INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników

Kod: 242313

2. Opis zawodu

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych 9 oraz monitoruje realizację powierzonych im zadań zgodnie z oczekiwaniami klienta (pracodawcy użytkownika 7).

Opis pracy

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników zajmuje się wyszukiwaniem potencjalnych kandydatów do pracy tymczasowej 5, a następnie oceną ich predyspozycji, stopnia zgodności prezentowanego przez nich doświadczenia i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez klienta. Osoba zatrudniona w tym zawodzie w swojej pracy korzysta z wiedzy na temat specyfiki działalności danej firmy, dla której wyszukuje pracowników 8 tymczasowych, informacji na temat obsadzanych stanowisk pracy 13 oraz informacji pozyskanych od kandydatów w procesie rekrutacji 11wstępnej selekcji 16. Posiada wiedzę dotyczącą tematyki zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, aktualnych tendencji na rynku pracy oraz kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych, które reguluje odpowiednia ustawa. Zazwyczaj realizuje swoje zadania w oparciu o ściśle określone reguły postępowania sformułowane przez pracodawcę i klienta.

W procesie zatrudniania pracowników tymczasowych uczestniczą trzy podmioty:

 • agencja pracy tymczasowej 2, która zatrudnia pracownika tymczasowego i kieruje go do pracy u danego pracodawcy 6 użytkownika, na rzecz którego wykonywana jest określona umową praca,
 • pracodawca użytkownik, dla którego pracownik tymczasowy wykonuje określoną umową pracę,
 • pracownik tymczasowy, który wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, lecz zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony, lub wykonuje pracę na rzecz agencji pracy tymczasowej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników musi znać zasady budowania struktury organizacji oraz zespołów. Nie bez znaczenia jest umiejętność komunikacji i współpracy z pracodawcami, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na pracownika tymczasowego. W zależności od specyfiki danego pracodawcy użytkownika i zakresu jego działania ważna jest także umiejętność wyboru poddostawców usług rekrutacyjnych.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • prowadzeniu procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych,
 • prowadzeniu i budowaniu bazy danych kandydatów do pracy tymczasowej,
 • potwierdzaniu warunków oferty wybranym kandydatom do pracy tymczasowej,
 • przygotowywaniu umów oraz koordynowaniu przepływu dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia pracownika tymczasowego,
 • prowadzeniu obsługi administracyjno-kadrowej pracowników tymczasowych, w tym m.in. rozliczaniu czasu pracy na podstawie ewidencji czasu pracy prowadzonej przez pracodawcę użytkownika oraz informowaniu pracownika tymczasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o warunkach świadczenia pracy,
 • przygotowywaniu i podpisywaniu umów cywilnoprawnych z osobami niebędącymi pracownikami agencji pracy tymczasowej,
 • koordynowaniu procesu szkoleniowego zatrudnionych pracowników tymczasowych,
 • wprowadzaniu na stanowisko pracowników tymczasowych do realizacji zadań oraz zapoznawaniu ich z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w firmie w zakresie organizacji pracy,
 • nadzorowaniu i kontrolowaniu pracowników tymczasowych z wykorzystaniem systemów mierzących kluczowe wskaźniki jakości, efektywności, produktywności i bezpieczeństwa pracy oraz przestrzeganiu obowiązujących procedur,
 • zapewnianiu odpowiedniego przepływu informacji oraz zarządzaniu relacjami pomiędzy pracownikami tymczasowymi a pracodawcą użytkownikiem,
 • sporządzaniu raportów zgodnie z wytycznymi klienta, obejmujących m.in. analizę danych na poziomie jakościowym i ilościowym w kategoriach: terminowość, ilość oraz jakość realizowanych zadań w stosunku do założonego planu oraz produktywność pracowników tymczasowych,
 • nawiązywaniu i utrzymywaniu stałych relacji z klientami zlecającymi prowadzenie rekrutacji pracowników tymczasowych, m.in. poprzez reprezentowanie interesów klienta, dbanie o jego wizerunek oraz utrzymywanie wysokich standardów świadczonych usług,
 • reprezentowaniu firmy na targach pracy i innych imprezach branżowych w celu pozyskania klientów,
 • poszukiwaniu mieszkań dla zatrudnionych pracowników tymczasowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Typowym miejscem pracy 3 w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników jest pomieszczenie biurowe. Praca zawodowa odbywa się również w terenie, podczas spotkań z klientami. Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników pracuje najczęściej dla agencji pracy tymczasowej, w firmach, które świadczą usługi rekrutacyjne na rzecz innych podmiotów, a także przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników tymczasowych (zwykle jako pracownik administracji personalnej).

Z uwagi na charakter pracy (bezpośrednie kontakty z ludźmi) konieczna jest dbałość o wygląd zewnętrzny – w pracy obowiązuje ubiór reprezentacyjny. Praca nie jest rutynowa, osoba wykonująca ten zawód musi umieć samodzielnie organizować swoje stanowisko pracy, zadania i czas. W pracy dominuje pisemny i ustny sposób porozumiewania się (często w językach obcych), wspierany przez urządzenia telekomunikacyjne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z typowym oprogramowaniem biurowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem kadrowym służącym do wspierania procesów zatrudniania pracowników tymczasowych,
 • oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
 • komunikatory umożliwiające prowadzenie spotkań on-line,
 • drukarkę, skaner, kserokopiarkę, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, rzutnik multimedialny, laptop itp.,
 • piśmiennicze materiały biurowe, takie jak: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, segregatory, teczki itp.,
 • samochód służbowy.

Organizacja pracy

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników, w zależności od specyfiki miejsca pracy i potrzeb organizacyjnych, realizuje zadania pod nadzorem indywidualnie lub zespołowo. Osoba pracująca w tym zawodzie zazwyczaj pracuje w stałych godzinach pracy, w systemie jednozmianowym, przez osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu. W zależności od miejsca zatrudnienia możliwa jest jednak inna organizacja pracy, np. praca w systemie zadaniowym. Praca w niedzielę, święta i dni wolne od pracy nie jest wymagana.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników nie wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia. Praca na tym stanowisku nie jest obciążona ryzykiem występowania chorób zawodowych, jednak częsty kontakt z ludźmi może prowadzić do:

 • wypalenia zawodowego, a natężenie tych kontaktów dodatkowo może powodować występowanie sytuacji stresowych,
 • pojawienia się obciążenia psychicznego wynikającego ze stresu (w przypadku dużego natężenia kontaktów z kandydatami do pracy, pracodawcami użytkownikami itp.).

Ponadto praca w tym zawodzie niesie ze sobą uciążliwości typowe dla pracy biurowej, np.:

 • dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (bóle pleców, drętwienie karku),
 • choroby oczu (ze względu na pracę przy sztucznym oświetleniu i przed komputerem).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu mowy;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • dyspozycyjność,
 • empatia,
 • szacunek do godności człowieka,
 • serdeczność,
 • tolerancyjność,
 • odporność emocjonalna,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą,
 • zainteresowana społeczne,
 • wysoka kultura osobista.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna się jednak odznaczać sprawnością narządu wzroku oraz słuchu, ze względu na konieczność przeprowadzania wielu rozmów i intensywną współpracę z innymi ludźmi. Wskazane jest posiadanie dobrego ogólnego stanu zdrowia, tzn. brak dolegliwości utrudniających koncentrację.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników preferowane jest wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z psychologią, ekonomią, zarządzaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi 17, socjologią, marketingiem, prawem. Akceptowane jest również wykształcenie wyższe o innych profilach, lecz wówczas pracodawcy oczekują uzupełnienia kwalifikacji na studiach podyplomowych lub kursach zawodowych np. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników preferowani są kandydaci legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (np. psychologii, ekonomii, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii, marketingu, prawa).

Ponadto od osób wykonujących ten zawód pracodawcy z reguły oczekują:

 • potwierdzonego doświadczenia w pracy z ludźmi, najlepiej w obszarze związanym z rekrutacją w agencji zatrudnienia 18 lub agencji pracy tymczasowej,
 • znajomości przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych,
 • znajomości ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów z zakresu działania urzędów pracy,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach i przepisów związanych z uzyskaniem pozwolenia na pracę w Polsce.
 • znajomości technik, procedur i narzędzi rekrutacyjnych oraz metod selekcji kandydatów 12,
 • prawa jazdy kat. B.

WAŻNE:

Stosowanie w procesie rekrutacji pracowników tymczasowych testów wiedzy, czy innych testów kompetencyjnych może odbywać się wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień do ich stosowania, co jest dodatkowym atutem osób ubiegających się o zatrudnienie w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Zawód specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników daje szerokie możliwości rozwoju. Są one jednak uzależnione od wielkości organizacji (najczęściej agencji pracy tymczasowej), a także obowiązującej w danej organizacji struktury stanowisk. Jeżeli pracownik w tym zawodzie zatrudniony jest na stanowisku samodzielnym w niedużej firmie, to możliwość awansu jest ograniczona. W przypadku zatrudnienia w dużych firmach, o szerokim zasięgu działania i rozbudowanej strukturze organizacyjnej, istnieje możliwość rozwoju i awansu po spełnieniu wymogów określonych w regulacjach wewnętrznych dotyczących danego stanowiska pracy.

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników może w ramach ścieżki rozwoju awansować na stanowiska:

 • młodszego konsultanta do spraw czasowego zatrudniania pracowników,
 • konsultanta,
 • starszego konsultanta,
 • menedżera.

Osoba wykonująca ten zawód może także poszerzać swoje kompetencje jako specjalista zatrudniony w dziale zarządzania zasobami ludzkimi (np. specjalista ds. kadr). Hierarchia stanowisk w tym obszarze zawodowym jest specyficzna dla każdej firmy i funkcjonuje szereg różnych rozwiązań w tym zakresie. Rozwój zawodowy odbywa się wówczas poprzez osiąganie coraz większej samodzielności, aż do poziomu uczestniczenia z kierownictwem przedsiębiorstwa w podejmowaniu kluczowych decyzji o realizowanych projektach rekrutacyjnych. Przy wyborze ścieżki rozwoju dla stanowisk menedżerskich, awans może odbywać się:

 • na stanowisko kierownika działu komórki organizacyjnej do spraw czasowego zatrudniania pracowników lub w innym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
 • na dyrektora personalnego.

Możliwy jest też rozwój zawodowy poza firmami zajmującymi się pozyskiwaniem pracowników tymczasowych, np. w zakresie doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy świadczonego w urzędach pracy, szkołach itp.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników ma możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej w szkołach wyższych, w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych na kierunkach związanych z psychologią, ekonomią, zarządzaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, socjologią, marketingiem, prawem.

Możliwe jest też uzyskanie świadectw/dyplomów ukończenia kursów lub studiów podyplomowych z zakresu usług rynku pracy lub nieformalnych certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń z tego obszaru, organizowanych w zakładzie pracy lub przez zewnętrzne podmioty.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Doradca personalny

242303

Doradca zawodowy

242304

Specjalista do spraw kadr

242307

Specjalista do spraw rekrutacji

242309

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

242402

Pośrednik pracy

333301

Pracownik agencji pracy tymczasowej

333302

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę