INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Kod: 251201

2. Opis zawodu

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji 2 realizuje prace związane z przygotowaniem środowiska uruchomienia aplikacji oraz zapewnieniem prawidłowego działania i wymaganego poziomu dostępności aplikacji. Odpowiada również za utrzymanie i doskonalenie aplikacji oraz prowadzi prace związane z ich rozwojem.

Opis pracy

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji zajmuje się wdrażaniem, utrzymaniem 24 i dostosowaniem aplikacji do zmieniających się warunków pracy oprogramowania. Automatyzuje infrastrukturę 12 oraz procesy wydawania oprogramowania. Zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa 3, niezawodności 18 i wydajności 26 aplikacji. Pracuje także nad rozwojem i doskonaleniem oprogramowania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jego użytkowników.

Charakter pracy w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji jest najczęściej zależny od wielkości, rodzaju i stopnia złożoności projektu i aplikacji, a także wielkości organizacji, na rzecz której pracuje. W małych organizacjach oraz przy niskiej złożoności projektu i aplikacji zawód ten ma charakter interdyscyplinarny. W przypadku realizacji dużych projektów, w ramach których rozwijane są złożone aplikacje, najczęściej następuje specjalizacja w zakresie wykonywanych przez specjalistę zadań i czynności. W projektach tych współpracuje z analitykami, projektantami, programistami, testerami oraz ekspertami dziedzinowymi, koordynując prace związane z doskonaleniem i rozwojem aplikacji.

Sposoby wykonywania pracy

Praca specjalisty do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji polega w szczególności na:

 • automatyzowaniu procesów wdrażania i dostarczania aplikacji,
 • automatyzowaniu procesów zarządzania infrastrukturą informatyczną,
 • opracowaniu i wdrażaniu procedur utrzymania, obsługi, konserwacji i konfiguracji aplikacji,
 • analizowaniu wydajność aplikacji, poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności pracy oprogramowania,
 • współpracowaniu z użytkownikami w zakresie bieżącej obsługi i utrzymania aplikacji,
 • monitorowaniu potrzeb i oczekiwań użytkowników związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem,
 • przygotowaniu specyfikacji wymagań funkcjonalnych 27 i niefunkcjonalnych 28 aplikacji,
 • zmianie i rozwoju kodu źródłowego aplikacji z wykorzystaniem języka oprogramowania i środowiska programistycznego odpowiedniego dla aplikacji,
 • uczestniczeniu w procesie testowania oprogramowania,
 • przygotowaniu dokumentacji technicznej 9 i użytkowej 10 aplikacji,
 • organizowaniu procesów wersjonowania 25 kodów źródłowych, dokumentacji oraz samej aplikacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3 Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji pracuje w pomieszczeniach biurowych, zazwyczaj dobrze oświetlonych, klimatyzowanych. Pomieszczenia te mogą mieć charakter sal konferencyjnych, jedno- lub kilkuosobowych pokoi bądź laboratoriów komputerowych. Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt komputerowy i oprogramowanie pozwalające na wykonywanie powierzonych zadań.

Część zadań zawodowych specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji może wykonywać zdalnie lub w siedzibie klienta.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • środowiska sprzętowe: komputery lub urządzenia mobilne, urządzenia peryferyjne 23, urządzenia do instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych i aplikacji,
 • środowiska systemowe: systemy operacyjne, sterowniki, komponenty 15 oprogramowania systemowego do działania aplikacji,
 • dostęp do sieci komputerowej i internetu,
 • środowiska i narzędzia programistyczne,
 • narzędzia pracy zespołowej programistów,
 • środowiska i narzędzia do testowania aplikacji,
 • narzędzia automatyzacji infrastruktury,
 • oprogramowanie specjalistyczne (do monitorowania pracy aplikacji, wykrywania złośliwego oprogramowania),
 • oprogramowanie biurowe.

Organizacja pracy

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji pracuje zazwyczaj w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy, w dni robocze. W zależności od realizowanego projektu lub charakteru organizacji, na rzecz której pracuje specjalista, możliwa jest praca w nienormowanym czasie, również w dni wolne od pracy lub w elastycznych godzinach pracy.

W zależności od realizowanego projektu praca specjalisty do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. W małych organizacjach oraz przy prostych projektach praca ma charakter indywidualny. W przypadku realizacji dużych projektów i większych organizacji specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji najczęściej koordynuje prace zespołu składającego się z wielu specjalistów i ekspertów.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji występują typowe dla stanowisk pracy wyposażonych w komputer zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka:

 • obciążenie układu kostno-stawowego spowodowane wymuszoną pozycją ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, powodujące m.in.: zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wady postawy, zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze oraz niewłaściwym, sztucznym oświetleniem pomieszczeń prowadzące m.in. do osłabienia wzroku, bólu, łzawienia oczu,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu prowadzące m.in. do stresu, nerwicy, depresji.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia,
 • uzdolnienia techniczne,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność samokształcenia,
 • podzielność uwagi,
 • wysoki poziom zdolności analitycznych,
 • szybkość i sprawność wykonywania czynności;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • zainteresowania techniczne,
 • zainteresowania informatyczne,
 • zainteresowania naukowe,
 • kreatywność i otwartość na innowacyjne rozwiązania,
 • ciekawość i otwartość na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji wymagana jest ogólna sprawność ruchowa kończyn górnych oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Ze względu na kontakty z klientem i współpracę z innymi specjalistami wymagany jest dobry słuch i sprawny aparat mowy. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest poważna wada wzroku, której nie da się skorygować za pomocą szkieł oraz nadmierna pobudliwość ruchowa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji preferowane jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunkach informatycznych, technicznych lub ścisłych (fizyka, matematyka, elektronika) oraz kierunkach pokrewnych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji.

Atutami przy zatrudnieniu mogą być:

 • doświadczenie zdobyte na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 • rozległa wiedza techniczna,
 • wiedza z zakresu branży, dla której dana aplikacja jest przeznaczona,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw ukończenia specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie utrzymania aplikacji i usług dodanych (np. ITIL 13),
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w kursach i szkoleniach z zakresu obsługi baz danych, tworzenia zapytań do bazy w języku SQL, programowania w języku, w którym jest rozwijana aplikacja,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji pracę rozpoczyna zwykle od stanowiska młodszego specjalisty. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem może awansować na stanowiska specjalisty i starszego specjalisty.

Osoby pogłębiające wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi i projektami informatycznymi mogą pełnić funkcje:

 • kierowników zespołów,
 • kierowników projektów,
 • kierowników działów IT,
 • dyrektorów ds. IT.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu obejmują zarówno rynek lokalny, jak i zagraniczny.

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych ukierunkowanych na rozwój i doskonalenie aplikacji.

Alternatywną formą potwierdzania kompetencji mogą być:

 • portfolio zawierające przykłady zrealizowanych projektów informatycznych,
 • uzyskane nagrody, wyróżnienia branżowe i rekomendacje od pracodawców i instytucji wdrażających aplikacje, autorstwa/współautorstwa kandydata do zatrudnienia,
 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami wydanymi przez komercyjne firmy branży informatycznej.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk systemów teleinformatycznych

251101

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251102

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251103

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251202

Programista aplikacji

251401

Programista aplikacji mobilnych

251402

Tester oprogramowania komputerowego

251903

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

252901

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę