INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw mediów interaktywnych

Kod: 243108

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Client service

Zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług. Difin, Warszawa 2009

2. CMS (Content Management System)

System zarządzania treścią, czyli oprogramowanie umożliwiające zarządzanie strukturą strony internetowej i treściami, które są na niej prezentowane.

https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/cms

[dostęp: 31.10.2018]

3. Cykl życia informacji

Ogólny model, obrazujący zmiany, jakim podlegają wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

Olszak C., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. PWN, Warszawa 2007

4. Freelancer

Wolny strzelec, osoba niezwiązana z jednym pracodawcą lecz realizująca projekty na zlecenie wielu firm. Określenie to odnosi się głównie do osób wykonujących pracę twórczą i będących specjalistami w swojej dziedzinie.

https://rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.131

[dostęp: 31.10.2018]

5. Kampania reklamowa

Zespół skoordynowanych i zorganizowanych działań reklamowych, wykorzystujących jeden lub szereg różnych, powiązanych ze sobą środków przekazu, które występują w określonej kolejności i w odpowiednio ustalonych terminach.

Chodak G., Ropuszyńska-Surma E.: Prognozowanie popytu w sklepie internetowym – wybrane aspekty oraz wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Warszawa 2008

6. Marka

Nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, mająca na celu ułatwienie nabywcy rozpoznania dóbr i usług danego sprzedawcy oraz odróżnienie ich od produktów konkurencyjnych.

https://www.findict.pl/index. php/slownik/marka

[dostęp: 31.10.2018]

7. Marketing

Nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi.

Kotler P.: Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Rebis, Poznań 2004

8. Marketing digitalowy

Marketing internetowy, marketing sieciowy, e-marketing – działania reklamowe i marketingowe prowadzone w sieci – w internecie za pomocą najróżniejszych narzędzi i programów wspierających prowadzenie kampanii marketingowych, reklamowych, promocyjnych.

http://www.e-commercemanager.pl/2017/06/digital-marketing-co-to-jest-definicja.html

[dostęp: 31.10.2018]

9. Marketing internetowy

Używanie internetu w celach reklamowych, prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług. Na marketing internetowy składa się tzw. reklama „pay per click”, reklama banerowa, email marketing, affiliate marketing, reklama interaktywna, optymalizacja stron, blog marketing, buzz marketing, product marketing i blogowanie.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-internetowy

[dostęp: 31.10.2018]

10. Marketing szeptany

Buzz marketing – forma marketingu polegająca na „szeptaniu” konsumentom o danej marce, usłudze czy produkcie i jego zaletach. Celem jest wywołanie dyskusji o danej marce lub firmie w sposób naturalny i niewymuszony. Efektem marketingu szeptanego są dobrowolne, spontaniczne i niezależne rozmowy już samych konsumentów.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-szeptany-jak-efektywnie-wykorzystac-buzz-marketing

[dostęp: 31.10.2018]

11. Media interaktywne

Środki przekazu medialnego (narzędzia elektroniczne, komputer, inne urządzenia i aplikacje), umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność, np. Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, GodlenLine itp.

http://ozkultura.pl/wpis/2359/4

[dostęp: 31.10.2018]

12. Model atrybucji

Reguła lub zbiór reguł, które określają sposób przypisywania sprzedaży i konwersji do punktów kontaktu na ścieżkach konwersji. Pozwala na ocenę efektywności źródeł ruchu.

https://support.google.com/analytics/answer/6086214?hl=pl

[dostęp: 31.10.2018]

13. PR (Public Relations)

Świadome, zaplanowane i długotrwałe pielęgnowanie stosunków z bliższym i dalszym otoczeniem, prowadzące do pozyskania jak największej liczby klientów, zwolenników i popleczników.

Kotler P.: Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Rebis, Poznań 2004

14. Produkt

To, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone na sprzedaż.

https://sjp.pwn.pl/sjp/produkt-globalny;2508521.html

[dostęp: 31.10.2018]

15. Promocja

Zbiór środków, za pomocą których przedsiębiorstwo lub sprzedawca komunikuje się z rynkiem, czyli przekazuje informacje o swojej działalności lub konkretnych produktach i usługach.

https://www.findict.pl/slownik/promocja

[dostęp: 31.10.2018]

16. Psychologia społeczna

Dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca, w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki.

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Psychologia_spo%C5%82eczna

[dostęp: 31.10.2018]

17. Reklama

Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/reklama.html

[dostęp: 31.10.2018]

18. SEM (Search Engine Marketing)

Grupa działań promocyjnych (np. przeprowadzanie kampanii linków sponsorowanych, optymalizacja stron internetowych i pozycjonowanie), których celem jest osiągnięcie widoczności danego serwisu czy strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/co-to-jest-sem-i-czym-rozni-sie-od-seo/

[dostęp: 31.10.2018]

19. SEO (Search Engine Optimization)

Zastosowanie odpowiednich strategii i taktyk po to, aby upewnić się, że strona jest widoczna dla wyszukiwarek internetowych oraz poprawienie jej parametrów w taki sposób, żeby ta witryna mogła być odnaleziona przez wyszukiwarkę szybciej.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-seo-i-sem-co-to-takiego

[dostęp: 31.10.2018]

20. Social media convent

Konferencja na temat mediów społecznościowych, komunikacji firm i marek w mediach społecznościowych, prezentowania trendów, dobrych praktyk, najnowszych rozwiązań i prognozy dla branży.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Malec N.: Czas content marketingu. Marketing w Praktyce, nr 03, 2012

21. Społeczność interaktywna

Wirtualnie połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych, zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą sposobem wzajemnej komunikacji.

Kubczak, A.: Cybersocjologia? Internet jako przedmiot zainteresowania socjologów. AGH, Kraków 2002

22. Strategia kampanii marketingowej

Plan na przeprowadzenie kampanii marketingowej. Składa się z następujących elementów: cele, adresat, konkurencja, przekaz, osobowość, ton i styl przekazu, media, główna myśl.

Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003

23. Strategia komunikacji marketingowej

Zespół jasno określonych działań i zasad komunikacji, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić promocję swojej działalności, marki i osiągnąć maksymalizację zysku.

Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003

24. Strategia marketingowa

Zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku.

Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003

25. Technologie informacyjne i komunikacyjne

TIK, z ang. Information and communication technologies (ICT) – rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

http://konferencje.frse.org.pl/TIK/article/Definicje/lang:pl

[dostęp: 31.10.2018]

26. Trend

Istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/trend.html

[dostęp: 31.10.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę