INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw mediów interaktywnych

Kod: 243108

2. Opis zawodu

Specjalista do spraw mediów interaktywnych w swojej pracy wykorzystuje media interaktywne 11, projektując, dokonując zakupu i prowadząc kampanie (reklamowe, marketingowe, społeczne). Podejmowanie działań medialnych w serwisach społecznościowych to jedno z głównych zadań specjalisty do spraw mediów. Osoba w tej pracy odpowiada za efektywność prowadzonych kampanii reklamowych 5. Ponadto dokonuje aktualizacji zamieszczanych informacji promujących firmę, markę 6, produkt 14 itp.

Opis pracy

Specjalista do spraw mediów interaktywnych prowadzi wszelkie działania, które wpływają na obecność i status obsługiwanych marek w mediach interaktywnych. Zajmuje się redagowaniem wpisów, organizacją konkursów, budowaniem interakcji z innymi użytkownikami oraz późniejszym moderowaniem dyskusji i odpowiadaniem na pytania. Dokonuje także monitoringu i analizy efektów prowadzonych działań, przygotowuje i wdraża nowe strategie oraz prowadzi stały monitoring konkurencji. Specjalista do spraw mediów interaktywnych zarządza budżetem reklamowym przeznaczonym na media interaktywne, jak również współpracuje z agencjami reklamowymi i domami mediowymi w zakresie tworzenia nowych materiałów reklamowych oraz zakupu mediów.

Sposoby wykonywania pracy

Specjalista do spraw mediów interaktywnych stosuje procedury, procesy, metody działania polegające m.in. na:

 • projektowaniu i planowaniu strategii kampanii marketingowych 22 w mediach interaktywnych,
 • wyszukiwanie nowych kanałów komunikacji,
 • podejmowaniu działań w mediach interaktywnych celem powiększania znajomości marki i produktów,
 • kontrolowaniu i aktywnym reagowanie na aktualne trendy 26 dotyczące prezentacji i promocji 15 marki i produktów w mediach interaktywnych,
 • prowadzeniu kampanii marketingu szeptanego 10 na podstawie informacji zebranych w szeroko pojętych mediach społecznościowych,
 • nieustanne aktualizowanie wiedzy na temat informacji dotyczących marek i produktów firmy w internecie,
 • pisaniu, redagowaniu, planowaniu treści i publikowanie tekstów w internecie celem kierowania społecznościami interaktywnymi 21,
 • uaktualnianiu informacji oraz tworzenie strategii komunikacji marketingowej 23 w mediach interaktywnych,
 • przeprowadzaniu analiz i sporządzanie raportów dotyczących efektywności kampanii reklamowych,
 • optymalizowaniu efektywności prowadzonej kampanii interaktywnej,
 • dyskutowaniu na forach oraz blogach,
 • współdziałaniu z działem obsługi klienta i działem graficznym, mediami i blogerami.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Specjalista do spraw mediów interaktywnych pracuje w pomieszczeniach biurowych, jedno- lub kilkuosobowych. Są to zazwyczaj pomieszczenia klimatyzowane, o sztucznym oświetleniu, wyposażone w stanowiska komputerowe i niezbędną infrastrukturę. Specjalista do spraw mediów interaktywnych może również wykonywać swoją pracę jako tzw. freelancer 4 we własnym biurze lub u klienta. Dopuszczalna jest także praca zdalna, on-line, w której specjalista do spraw mediów interaktywnych w czasie rzeczywistym odpowiada na sytuacje pojawiające się w sieci.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista do spraw mediów interaktywnych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • smartfon,
 • aparat cyfrowy,
 • komputer,
 • internet,
 • urządzenia peryferyjne (np. urządzenie wielofunkcyjne, skaner, ploter, drukarka i inne),
 • odpowiednie oprogramowanie np. graficzne, stosowane do wycen poszczególnych etapów kampanii reklamowej, zarządzania projektami, dotyczące technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) 25.

Organizacja pracy

Praca specjalisty do spraw mediów interaktywnych polega na utrzymywaniu relacji z klientami oraz użytkownikami mediów interaktywnych. Czas pracy jest zazwyczaj nienormowany, a zatrudnienie odbywa się w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia lub świadczenia usług (choć możliwa jest także umowa o pracę).

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych występują uciążliwe warunki pracy, takie jak np.:

 • długotrwała praca przy komputerze,
 • praca pod presją czasu,
 • nienormowany wymiar czasu pracy.

Może to powodować:

 • obciążenie dla wzroku,
 • obciążenie dla kręgosłupa oraz nadgarstków,
 • długotrwały stres.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw mediów interaktywnych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • zdolność samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu pracy,
 • zdolność szybkiego uczenia się;

w kategorii cech osobowościowych

 • wytrwałość i cierpliwość,
 • zainteresowania artystyczne,
 • kreatywność,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • ciekawość poznawcza,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • komunikatywność,
 • dokładność i konsekwencja w działaniu.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu specjalista do spraw mediów interaktywnych są: poważne schorzenia wzroku, wady słuchu, wady wymowy. Funkcjonowanie w warunkach ciągłego stresu, pod presją czasu utrudnia pracę osobom z chorobami układu krążenia i układu nerwowego.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych preferowane są osoby z wykształceniem wyższym (najlepiej z zakresu psychologii, dziennikarstwa, marketingu 7 lub PR 13) i absolwenci studiów podyplomowych, np. na kierunku związanym z funkcjonowaniem mediów społecznościowych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu specjalista do spraw mediów interaktywnych zalecana jest:

 • certyfikowana znajomość języka obcego (np. języka angielskiego) na poziomie umożliwiającym sprawne komunikowanie się bezpośrednie i pośrednie,
 • certyfikowana znajomość obsługi komputera i wykorzystywania pakietu oprogramowania biurowego, systemów CMS 2, narzędzi do monitorowania działań w mediach społecznościowych,
 • certyfikowana znajomość branży reklamowej lub marketingowej (doświadczenie w prowadzeniu akcji marketingowych),
 • certyfikowana znajomość segmentów oraz możliwości wykorzystania internetu (zasób treści, użytkownicy, wydatki reklamowe),

Ponadto w przypadku posiadania przez pracownika wykształcenia wyższego lub podyplomowego powinien on legitymować się właściwym dyplomem ukończenia studiów.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zależności od struktury organizacyjnej firmy specjalista do spraw mediów interaktywnych może awansować na menedżera struktur marketingu, menadżera komórki w ramach działu PR/promocji/marketingu, menadżera działu client service 1, menadżera działu PR lub dyrektora agencji reklamowej. Specjalista do spraw mediów interaktywnych zdobywając doświadczenie i uczestnicząc w szkoleniach i kursach staje się coraz bardziej cenionym pracownikiem. Ma to duże znaczenie np. przy poszukiwaniu nowej pracy lub zleceń, a także daje możliwość założenia własnej agencji, tym samym realizowania własnych aspiracji zawodowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

W zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych formą potwierdzania kompetencji zawodowych jest uzyskanie dyplomów ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych oraz świadectw i certyfikatów ukończenia kursów i szkoleń, w tym dotyczących języków obcych.

Specjalista do spraw mediów interaktywnych, po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji, może pracować w zawodach pokrewnych, takich jak np. specjalista do spraw reklamy, analityk trendów rynkowych (cool hunter), specjalista analizy i rozwoju rynku, a także rozwijać się naukowo w szkołach wyższych w dziedzinach związanych np. z promocją, marketingiem, reklamą 17.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

243101

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

243102

Menedżer produktu (product manager)

243103

Menedżer marki (brand manager)

243104

Specjalista analizy i rozwoju rynku

243105

Specjalista do spraw marketingu i handlu

243106

Specjalista do spraw reklamy

243107

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę