INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw mediów interaktywnych

Kod: 243108

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1414, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 • Badzińska E.: Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 702, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin 2012.
 • Badzińska E.: Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów. PWE, Warszawa 2011.
 • Castells M.: Galaktyka Internetu – refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem. Rebis, Poznań 2003.
 • Chodak G., Ropuszyńska-Surma E.: Prognozowanie popytu w sklepie internetowym – wybrane aspekty oraz wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Warszawa 2008.
 • Dworek T.: Quo vadis mobile? Marketing w Praktyce, nr 11, 2011.
 • Głowacz F.: Dogoń klienta i zarób. Marketing w Praktyce, nr 11, 2011.
 • Kotler P.: Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Rebis, Poznań 2004.
 • Krupka B.: Duży krok w mobilność. Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
 • Kubczak A.: Cybersocjologia? Internet jako przedmiot zainteresowania socjologów. AGH, Kraków 2002.
 • Malec N.: Czas content marketingu. Marketing w Praktyce, nr 03, 2012.
 • Nieciecka M.: Wybuch wyciszyć. Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
 • Olszak C., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. PWN, Warszawa 2007.
 • Telakowiec K.: Rok aplikacji. Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
 • Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług. Difin, Warszawa 2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę