INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw mediów interaktywnych

Kod: 243108

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wspieranie procesu tworzenia i wdrażanie strategii kampanii marketingowych w mediach interaktywnych.
 • Z2 Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowej w mediach interaktywnych, w tym kampanii w obszarze marketingu szeptanego.
 • Z3 Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obsługą klienta oraz z plastykami, fotografami, grafikami, blogerami, mediami.
 • Z4 Zarządzanie komunikacją ze społecznościami wirtualnymi lub cyfrowymi, w tym prowadzenie lub podejmowanie dyskusji na forach oraz blogach.
 • Z5 Optymalizowanie interaktywnej kampanii prowadzonej w internecie.
 • Z6 Poszukiwanie nowych kanałów komunikacji, reagowanie na aktualne trendy, rekomendowanie zmian dotyczących strategii komunikacji w mediach interaktywnych.
 • Z7 Przygotowywanie analiz i raportów w zakresie efektywności prowadzonych kampanii w mediach interaktywnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach interaktywnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wspieranie procesu tworzenia i wdrażanie strategii kampanii marketingowych w mediach interaktywnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Aktualną strategię marketingową 24 zleceniodawcy oraz rolę mediów interaktywnych w tej strategii;
 • Specyfikę działania zleceniodawcy oraz rynek docelowy dla jego produktów i usług;
 • Produkty i usługi oferowane przez zleceniodawcę oraz metody klasyfikacji tych produktów i usług w kontekście strategii promocji i reklamy w mediach interaktywnych;
 • Sposoby funkcjonowania konkurencji w określonej dziedzinie oraz stosowanych przez nią metod komunikacji w mediach interaktywnych;
 • Sposoby konstruowania strategii kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Techniki i narzędzia niezbędne do przygotowania i wdrożenia kampanii marketingowej w mediach interaktywnych;
 • Dostępne media interaktywne oraz ich rolę w procesie komunikacji z rynkiem docelowym zleceniodawcy;
 • Metody przygotowania koncepcji kompleksowej kampanii marketingowej w mediach interaktywnych;
 • Techniki wyznaczenia mierzalnych celów biznesowych w obszarze kampanii marketingowej w mediach interaktywnych;
 • Metody tworzenia budżetu kampanii w mediach interaktywnych wraz ze wszystkimi składowymi;
 • Sposoby zarządzania budżetem reklamowym;
 • Przepisy prawa związane z możliwością komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem poprzez media interaktywne.
 • Wykorzystywać źródła danych na temat działalności potencjalnego zleceniodawcy, np. jego oferty, rynku docelowego;
 • Wyciągać wnioski na temat zleceniodawcy w kontekście dostępnych informacji o jego strategii marketingowej i otoczeniu;
 • Opracowywać strategię kampanii marketingowych w mediach interaktywnych dostosowaną do ogólnej strategii marketingowej zleceniodawcy;
 • Oceniać i wybierać media interaktywne, które będą dostosowane do potrzeb specyfiki rynku docelowego zleceniodawcy;
 • Określać mierzalne cele biznesowe w obszarze kampanii marketingowej w mediach interaktywnych;
 • Ustalać budżet kampanii w mediach interaktywnych wraz ze wszystkimi składowymi;
 • Zarządzać budżetem reklamowym;
 • Dostosowywać strategię kampanii marketingowych w mediach interaktywnych do obowiązujących przepisów prawa.

Z2

Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowej w mediach interaktywnych, w tym kampanii w obszarze marketingu szeptanego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Schemat funkcjonowania mediów interaktywnych;
 • Metody i narzędzia stosowane do oceny efektywności różnych form komunikacji w mediach interaktywnych;
 • Metody doboru sposobu komunikacji marketingowej adresowanej do rynku docelowego zleceniodawcy w mediach interaktywnych;
 • Narzędzia do budowania kampanii reklamowej w mediach interaktywnych spójnej z jednolitym komunikatem marketingowym zleceniodawcy;
 • Zasady wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym oraz ich podstawową obróbkę;
 • Zasady użytkowania urządzeń nagrywających audio i wideo wraz z programami do wstępnej obróbki nagrań;
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii społecznej 16;
 • Sposoby tworzenia serwisów i aplikacji pod kątem użyteczności i funkcjonalności użytkowników, specyfiki narzędzi społecznościowych oraz możliwości ich wykorzystania;
 • Sposoby mierzenia, planowania i optymalizacji działań marketingu on-line, modeli atrybucji 12, działań SEO 19 i SEM 18, specyfiki urządzeń mobilnych, badania reakcji i zachowań konsumentów w sieci;
 • Techniki mierzenia efektywności aplikacji pod kątem użyteczności i funkcjonalności dla użytkowników;
 • Sposób umieszczania informacji, odpowiadania na pytania, brania udziału w dyskusjach w mediach interaktywnych;
 • Techniki redagowania treści w mediach interaktywnych zgodnych ze strategią działania zleceniodawcy;
 • Cykl życia informacji 3 w mediach interaktywnych oraz konieczność cyklicznego aktualizowania przekazywanych treści;
 • Sposoby organizowania i prowadzenia konkursów w mediach interaktywnych;
 • Idee marketingu szeptanego oraz efektywne metody korzystania z tej formy komunikacji marketingowej.
 • Wybierać odpowiednie środki przekazu komunikatu marketingowego w mediach interaktywnych;
 • Wykonywać zdjęcia aparatem cyfrowym oraz ich podstawową obróbkę;
 • Stosować urządzenia nagrywające audio i video wraz z programami do wstępnej obróbki nagrań;
 • Stosować zasady dotyczące efektywności marketingu szeptanego w oparciu o podstawowy zakres wiedzy z psychologii społecznej;
 • Tworzyć serwisy i aplikacje pod kątem użyteczności i funkcjonalności użytkowników, korzystać z narzędzi społecznościowych oraz możliwości ich wykorzystania;
 • Mierzyć efektywności aplikacji pod kątem użyteczności i funkcjonalności dla użytkowników;
 • Mierzyć, planować i optymalizować działania marketingu on-line, modeli atrybucji, działania SEO i SEM, specyfikę działania urządzeń mobilnych, badanie reakcji i zachowań konsumentów w sieci;
 • Oceniać efektywność rożnych form komunikacji w mediach interaktywnych;
 • Dobierać sposoby komunikacji marketingowej w mediach interaktywnych do rynku docelowego zleceniodawcy;
 • Budować kampanię reklamową w mediach interaktywnych spójną z innymi kanałami komunikacji marketingowej zleceniodawcy;
 • Umieszczać i redagować przekazywaną treść w mediach interaktywnych;
 • Aktualizować przekazywaną treść w mediach interaktywnych we właściwym czasie;
 • Organizować i przeprowadzać konkursy w mediach interaktywnych;
 • Prowadzić kampanie marketingowe w obszarze marketingu szeptanego w mediach interaktywnych.

Z3

Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obsługą klienta oraz z plastykami, fotografami, grafikami, blogerami, mediami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę oraz zakres funkcjonowania komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą klienta zleceniodawcy;
 • Sposoby pracy i zasady współpracy z plastykami, fotografami, grafikami przy tworzeniu komunikatu marketingowego wykorzystywanego w mediach interaktywnych;
 • Zasady i zakres współpracy z właścicielami mediów interaktywnych;
 • Zasady i zakres współpracy z blogerami;
 • Przepisy prawa związane z prawami autorskimi w kontekście tworzenia przekazu marketingowego w mediach interaktywnych.
 • Współpracować z działami zajmującymi się obsługą klienta u zleceniodawcy;
 • Współpracować z twórcami graficznej formy komunikatu marketingowego wykorzystywanego w mediach interaktywnych;
 • Komunikować się i współpracować z przedstawicielami mediów interaktywnych;
 • Komunikować się i współpracować z blogerami;
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w kontekście praw autorskich.

Z4

Zarządzanie komunikacją ze społecznościami wirtualnymi lub cyfrowymi, w tym prowadzenie lub podejmowanie dyskusji na forach oraz blogach

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pisowni w języku polskim oraz język komunikacji na forach i blogach internetowych;
 • Metody budowania społeczności interaktywnych wokół marek należących do zleceniodawcy;
 • Techniki moderowania dyskusji i budowania interakcji z użytkownikami mediów interaktywnych;
 • Techniki pisania oraz redagowania teksów w trakcie prowadzonych dyskusji z użytkownikami mediów interaktywnych;
 • Sposoby reagowania na negatywne komentarze dotyczące oferty lub marek zleceniodawcy;
 • Wykaz monitorowanych mediów interaktywnych oraz możliwy (ustalony ze zleceniodawcą) sposób reagowania na pojawiające się informacje o zleceniodawcy;
 • Sposoby reagowania na pojawiające się informacje o zleceniodawcy w mediach interaktywnych.
 • Posługiwać się poprawnie językiem polskim na forach i blogach internetowych;
 • Budować społeczności wokół marek zleceniodawcy;
 • Moderować dyskusje i budować interakcje w mediach interaktywnych;
 • Redagować teksty w trakcie prowadzonych dyskusji z użytkownikami mediów interaktywnych;
 • Reagować na negatywne komentarze dotyczące oferty lub marek zleceniodawcy;
 • Wykorzystywać dostępne narzędzia do monitorowania mediów interaktywnych w obszarze pojawiających się informacji na temat zleceniodawcy;
 • Redagować odpowiedzi na pojawiające się informacje o zleceniodawcy w mediach interaktywnych.

Z5

Optymalizowanie interaktywnej kampanii prowadzonej w internecie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody funkcjonowania kanałów przekazu informacji w prowadzonych kampaniach marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Narzędzia do optymalizacji kampanii interaktywnych prowadzonych w internecie;
 • Metody optymalizacji prowadzonych kampanii interaktywnych w internecie.
 • Dostosowywać prowadzone kampanie marketingowe w mediach interaktywnych do ich sposobu funkcjonowania;
 • Dobierać i stosować narzędzia do optymalizowania prowadzonych kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Optymalizować lub zlecać optymalizowanie prowadzonych kampanii marketingowych w mediach interaktywnych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Doskonalenie i rozliczanie działań marketingowych prowadzonych w internecie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Poszukiwanie nowych kanałów komunikacji, reagowanie na aktualne trendy, rekomendowanie zmian dotyczących strategii komunikacji w mediach interaktywnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody poszukiwania nowych kanałów komunikacji marketingowej w mediach interaktywnych;
 • Sposoby oceny jakości i efektywności nowych kanałów komunikacji;
 • Metody dotarcia do odbiorców z własnym komunikatem marketingowym w nowym kanale;
 • Sposoby oceny wpływu nowego kanału na dotychczasową strategię komunikacji zleceniodawcy w mediach interaktywnych;
 • Techniki tworzenia strategii marketingowych w mediach interaktywnych w oparciu o nowe kanały komunikacji i aktualne trendy.
 • Poszukiwać nowych kanałów komunikacji marketingowej w internecie;
 • Oceniać jakość i efektywność nowych kanałów komunikacji;
 • Docierać do odbiorców z własnym komunikatem marketingowym w nowym kanale;
 • Oceniać wpływ nowego kanału na dotychczasową strategię komunikacji zleceniodawcy w mediach interaktywnych;
 • Rekomendować zmiany strategii działania zleceniodawcy w mediach interaktywnych.

Z7

Przygotowywanie analiz i raportów w zakresie efektywności prowadzonych kampanii w mediach interaktywnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła pozyskiwania informacji na temat efektywności prowadzonych kampanii w mediach interaktywnych;
 • Mierniki efektywności kampanii w mediach interaktywnych;
 • Narzędzia do analizy efektów kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Sposoby prezentacji wyników analiz w zakresie efektywności prowadzonych kampanii w mediach interaktywnych;
 • Metody i narzędzia do monitorowania informacji na temat zleceniodawcy w mediach interaktywnych;
 • Zakres informacji o zleceniodawcy, wymagających reakcji w mediach interaktywnych;
 • Kryteria oceny pojawiających się informacji o zleceniodawcy.
 • Zlecać badanie skuteczności kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Pozyskiwać samodzielnie dane na temat efektywności prowadzonych kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Wykorzystywać dostępne narzędzia do pomiaru efektów kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Analizować wyniki efektywności kampanii marketingowych w mediach interaktywnych;
 • Oceniać efektywność kampanii marketingowych w mediach interaktywnych na podstawie przyjętych kryteriów;
 • Sporządzać raporty w zakresie efektywności prowadzonych kampanii w mediach interaktywnych;
 • Monitorować lub zlecać monitorowanie informacji na temat zleceniodawcy w mediach interaktywnych;
 • Zlecać analizę pojawiających się informacji w mediach interaktywnych na temat zleceniodawcy według przyjętych kryteriów.

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na wynik.
 • Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
 • Komunikowania się z partnerami i klientami.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw mediów interaktywnych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw mediów interaktywnych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę