INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników

Kod: 242313

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Identyfikowanie ograniczeń procesu rekrutacji i selekcji pracowników do czasowego zatrudnienia.
 • Z2 Sporządzanie opisów stanowisk pracy w ramach czasowego zatrudniania.
 • Z3 Prowadzenie akcji informacyjnej o naborze pracowników do czasowego zatrudnienia.
 • Z4 Przeprowadzanie procesu selekcji kandydatów na wolne stanowisko pracy w ramach pracy tymczasowej.
 • Z5 Wprowadzanie pracowników tymczasowych do realizacji zadań oraz zapoznawanie ich z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w firmie w zakresie organizacji pracy.
 • Z6 Koordynowanie procesu szkoleniowego zatrudnionych pracowników tymczasowych.
 • Z7 Zawieranie umów z pracownikami tymczasowymi oraz koordynowanie przepływu dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia pracownika tymczasowego.
 • Z8 Prowadzenie obsługi administracyjno-kadrowej pracowników tymczasowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w ramach czasowego zatrudniania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Identyfikowanie ograniczeń procesu rekrutacji i selekcji pracowników do czasowego zatrudnienia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Trendy występujące na rynku pracy;
 • Źródła pozyskiwania kandydatów do pracy tymczasowej;
 • Zasady współpracy z dostawcami usług doradczych w ramach pozyskiwania i czasowego zatrudniania pracowników.
 • Planować harmonogram pracy nad procesem rekrutacji, selekcji i zatrudnienia kandydatów do pracy tymczasowej według trendów obowiązujących na rynku pracy;
 • Dokonywać wyboru źródeł pozyskania kandydatów do pracy, mając na uwadze czasowe zatrudnienie pracowników;
 • Prowadzić konsultacje z zewnętrznymi dostawcami usług rekrutacyjnych lub reklamowych w celu określenia ich możliwości dotarcia do określonych grup zawodowych.

Z2

Sporządzanie opisów stanowisk pracy w ramach czasowego zatrudnienia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę organizacyjną firmy i/lub firmy klienta, w której prowadzone jest czasowe zatrudnianie pracowników;
 • Strukturę opisu stanowisk pracy i techniki ich sporządzania;
 • Zasady obowiązujące w procesie sporządzania opisów stanowisk pracy.
 • Kontaktować się z pracownikami i kierownictwem firmy w celu pozyskania informacji potrzebnych do przygotowania opisu stanowisk pracy w ramach czasowego zatrudnienia;
 • Analizować otrzymane od pracowników i kierownictwa firmy informacje w celu właściwego zredagowania opisów stanowisk pracy na stanowiska czasowego zatrudnienia;
 • Przygotowywać i weryfikować w kontaktach z pracownikami i kierownictwem firmy opisy stanowisk pracy 4.

Z3

Prowadzenie akcji informacyjnej o naborze pracowników do czasowego zatrudnienia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Kanały komunikacji masowej;
 • Zasady współpracowania z podmiotami zewnętrznymi w celu rozpowszechnienia informacji o wolnych miejscach pracy w ramach tymczasowego zatrudnienia;
 • Zasady redagowania dokumentów ogłoszeniowych.
 • Dokonywać wyboru odpowiednich kanałów komunikacyjnych masowej w celu jak najlepszego dotarcia z informacją o wolnych miejscach pracy do wybranej grupy odbiorów ogłoszeń;
 • Współpracować z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w akcję informowania o wolnych miejscach pracy w ramach czasowego zatrudnienia;
 • Redagować dokumenty ogłoszeniowe.

Z4

Przeprowadzanie procesu selekcji kandydatów na wolne stanowisko pracy w ramach pracy tymczasowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki wyboru pracowników do pracy tymczasowej;
 • Rodzaje i zastosowanie testów osobowych, psychologicznych i zawodowych;
 • Zasady przygotowywania formularza pytań rekrutacyjnych;
 • Przepisy prawa dotyczące przestrzegania ochrony danych osobowych;
 • Zasady formułowania informacji zwrotnej;
 • Zasady prowadzenia negocjacji;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.
 • Weryfikować spełnienie wymogów formalnych przez kandydata aplikującego na dane stanowisko pracy w ramach czasowego zatrudnienia, takich jak staż, wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.;
 • Wykonywać testy w celu ustalenia predyspozycji kandydatów do wykonywania pracy na danym stanowisku w ramach czasowego zatrudnienia;
 • Przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne zgodnie z wcześniej opracowanym formularzem pytań;
 • Przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Formułować informacje zwrotną dla kandydata i pracodawcy;
 • Prowadzić negocjacje;
 • Prowadzić dokumentację procesu rekrutacji i selekcji kandydatów.

Kompetencja zawodowa Kz2: Przyjmowanie do pracy oraz przeprowadzenie adaptacji zawodowej w ramach czasowego zatrudniania pracowników obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Wprowadzanie pracowników tymczasowych do realizacji zadań oraz zapoznawanie ich z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w firmie w zakresie organizacji pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Proces adaptacji zawodowej;
 • Zasady i obowiązujące w firmie standardy wdrażania pracownika do pracy tymczasowej;
 • Podstawy psychologii pracy;
 • System oceny pracowników tymczasowych obowiązujący w danej firmie.
 • Przeprowadzać proces adaptacji zawodowej 1 nowych pracowników tymczasowych do nowego środowiska pracy;
 • Wdrażać pracownika do pracy tymczasowej według zasad obowiązujących w firmie;
 • Wykorzystywać podstawy psychologii pracy;
 • Oceniać pracowników tymczasowych według zasad obowiązujących w firmie.

Z6

Koordynowanie procesu szkoleniowego zatrudnianych pracowników tymczasowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulacje prawne dotyczące prowadzenia kursów, ich finansowania oraz wydawania certyfikatów, świadectw i zaświadczeń;
 • Metody i zasady planowania szkoleń 15;
 • Metody przygotowywania planów finansowych różnych przedsięwzięć edukacyjnych;
 • Zasady prowadzenia rekrutacji uczestników szkoleń.
 • Planować szkolenia zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ich finansowania, wydawania certyfikatów, świadectw i zaświadczeń;
 • Planować szkolenia;
 • Przygotować plan finansowy i opracowywać budżet szkolenia dla pracowników tymczasowych;
 • Rekrutować uczestników szkoleń.

Kompetencja zawodowa Kz3: Administrowanie procesem czasowego zatrudniania pracowników obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Zawieranie umów z pracownikami tymczasowymi oraz koordynowanie przepływu dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia pracownika tymczasowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawo pracy 10;
 • Programy kadrowe;
 • Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników;
 • Ustawę o ochronie danych osobowych;
 • Rodzaje dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy 14 (umowy o pracę, świadectwa pracy, zakresy obowiązków i inne);
 • Zasady sporządzania umów dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych;
 • Zasady przygotowywania umów cywilnoprawnych z osobami niebędącymi pracownikami agencji pracy tymczasowej;
 • Sporządzać dokumentację kadrową dla pracowników tymczasowych;
 • Obsługiwać programy kadrowe;
 • Prowadzić akta osobowe pracowników;
 • Prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą (umowy o pracę, świadectwa pracy, zakresy obowiązków i inne);
 • Sporządzać umowy dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych;
 • Przygotować umowy cywilnoprawne z osobami niebędącymi pracownikami agencji pracy tymczasowej.

Z8

Prowadzenie obsługi administracyjno-kadrowej pracowników tymczasowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych;
 • Zasady redagowania oraz sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • Przepisy o prowadzeniu ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych i zwolnień lekarskich;
 • Przepisy o obowiązkowych badaniach lekarskich.
 • Stosować przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Stosować przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych;
 • Sporządzać dokumentację kadrową (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia i inne dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy w ramach czasowego zatrudnienia);
 • Prowadzić ewidencję czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich pracowników czasowo zatrudnionych;
 • Prowadzić ewidencję obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrolować ich aktualność.

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Motywowania innych do doskonalenia kompetencji zawodowych i społecznych.
 • Przestrzegania określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości, rzetelności i poufności.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, co pośrednio przedkłada się na odpowiedzialność za działanie firmy i/lub firmy klienta (właściwy dobór pracowników tymczasowych do pracy przekłada się na jej funkcjonowanie).
 • Ponoszenia odpowiedzialności społeczno-moralnej za rzetelność swoich opinii/decyzji/ rekomendacji w sprawie wskazania danego kandydata do zatrudnienia tymczasowego.
 • Zachowywania w tajemnicy wszystkich informacji pozyskanych w procesie rekrutacyjnym na temat kandydatów biorących udział w naborze do czasowego zatrudnienia.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników.

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę