyczne do utrzymywania stałych relacji z klientami.

Z8

Przeprowadzanie badań jakości świadczonych usług

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia i techniki wykorzystywane do przeprowadzenia badań jakości świadczonych usług;
 • Zasady przygotowania modelu jakości świadczonych usług 1 przez kontrahentów i podwykonawców wobec oczekiwań klientów;
 • Metody wykonania badania jakości oraz metody określania wielkości próby badawczej w zależności od rodzaju badanych usług;
 • Zasady przygotowania narzędzia badawczego do przeprowadzenia badań jakości świadczonych usług;
 • Zasady organizacji procesu przeprowadzenia badania jakości świadczonych usług;
 • Zasady opracowania, analizy i prezentacji wyników przeprowadzonych badań jakości świadczonych usług;
 • Zasady porównania wyników badań jakościowych do pożądanego modelu jakości świadczonych usług i oczekiwań klientów.
 • Wykorzystywać dostępne narzędzia i techniki badań jakości świadczonych usług;
 • Przygotowywać model jakości świadczonych usług przez kontrahentów i podwykonawców wobec oczekiwań klientów;
 • Dobierać metodę badania jakości oraz wielkość próby badawczej do rodzaju badanych usług;
 • Przygotowywać narzędzie badawcze zgodnie z tematem badania;
 • Organizować prowadzone badanie zgodnie z przyjętymi zasadami oraz możliwościami firmy;
 • Opracowywać, analizować i prezentować wyniki badań jakości świadczonych usług;
 • Porównywać wyniki badania z modelem jakości świadczonych usług i oczekiwaniami klientów.

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności i dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
 • Współpracowania z klientem i współpracownikami, budowania atmosfery współpracy i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z klientami i kontrahentami.
 • Kreowania odpowiedniego wizerunku firmy wśród klientów oraz kontrahentów i podwykonawców usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
 • Komunikowania się z kontrahentami, klientami i współpracownikami.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę