INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Kod: 251201

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Algorytm

Przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać. Algorytm może zawierać definicje obiektów (danych), na których te czynności są przeprowadzane. Wykonawcą algorytmu może być człowiek lub urządzenie automatyczne (np. komputer) zdolne do wykonywania poleceń, w odpowiedzi na sygnały reprezentujące te polecenia.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/algorytm;3867807.html

[dostęp: 31.10.2018]

2. Aplikacja

Każdy samodzielny element oprogramowania użytkowego o określonym przeznaczeniu i funkcjonalności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

3. Bezpieczeństwo

Zdolność produktu do osiągania akceptowalnych poziomów ryzyka wystąpienia szkody w stosunku do ludzi, biznesu, oprogramowania, majątku lub środowiska w określonym kontekście użycia [ISO 9126].

http://sjsi.org/wp-content/uploads/2015/12/REQB_slownik_1-3_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

4. Biblioteka programistyczna

Zbiór klas, funkcji (i ew. innych konstrukcji programistycznych), z których korzystają różne programy.

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Biblioteka_programistyczna

[dostęp: 31.10.2018]

5. Certyfikacja

Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.

http://testerzy.pl/materialy/AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

6. Certyfikat

Dokument potwierdzający, że posiadająca go instytucja, osoba lub produkt spełniają określone wymogi. Certyfikat wydawany jest przez akredytowane instytucje.

https://www.governica.com/Certyfikat

[dostęp: 31.10.2018]

7. Cykl zmian życia aplikacji

Okres czasu od kiedy zostanie zgłoszona potrzeba zmiany aplikacji, poprzez fazy specyfikowania wymagań dla zmiany, projektowania, implementacji, testów, wdrożenia, po okres utrzymania i pielęgnacji zmiany, a niekiedy do jej wycofania. Powyższe fazy mogą następować sekwencyjnie po sobie lub mogą być wykonywane iteracyjnie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

8. Cykl życia oprogramowania

Okres czasu rozpoczynający się, kiedy pojawił się pomysł na oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie nie jest już dostępne do użytku.

http://testerzy.pl/materialy/AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

9. Dokumentacja techniczna aplikacji

Przeznaczona jest dla programistów, którzy zajmują się utrzymaniem i rozwojem oprogramowania. Zawiera dokładny opis działania aplikacji, na który mogą składać się, oprócz opisu słownego, fragmenty kodów źródłowych, diagramy i wykresy konieczne dla zrozumienia istoty działania oprogramowania, schemat i opis architektury aplikacji, opisy zastosowanych algorytmów oraz komponentów składowych, zdjęcia interfejsu użytkownika, komentarze umieszczone bezpośrednio w kodzie źródłowym aplikacji i inne.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

10. Dokumentacja użytkowa aplikacji

Opis oprogramowania przeznaczony dla użytkownika, dokumentujący sposób realizacji lub wykorzystania poszczególnych funkcji aplikacji. Zawiera zwykle ogólne i szczegółowe informacje o aplikacji i sposobie jej obsługi, może być przygotowana w formie dokumentu lub w postaci plików pomocy dostępnych bezpośrednio z aplikacji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

11. Incydent

Każde zdarzenie wymagające zbadania.

http://testerzy.pl/materialy/AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

12. Infrastruktura

Infrastruktura informatyczna – cały sprzęt, oprogramowanie, sieci, wyposażenie itp., które są wymagane do rozwoju, testowania, monitorowania, kontroli lub obsługi aplikacji i usług informatycznych. Określenie to obejmuje wszystkie technologie informatyczne, ale nie dotyczy ludzi, procesów i dokumentacji.

https://www.governica.com/Infrastruktura_informatyczna_%28ITIL%29

[dostęp: 31.10.2018]

13. Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Zbiór zaleceń i rekomendacji branży informatycznej oraz zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Definiuje procesy, które powinny funkcjonować w organizacji świadczącej wysokiej jakości usługi IT, a w ramach każdego z procesów – role i odpowiedzialności. Jest powszechnie stosowany na całym świecie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

14. Język programowania

Narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jezyk-programowania;3917948.html

[dostęp: 31.10.2018]

15. Komponent

Ogólny termin w znaczeniu jednej części czegoś bardziej złożonego. (…) Komponenty, które muszą być zarządzane powinny być elementem konfiguracji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

16. Licencja oprogramowania

Umowa zezwalająca na korzystanie z danej aplikacji komputerowej. Umowa ta zostaje zawarta pomiędzy podmiotem dysponującym prawami autorskimi do aplikacji, a jej użytkownikiem.

https://www.governica.com/Licencja_oprogramowania

[dostęp: 31.10.2018]

17. Model wymagań

Reprezentacja wymagań za pomocą tekstu i diagramów.

http://sjsi.org/wp-content/uploads/2015/12/REQB_slownik_1-3_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

18. Niezawodność

Zdolność produktu do wykonywania wymaganych funkcji w określonych warunkach przez określony czas lub dla określonej liczby operacji [ISO/IEC 25000]

http://sjsi.org/wp-content/uploads/2015/12/REQB_slownik_1-3_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

19. Problem

1.Przyczyna jednego lub wielu incydentów. Przyczyna nie jest zawsze znana w chwili rejestrowania (zapisu) problemu. Proces zarządzania problemami jest odpowiedzialny za dalsze badania i diagnozę.

2. Opis życzeń klienta mających na celu realizację procesów biznesowych. Problem opisuje lub pomaga opisać potrzeby klienta.

http://sjsi.org/wp-content/uploads/2015/12/REQB_slownik_1-3_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

20. Struktura danych

Sposób uporządkowania informacji w komputerze.

Na strukturach danych operują algorytmy.

http://www.nanophysics.pl/teaching/metody_programowania/metody_programowania05.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

21. Środowisko produkcyjne

Sprzęt i oprogramowanie zainstalowane u użytkownika, na których będzie instalowana i użytkowana aplikacja.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

22. Środowisko testowe aplikacji

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, oprogramowanie oraz inne elementy wspierające, konieczne do wykonania testu.

http://testerzy.pl/materialy/AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

23. Urządzenia peryferyjne

Urządzenia podłączone do komputera, ale niestanowiące jego integralnej części.

https://sjp.pwn.pl/sjp/urzadzenia-peryferyjne;2533408.html

[dostęp: 31.10.2018]

24. Utrzymanie

Zmiany produktu po wdrożeniu produkcyjnym dokonywane w celu naprawy usterek, poprawy wydajności lub innych atrybutów oprogramowania [IEEE 1219].

http://sjsi.org/wp-content/uploads/2015/12/REQB_slownik_1-3_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

25. Wersjonowanie

Zarządzanie: kodem źródłowym, dokumentacją oraz kolejnymi wersjami aplikacji, poprzez śledzenie zmian wprowadzonych przez autorów, scalanie zakończonych prac oraz podnoszenie numerów wersji zgodnie ze standardami danej organizacji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

26. Wydajność

Stopień, w jaki aplikacja realizuje swoje wyznaczone funkcje w ramach określonych: czasu przetwarzania, przepustowości i zasobów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

27. Wymagania funkcjonalne

Wymaganie specyfikujące funkcję, którą moduł lub system musi realizować [IEEE 610].

http://sjsi.org/wp-content/uploads/2015/12/REQB_slownik_1-3_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

28. Wymagania niefunkcjonalne

Wymaganie, które nie dotyczy funkcjonalności, ale cech oprogramowania, takich jak niezawodność, efektywność, użyteczność, przenaszalność.

http://sjsi.org/wp- content/uploads/2015/12/REQB_slownik_1-3_PL.pdf

[dostęp: 31.10.2018]

29. Wzorce projektowe

Wielokrotnie powtórzone (powtarzające się) i pozytywnie zweryfikowane schematy rozwiązań często spotykanych problemów projektowych.

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/zap/scb/W5/W5.htm

[dostęp: 31.10.2018]

30. Zmiana

Dodanie, modyfikacja lub usunięcie czegokolwiek, co może mieć wpływ na działanie aplikacji lub świadczone przez nią usługi; cecha lub zachowanie aplikacji, którego nie posiada aktualna wersja oprogramowania.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę